Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vennootschap onder firma (art. 15 - 35 WvK)

Bijgewerkt tot 08-09-2022 Auteur De redactie

1 Inleiding De vennootschap onder firma (hierna: VOF) en de commanditaire vennootschap (hierna: CV) zijn als bijzondere vormen van de maatschap aan te merken, art. 15 - 35 WvK. Op deze vennootschappen zijn, voor zover daarvan niet wordt afgeweken, tevens de bepalingen betreffende de maatschap van toepassing (art. 1 jo art. 15 WvK). De VOF kan van de maatschap worden onderscheiden doordat daarmee wordt beoogd het behalen van winst door het uitoefenen van een bedrijf…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 15

De in dezen titel genoemde vennootschappen worden geregeerd door de overeenkomsten van partijen, door dit Wetboek en door het Burgerlijk Regt.


Artikel 16

De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan.


Artikel 17

 • 1

  Elk der vennooten, die daarvan niet is uitgesloten, is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen, en de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden.

 • 2

  Handelingen welke niet tot de vennootschap betrekkelijk zijn, of tot welke de vennooten volgens de overeenkomst onbevoegd zijn, worden onder deze bepaling niet begrepen.


Artikel 18

In vennootschappen onder eene firma is elk der vennooten, wegens de verbindtenissen der vennootschap, hoofdelijk verbonden.


Artikel 19

 • 1

  De vennootschap bij wijze van geldschieting, anders en commandite genaamd, wordt aangegaan tusschen eenen persoon, of tusschen meerdere hoofdelijk verbonden vennoten, en eenen of meer andere personen als geldschieters.

 • 2

  Eene vennootschap kan alzoo te gelijker tijd zijn eene vennootschap onder eene firma, ten aanzien van de vennooten onder de firma, en eene vennootschap bij wijze van geldschieting, ten aanzien van den geldschieter.

 • 3

  De vennootschap bij wijze van geldschieting heeft geen in aandelen verdeeld kapitaal.


Artikel 20

 • 1

  Behoudens de uitzondering, in het tweede lid van art. 30 voorkomende, mag de naam van den vennoot bij wijze van geldschieting in de firma niet worden gebezigd.

 • 2

  Deze vennoot mag geene daad van beheer verrigten of in de zaken van de vennootschap werkzaam zijn, zelfs niet uit kracht eener volmagt.

 • 3

  Hij draagt niet verder in de schade dan ten beloope der gelden, welke hij in de vennootschap heeft ingebragt of heeft moeten inbrengen, zonder dat hij immer tot teruggave van genotene winsten verpligt zij.


Artikel 21

De vennoot bij wijze van geldschieting, die de bepalingen van het eerste of van het tweede lid van het vorige artikel overtreedt, is wegens alle de schulden en verbindtenissen van de vennootschap hoofdelijk verbonden.


Artikel 22

De vennootschappen onder eene firma moeten worden aangegaan bij authentieke of bij onderhandsche akte, zonder dat het gemis eener akte aan derden kan worden tegengeworpen.


Artikel 23

De vennooten onder eene firma zijn verpligt de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.


Artikel 29

Zoolang de inschrijving in het handelsregister niet is geschied, zal de vennootschap onder eene firma, ten aanzien van derden, worden aangemerkt als algemeen voor alle zaken, als aangegaan voor eenen onbepaalden tijd, en als geenen der vennooten uitsluitende van het regt om voor de firma te handelen en te teekenen.


Artikel 30

 • 1

  De firma van eene ontbondene vennootschap kan, het zij uit kracht der overeenkomst, het zij indien de gewezen vennoot, wiens naam in de firma voorkwam, daarin uitdrukkelijk toestemt, of, bij overlijden, deszelfs erfgenamen zich niet daartegen verzetten, door eenen of meer personen worden aangehouden, welke, ten blijke daarvan, eene akte moeten uitbrengen, en dezelve doen inschrijven in het handelsregister, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

 • 2

  De bepaling van het eerste lid van art. 20 is niet toepasselijk, indien de afgetredene, van vennoot onder eene firma, vennoot bij wijze van geldschieting is geworden.


