LOADING  
Fiscaal
Civiel

Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR)

Cultuurgrondvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Agrarisch recht, Duurzame energie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Inleiding

In art. 15 lid 1 onder q WBR is een algemene vrijstelling voor verkrijging van ten behoeve van de in de landbouwsector bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop, opgenomen.

De tekst van de vrijstelling, veelal aangeduid als 'cultuurgrondvrijstelling’', luidt als volgt: '1. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden is van de belasting vrijgesteld de verkrijging: (...)

q. van ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder begrepen de rechten van erfpacht of beklemming daarop. Onder cultuurgrond wordt mede begrepen de ondergrond van glasopstanden. De belasting die door toepassing van deze bepaling niet is geheven, is alsnog verschuldigd indien de exploitatie als zodanig niet gedurende ten minste tien jaren wordt voortgezet. De vorige volzin is niet van toepassing indien binnen de aldaar bedoelde termijn de cultuurgrond door overheidsbeleid aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap.'

Uit de wettekst blijkt dat verkrijging van cultuurgrond die gedurende tien jaren bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de landbouw, is vrijgesteld. In de hierna volgende onderdelen zullen achtereenvolgens het begrip 'cultuurgrond', de tienjaarseis en de voorwaarde inzake bedrijfsmatige-exploitatie nader worden besproken. Ten aanzien van de bedrijfsmatige exploitatie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.