LOADING  
Fiscaal
Civiel

Grondslag voor heffing van erf- en schenkbelasting (art. 5 SW)

Grondslag voor heffing van erf- en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 februari 2018

1 Inleiding

Art. 5 lid 1 SW bepaalt dat erfbelasting wordt geheven van hetgeen ieder verkrijgt, na aftrek van zijn aandeel in de volgens op grond van de Successiewet voor aftrek in aanmerking komende schulden, legaten en lasten. Zie hierna.
Schenkbelasting wordt op grond van art. 5 lid 2 SW geheven van hetgeen de begiftigde verkrijgt, eventueel na aftrek van de aan de schenking verbonden lasten en verplichtingen, waardoor hetzij de schenker, hetzij de begiftigde wordt gebaat.
Voor de heffing van erfbelasting mag geen rekening worden gehouden met de wijze waarop een nalatenschap wordt verdeeld (HR 2 januari 1903, PW 9536, brondocument niet beschikbaar).

2 Schulden

In art. 20 SW is nader uitgewerkt wat onder schulden moet worden verstaan. In beginsel kunnen alleen rechtens afdwingbare schulden en bepaalde belastinglatenties op een verkrijging in mindering worden gebracht. Voor lopende verplichtingen geldt dat deze slechts aftrekbaar zijn tot en met de dag van het overlijden. Zie over aftrekbare schulden en belastinglatenties uitgebreider de toelichting op art. 20 SW.

3 Legaten

De definitie van een legaat is opgenomen in art. 4:117 lid 1 BW. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent. Een legaat komt in beginsel ten laste van de gezamenlijke erfgenamen, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.