Artikel 31

De ontbinding eener vennootschap onder eene firma vóór den tijd bij de overeenkomst bepaald, of door afstand of opzegging tot stand gebragt, derzelver verlenging na verloop van het bepaalde tijdstip, mitsgaders alle veranderingen in de oorspronkelijke overeenkomst gemaakt, welke derden aangaan, zijn aan de voormelde inschrijving onderworpen.


Artikel 32

 • 1

  Bij de ontbinding der vennootschap zullen de vennooten, die het regt van beheer hebben gehad, de zaken der gewezen vennootschap moeten vereffenen in naam van dezelfde firma, ten zij bij de overeenkomst anders ware bepaald, of de gezamenlijke vennooten (die bij wijze van geldschieting niet daaronder begrepen), hoofdelijk en bij meerderheid van stemmen, eenen anderen vereffenaar hadden benoemd.

 • 2

  Indien de stemmen staken beschikt de rechtbank, zoodanig als zij in het belang der ontbondene vennootschap meest geraden zal achten.


Artikel 33

Indien de staat der kas van de ontbondene vennootschap niet toereikt om de opeischbare schulden te betalen, zullen zij, die met de vereffening belast zijn, de benoodigde penningen kunnen vorderen, welke door elk der vennooten, voor zijn aandeel in de vennootschap, zullen moeten worden ingebragt.


Artikel 34

De gelden die gedurende de vereffening uit de kas der vennootschap kunnen gemist worden, zullen voorloopig worden verdeeld.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Maatschap Categorie Ondernemingsrecht
Titel Vennootschap onder firma Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bepaling VOF-akte achterhaald door wijziging huwelijksvermogensregime Instantie Rechtbank Gelderland Datum 15-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:3029
Weigering van firmant om goedkeuring te verlenen tot doorschuiven aandeel op grond van BOR houdt geen verband met doel weigeringsbevoegdheid VOF Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 26-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2022:3726
Opschortingsrecht voor levering aan voortzettende firmanten totdat de overnamesom is betaald Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 14-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2022:1931
Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk Instantie Hoge Raad Datum 17-07-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:1315
VOF is geen zelfstandig drager rechten en plichten door ontbreken rechtspersoonlijkheid Instantie Hoge Raad Datum 19-04-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:649
Wils-vertrouwensleer ook van toepassing op telefonische uitlatingen over opzegging VOF Instantie Hoge Raad Datum 01-06-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:819
Nieuwe stap erkenning eigen rechtssubjectiviteit personenvennootschap Instantie Hoge Raad Datum 22-09-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:2444
VOF is rechtssubject Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 21-06-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:2384

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Personenvennootschappen Invoeringswet Dossiernr. 31065 Status Ingetrokken Samenvatting -
Wetsvoorstel Personenvennootschappen Dossiernr. 28746 Status Ingetrokken Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Modernisering personenvennootschappen: het tweede voorontwerp Titel 7.13 BW in vogelvlucht Auteur(s) W.J.M. van Veen Bron JBN 2023/18
Titel Rechtspersonen- en vennootschapsrecht Auteur(s) N. Zaman Bron FTV 2020/38
Titel De personenvennootschap en de Hoge Raad. Begripsvorming en rechtsvorming Auteur(s) J.M. Blanco Fernández Bron WPNR 2020/7294
Titel Persoonlijke aansprakelijkheid bij de personenvennootschappen: de meest recente ontwikkeling Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron FTV 2015/25
Titel Vennoten en aansprakelijkheid Auteur(s) S.F.J.J. Schenk Bron Belastingzaken 2015/3

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Kamer van Koophandel Bron - Type Instanties en registers Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen