Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht (art. 17 Wna)

Bijgewerkt tot 15-07-2024 Auteur De redactie

1 Kernvereisten: onafhankelijk en onpartijdigEen van de kernvereisten die de wet aan de notaris stelt, is dat hij onpartijdig en onafhankelijk optreedt (art. 17 lid 1 Wna). De notaris is naast ambtenaar, ook ondernemer. De eisen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid moeten dan ook in het licht van het ondernemerschap realistisch worden ingevuld.De notaris dient eveneens te waken voor de schijn van partijdigheid of afhankelijkheid. Naast bijvoorbeeld zijn persoonlijke houding, kan de pla…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 17

  • 1

    De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

  • 2

    De notaris mag zijn ambt niet uitoefenen in dienstbetrekking of in enig ander verband waardoor zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid wordt of kan worden beïnvloed.

  • 3

    Het is de notaris verboden, rechtstreeks of middellijk, te handelen en te beleggen in registergoederen en effecten in ter beurze genoteerde en in niet ter beurze genoteerde vennootschappen, tenzij hij redelijkerwijs mag verwachten dat hierdoor zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid niet wordt of kan worden beïnvloed dan wel de eer of het aanzien van het ambt niet wordt of kan worden geschaad.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Deontologie erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening
Titel Wils(on)bekwaamheid Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris had onderzoek moeten doen naar interne besluitvorming BV Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-03-2024 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2024:722
Geen schending zorgplicht nu notaris voldoende heeft gewezen op ontbreken zekerheid bij geldlening. Persoonlijke verplichting is geen inschrijfbaar feit Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:757
Notaris heeft beleggingsverbod van art. 17 lid 3 Wna niet overtreden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 30-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2024:183
Notaris handelt in strijd met zorgplicht door niet te wijzen op overdracht aandelen zonder machtiging om overdrachtsbelasting te besparen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2024:329
Overzicht relevante omstandigheden bij overtreden beleggingsverbod (art. 17 lid 3 Wna) Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 05-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2879
Geen verwijtbaar handelen bij beroep op financieringsvoorbehoud Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-11-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2845
Notaris creëerde ongelijke situatie door notities naar slechts één partij te sturen Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 23-05-2023 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2023:2
Schijn van partijdigheid wegens passeren akten voor BV waarvan notaris via STAK bestuurder is Instantie Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 17-04-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:21
Notaris mag huwelijkse voorwaarden niet eenzijdig uitleggen aan één echtgenoot Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 07-04-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:25
Uitzondering op beleggingsverbod van art. 17 lid 3 WNA voor notaris Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 24-01-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:105
Notaris had legitimarissen moeten wijzen op de voorwaarden van artikel 4:82 BW Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 27-12-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:3593
Advies om als notaris voor privézaken geen zakelijk e-mailadres te gebruiken Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 27-12-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:3711
Beroepsaansprakelijkheid notaris bij vestiging hypotheekrecht Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 13-12-2022 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2022:2385
Notaris handelde onzorgvuldig door klager niet te informeren over splitsing perceel Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-10-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2931
Berisping en geldboete voor notaris wegens beleggen in onroerend goed Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 23-09-2022 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2022:29
Waarschuwing voor notaris en kandidaat-notaris die risicosignalen bij aandelenoverdrachten hebben genegeerd Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 19-09-2022 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2022:31
Notaris hoeft uitbetaling depot niet op te schorten in geval van aankondiging mogelijk te leggen conservatoir beslag Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-08-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2441
Notaris handelt onzorgvuldig door cliënt niet tijdig te rappelleren Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-07-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2304
Bezit en verhuur appartementen beïnvloedt niet onafhankelijkheid of onpartijdigheid notaris Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 10-06-2022 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2022:13
Notaris heeft koper onvoldoende gewaarschuwd voor aansprakelijkheid voor door verkoper verschuldigde canon Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 01-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:4283
Notaris had primaire verwachter moeten informeren bij afgeven verklaring van erfrecht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:1309
Notaris had primaire verwachters moeten inlichten over positie in nalatenschap Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:1309
Notaris was gelet op instructie niet gehouden onderzoek te doen naar het toepasselijke tarief voor de overdrachtsbelasting Instantie Hoge Raad Datum 22-04-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:615
Notaris heeft onzorgvuldig gehandeld door geen contact op te nemen met erfgename Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 21-03-2022 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2022:17
Zorgplicht notaris brengt mee dat hij erflater wijst op gevolgen erfbelasting voor verkrijger Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 14-12-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:3581
Advocaat vroeg ten onrechte BRP-uittreksel op van derde ten behoeve van bewijsvergaring Instantie Rechtbank Den Haag Datum 25-10-2021 Nummer ECLI:NL:TADRSGR:2021:195
Geen schending onderzoeksplicht voor notaris bij verkoop niet-bestaande oudvaderlandse visrechten Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 13-10-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:8963
Notaris handelt in strijd met de Beleidsregel integere beroepsuitoefening en heeft zijn poortwachtersrol onvoldoende vervuld Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 20-09-2021 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2021:23
Werkwijze (kandidaat-)notaris heeft de toets van art. 17 WNA doorstaan Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 27-07-2021 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2021:57
Notaris mag voor zijn pensioen niet beleggen in onroerend goed (art. 17 lid 3 WNA) Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 29-06-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:1835
Notaris moet extra zorgvuldig zijn bij verschillende partijen met 1 partijadviseur in gevallen waarin verhouding is verstoord Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 15-06-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:1701
Ernstige normschending voor notaris en kandidaat-notaris die onvoldoende cliëntenonderzoek hebben verricht en dit gebrekkig hebben vastgelegd Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 09-02-2021 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2021:4
Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-02-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:260
Notaris moet bij aanvang werkzaamheden duidelijkheid scheppen over rol en hierbij passende werkzaamheden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-01-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:6
Adviseur had nagelaten om cliënt te bevragen over in het verleden gedane schenkingen Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 25-11-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:9737
Notaris maakt te snel gebruik van onzijdig persoon Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 28-09-2020 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2020:19
V had voor passeren leveringsakte moeten betwisten dat beslag niet op haar betrekking had Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 26-08-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:6537
Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 21-07-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:5750
Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-04-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1163
Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:286
Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid Instantie Rechtbank Limburg Datum 26-02-2020 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2020:1761
Kandidaat-notaris had moeten twijfelen aan wilsbekwaamheid verstandelijke gehandicapte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 17-12-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:4354
Inschakeling beëdigd tolk moest ook bij ondertekening onderhandse akte Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 20-09-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:74
Notaris informeert cliënt onvoldoende over gevolgen van schrappen verblijvensbeding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 20-08-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:2906
Klacht gegrond nu notaris gebrekkig titelonderzoek had verricht bij overdracht heerlijk visrecht Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 19-08-2019 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2019:19
Notaris heeft correct gehandeld door geldverstrekker te wijzen op ontbreken van zekerheid Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 15-08-2019 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2019:16
Notaris moet partijen informeren over verschil tussen onderhandse en notariële akte Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 25-07-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:39
Kandidaat-notaris berispt wegens belegging in registergoederen Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 23-05-2019 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2019:7
Beschikken onder beschermingsbewind met goedkeuringsbesluit bewindvoerders Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-03-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:949
Oud-notaris berispt wegens onvoldoende zorgvuldigheid bij aandelenoverdracht en schending eisen Wna Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 20-03-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:16
Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie) Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-03-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:800
Ondanks overschrijden zorgvuldigheidsnorm is notaris niet aansprakelijk vanwege verwijtbaar handelen door belanghebbende Instantie Hoge Raad Datum 11-01-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:4
Zorgvuldigheidsverplichtingen notaris bij aandelenoverdracht voor 1 euro Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 05-06-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:1906
Notaris handelt in dit geval niet in strijd met zorgplicht door legataris niet te informeren Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 22-03-2018 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2018:11
Rechtbank oordeelt dat notaris bij opstellen van testament partijen niet hoefde te wijzen op huwelijksvoorwaarden Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 21-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2018:2288
Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling Instantie Rechtbank Limburg Datum 07-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2018:2076
Een als partijadviseur opgetreden notaris mocht testament van een bij het conflict betrokken andere partij niet passeren Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 27-02-2018 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2018:7
Notaris moet gespreksaantekeningen bijhouden voor bewijs zorgvuldigheidsplicht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 19-12-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:5292
Meewerken door notaris aan hypotheekrecht voor hoger bedrag dan geldlening was onrechtmatig Instantie Hoge Raad Datum 10-11-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:2850
Ondanks dat beroep van notaris op art. 6:89 BW niet slaagt, is notaris niet aansprakelijk voor ontbreken van erfdienstbaarheid in leveringsakte Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 02-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:3720
Moet veilingnotaris dienst weigeren bij wanprestatie? Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 13-04-2017 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2017:15
Leidt dienstweigering tot schending van een rechtmatig belang, dan moet notaris toch medewerking verlenen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 04-04-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:1120
Notaris heeft bij herroepen levenstestament onvoldoende tijd genomen om wilsbekwaamheid te controleren Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 04-04-2017 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2017:10
Kamer past Novitaris-arrest toe: notaris heeft zorgvuldig gehandeld Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 15-02-2017 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2017:3
Notaris had overige erfgenamen moeten informeren over de verklaring van erfrecht Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-02-2017 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2017:845
Ook Hof acht onafhankelijkheid en geheimhouding in gevaar bij 'Nationale Notaris' Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:31
Notaris had schriftelijk moeten informeren over het risico van vernietiging wegens pauliana Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-12-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5343
Schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW geldt bij vrijwillige verkoop door openbare inschrijving Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-10-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:4685
Kandidaat-notaris had de plicht verblijvensbeding in samenlevingsovereenkomst aan erfgenamen te vermelden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-07-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:2785
Kandidaat-notaris moest bestaan verblijvensbeding schriftelijk aan erfgenamen melden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-07-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:2786
Boete voor notaris die onjuist gewekt vertrouwen in stand heeft gelaten Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 24-06-2016 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2016:15
Notaris mocht courtage niet tegen wil van verkoper uitkeren aan makelaar Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 19-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1383
Mag notaris testament opstellen en passeren op één dag? Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-04-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1333
Notaris had erfgenamen moeten wijzen op doorschuiffaciliteit IB Instantie Hoge Raad Datum 19-02-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:292
Notaris moet bij passeren pandakte waarschuwen dat hij geen zekerheid kan garanderen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-01-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:20
Notaris is aansprakelijk voor passeren akten in omgekeerde volgorde Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 06-01-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:376
Notaris niet aansprakelijk voor de vertraging die plaatsvindt bij het online bieden op een veiling Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 25-11-2015 Nummer ECLI:NL:RBROT:2015:8370
Notaris schendt zijn zorgplicht jegens partijen bij depotovereenkomst door depot uit te keren Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 04-06-2015 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2015:19
Onder bijzondere omstandigheden moet notaris interne bevoegdheid bestuurders BV controleren Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-06-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:2057
Onder omstandigheden zorgplicht notaris voor publiekrechtelijk aspect bij passeren hypotheekakte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-05-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:1849
Dienstweigering notaris bij schending aanbiedingsplicht? (De Novitaris) Instantie Hoge Raad Datum 03-04-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:831
Zorgplicht notaris bij bankgarantie geldt ook als verkoper professionele partij is Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 18-12-2014 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2014:41
Notariskantoor gebruikt ruimte in gebouw Rabobank; in strijd met onpartijdige en onafhankelijke dienstverlening Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 19-11-2009 Nummer ECLI:NL:TNOKSHE:2009:YC0355
Notaris mag niet meewerken aan het omzeilen van een boetebeding middels een schijnoverdracht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-02-2007 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2007:BA0530
Groningse huwelijkse voorwaarden Instantie Hoge Raad Datum 20-01-1989 Nummer ECLI:NL:HR:1989:AD0586

