Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ongeldige levering (art. 35 - 35b Fw)

Bijgewerkt tot 25-02-2024 Auteur mr. drs. R. (Ruben) van Dijken

1 Inleiding Art. 35 Fw houdt nauw verband met art. 23 Fw en vormt een uitwerking van het fixatiebeginsel: door het intreden van het faillissement wordt de rechtspositie van alle bij de boedel betrokkenen onveranderlijk (zie nader over het fixatiebeginsel het commentaar bij art. 24 Fw, dat eveneens een uitwerking vormt van het fixatiebeginsel). De gebruikte formulering in art. 35 Fw is verwarrend. Het eerste lid bepaalt dat een onvoltooide 'levering' tijdens faillissement niet meer kan worden vo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 35

  • 1

    Indien op de dag van de faillietverklaring nog niet alle handelingen die voor een levering door de schuldenaar nodig zijn, hebben plaatsgevonden, kan de levering niet geldig meer geschieden.

  • 2

    Heeft de schuldenaar voor de dag van de faillietverklaring een toekomstig goed bij voorbaat geleverd, dan valt dit goed, indien het eerst na de aanvang van die dag door hem is verkregen, in de boedel, tenzij het gaat om nog te velde staande vruchten of beplantingen die reeds voor de faillietverklaring uit hoofde van een zakelijk recht of een huur- of pachtovereenkomst aan de schuldenaar toekwamen.

  • 3

    Voor de toepassing van de artikelen 86 en 238 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt degene die van de schuldenaar heeft verkregen, geacht na de bekendmaking van de faillietverklaring, bedoeld in artikel 14, derde lid, diens onbevoegdheid te hebben gekend.


Artikel 35a

Indien een beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek op de dag van de faillietverklaring nog niet in de openbare registers was ingeschreven, kan de curator het registergoed ten aanzien waarvan het is gemaakt, vrij van het beding overeenkomstig de artikelen 101 of 176 verkopen.


Artikel 35b

Aan een gift, door de schuldenaar gedaan onder een opschortende voorwaarde of een opschortende tijdsbepaling, die op de dag van de faillietverklaring nog niet was vervuld of verschenen, kan de begiftigde generlei recht tegen de boedel ontlenen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Faillissementsrecht Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Onvoltooide levering van kavel kon door curator niet worden voltooid Instantie Rechtbank Gelderland Datum 01-06-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:3124
Nieuw pandrecht op aandeel in gemeenschap bij pandrecht wat teniet is gegaan door vermenging Instantie Hoge Raad Datum 14-08-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:2192
Girale betaling geschiedt op tijdstip dat de rekening van schuldeiser wordt gecrediteerd Instantie Hoge Raad Datum 20-03-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:689
Ontvanger/Brink q.q. Instantie Hoge Raad Datum 25-01-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB8653
Inschrijving notariële akte ten behoeve van levering treft geen doel meer op dag faillietverklaring Instantie Hoge Raad Datum 14-07-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA6527

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Vruchtgebruik op verhuurde zaken: grof geschut voor de financieringspraktijk of een brug te ver? Auteur(s) W.H.B.K. Nieuwesteeg Bron WPNR 2019/7258
Titel Het gebruik van vruchtgebruik in financieringsconstructies Auteur(s) R. van Dijken Bron MvV 2019/12.2
Titel Artikel 35 lid 3 FW: een impliciete maar noodzakelijke schakelbepaling met een aantal knelpunten Auteur(s) E. de Kloe Bron Ars Aequi 2017/0938
Titel Is de beslaglegger of de curator een derde? Auteur(s) J.B. Spath Bron NTBR 2017/22
Titel Goederenrechtelijke verplichtingen tot een doen in faillissement Auteur(s) F.J. Vonck Bron TvI 2010/8
Titel Bescherming tegen onbekendheid met het faillissement Auteur(s) S.A.H.J. Warringa Bron FIP 2010/7
Titel Vormerkung – schuldsanering – aflossing hypotheekhouders Auteur(s) J.C. van Straaten Bron JBN 2009/2
Titel Vormerkung en faillissement; de werking van art. 7:3 BW in een faillissement van de verkoper Auteur(s) F.M.J. Verstijlen, I. Visser Bron TvI 2009/27
Titel Narecherche en faillissement Auteur(s) G.G. Zwanniken Bron JBN 2007/4
Titel Faillissement van de verkoper – artikel 35 Fw – Vormerkung Auteur(s) J.C. van Straaten Bron JBN 2007/19
Titel Levering van registergoederen en aandelen tijdens faillissement: curator en notaris in een lastig parket’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator een octopus (Serie Onderneming en Recht, deel 6) Auteur(s) J.J. van Hees Bron Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen