LOADING  
Fiscaal
Civiel

Grondslag voor heffing van erf- en schenkbelasting (art. 5 SW)

Grondslag voor heffing van erf- en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Levensverzekering Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
De redactie
1 Inleiding
2 Schulden
3 Legaten
4 Lasten
4.1 Persoonlijke of onpersoonlijk last
4.2 Voldoening aan een derdenbeding is onder omstandigheden aan te merken als uitvoering van een last
5 Beneficiair aanvaarden als legaten vrij van recht leiden tot negatieve nalatenschap
5.1 Berekening brutoverkrijging bij legaat vrij van recht
5.2 Berekening verkrijging legataris bij beneficiaire aanvaarding door erfgenaam
6 Recht van overgang (vervallen)
7 Literatuur
8 Berekening vrij van recht
8.1 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2021
8.2 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2020
8.3 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2019
8.4 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2018
8.5 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2017
8.6 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2016
8.7 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2015
8.8 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2014
8.9 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2013
8.10 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2012
8.11 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2011
8.12 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2010
8.13 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2008
8.14 Tabel voor berekening verschuldigd recht in geval van verkrijging vrij van recht jaar 2007

1 Inleiding

Art. 5 lid 1 SW bepaalt dat erfbelasting wordt geheven van hetgeen ieder verkrijgt, na aftrek van zijn aandeel in de volgens op grond van de Successiewet voor aftrek in aanmerking komende schulden, legaten en lasten. Zie hierna.
Schenkbelasting wordt op grond van art. 5 lid 2 SW geheven van hetgeen de begiftigde verkrijgt, eventueel na aftrek van de aan de schenking verbonden lasten en verplichtingen, waardoor hetzij de schenker, hetzij de begiftigde wordt gebaat.
Voor de heffing van erfbelasting mag geen rekening worden gehouden met de wijze waarop een nalatenschap wordt verdeeld (HR 2 januari 1903, PW 9536, brondocument niet beschikbaar).

2 Schulden

In art. 20 SW is nader uitgewerkt wat onder schulden moet worden verstaan. In beginsel kunnen alleen rechtens afdwingbare schulden en bepaalde belastinglatenties op een verkrijging in mindering worden gebracht. Voor lopende verplichtingen geldt dat deze slechts aftrekbaar zijn tot en met de dag van het overlijden. Zie over aftrekbare schulden en belastinglatenties uitgebreider de toelichting op art. 20 SW.

3 Legaten

De definitie van een legaat is opgenomen in art. 4:117 lid 1 BW. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Een legaat komt in beginsel ten laste van de gezamenlijke erfgenamen, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.