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De beleggende notaris en art. 17 lid 3 Wna: de Notariskamer 'gaat om'! Auteur(s) H.J. Weijers Bron JBN 2024/16
Titel De poortwachtersfunctie van de notaris nader bekeken Auteur(s) J. van der Weele Bron PE Notariaat 2024/4
Titel Wils(on)bekwaamheid als het notariële zwaard van Damocles. Het wettelijk kader en de procedurele eisen bij de beoordeling van wilsbekwaamheid van testateurs Auteur(s) N. Kuijpers Bron PE Notariaat 2023/20
Titel Notarieel tuchtrecht als voorportaal van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris Auteur(s) B.N. Takken, T.F.H. Reijnen Bron Tijdschrift Tuchtrecht 2023/24
Titel Rechtspraak uitgelegd: Notaris en beslag Auteur(s) M. Hillen Bron Notariaat Magazine 2023/1
Titel De notariële zorgplicht bij uitvoering van door andere adviseurs ontworpen plannen Auteur(s) H.J. Delhaas, L.C. Dufour Bron JBN 2022/7
Titel De verantwoordelijkheid van de notaris voor de inhoud van de akte (art. 17 Wna en art. 6 Vo Beroeps en gedragsregels) Auteur(s) L.C. Dufour Bron JBN 2022/32
Titel De notaris en (vermeende) grondspeculatie. Laveren tussen ministerieplicht, Belehrung en dienstweigering Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld, T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2022/7357
Titel De reikwijdte van het beleggingsverbod van art. 17 lid 3 Wna Auteur(s) P.C. van Es Bron WPNR 2022/7363
Titel Inzage in gespreksaantekeningen van de notaris Auteur(s) M. Hillen Bron Notariaat Magazine 2022/1
Titel De notaris en de legitimaris. De erfrechtelijke rol van de partijnotaris Auteur(s) B.M.E.M. Schols Bron Estate Tip 2021/9
Titel Indirecte vastgoedtransacties; wel of niet kadastraal registreren? Auteur(s) R.R. van der Kooi Bron WPNR 2021/7346
Titel Reageren op een aansprakelijkstelling: hoe verhouden de eisen die de tuchtrechter aan de notaris stelt zich tot de bepalingen in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen? Auteur(s) L.C. Dufour Bron JBN 2020/26
Titel Passeren ten behoeve van een beleggende kandidaat-notaris; twee aspecten van onpartijdigheid Auteur(s) P.C. van Es Bron JBN 2020/17
Titel De Notariswet Auteur(s) J.C.H. Melis, B.C.M.Waaijer Bron Wolters Kluwer (2019)
Titel Tuchtrecht uitgelicht: Beslag Auteur(s) M. Hillen Bron Notariaat Magazine 2018/4
Titel De notaris en zijn eigen akte: wordt vervolgd? Auteur(s) B.C.M. Waaijer Bron WPNR 2017/7154
Titel R. Th. Boonacker, dissertatie: 'De onpartijdigheid van de notaris', 2006
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen