Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ministerieplicht en dienstweigering (art. 21 Wna)

Bijgewerkt tot 01-07-2024 Auteur De redactie

1 Verplichting verrichting werkzaamheden1.1 AlgemeenArt. 21 lid 1 Wna verplicht de notaris de hem bij of krachtens de wet opgedragen of de door een partij verlangde werkzaamheden te verrichten. Hij dient zijn dienst evenwel te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de van hem verlangde werkzaamheid leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of wanneer…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 21

 • 1

  De notaris is verplicht de hem bij of krachtens de wet opgedragen of de door een partij verlangde werkzaamheden te verrichten, behoudens het bepaalde in het tweede, derde, en vierde lid.

 • 2

  De notaris is verplicht zijn dienst te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de werkzaamheid die van hem verlangd wordt leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering heeft.

 • 3

  De notaris kan een verzoek van een partij tot het verrichten van werkzaamheden doorverwijzen naar een andere notaris binnen dezelfde onderneming of binnen het samenwerkingsverband waarvan hij deel uitmaakt, mits die het verzoek aanvaardt.

 • 4

  De notaris kan een verzoek van een partij tot het verrichten van werkzaamheden doorverwijzen naar een andere notaris, mits die het verzoek aanvaardt en de werkzaamheden niet algemeen gebruikelijk en van een zodanige aard zijn dat het belang van de verzoekende partij met de doorverwijzing wordt gediend.

 • 5

  Bij verordening worden nadere regels gesteld betreffende de toepassing van het tweede tot en met het vierde lid.

 • 6

  Bij verordening kunnen tevens nadere regels worden gesteld betreffende de toepassing van de artikelen 333i, achtste lid, 334uu, achtste lid, en 335l, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening
Titel Wils(on)bekwaamheid Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Terechte weigering van notaris tot medewerking aan akte van levering wegens onvoldoende inzicht in herkomst koopprijs Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:3107
Onjuiste 'ruimschoots toereikend'-verklaring leidt tot ongeldige overdracht en hypotheek Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-10-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2327
Notaris moest medewerking verlenen aan levering wegens onvoldoende grond voor twijfel aan geldigheid titel Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 15-09-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:8765
Hof geeft in uitspraak 'Handleiding Novitaris-arrest' Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-07-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:1934
Geen gegronde reden voor ministerieweigering bij opdracht tot executie door beslaglegger Instantie Rechtbank Overijssel Datum 18-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2023:2835
Notaris had dienstweigering voldoende moeten onderbouwen Instantie Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 14-07-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:39
Notaris hoeft geen dienst te weigeren want is niet aansprakelijk voor boedeltekort in faillissement Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 17-05-2023 Nummer ECLI:NL:RBROT:2023:4204
Notaris weigert terecht ministerie vanwege mogelijk paulianeuze transactie Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 30-03-2023 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2023:1
Notaris handelt niet onzorgvuldig door levering registergoed in strijd met mogelijk voorkeursrecht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-12-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:3494
Waarschuwing voor notaris en kandidaat-notaris die risicosignalen bij aandelenoverdrachten hebben genegeerd Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 19-09-2022 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2022:31
Geen schoolverlof voor kind notarissen buiten schoolvakanties Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 08-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2022:2463
Notaris heeft voorkeursrecht niet geschonden met passeren leveringsakte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:1359
Notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 28-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2022:2307
Notaris heeft ten onrechte geweigerd ministerie te verlenen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-02-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:322
Notarissen hadden alvorens hun medewerking te verlenen overleg moeten voeren met partijen over bedoelde omstandigheden en deze nader moeten onderzoeken Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 18-01-2022 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2022:6
Notaris handelt niet onzorgvuldig bij verkoop door hypotheekhouder Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 02-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2021:4298
Als levering niet leidt tot eigendomsoverdracht mag notaris niet tot uitbetaling aan verkoper overgaan / Centavos Instantie Hoge Raad Datum 16-04-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:588
Ernstige normschending voor notaris en kandidaat-notaris die onvoldoende cliëntenonderzoek hebben verricht en dit gebrekkig hebben vastgelegd Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 09-02-2021 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2021:4
Weigeren ministerie bij onverplichte handelingen in zicht van faillissement Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 24-12-2020 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2020:42
Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 15-07-2020 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2020:3557
Notaris moet meewerken aan het passeren van een fusieakte Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 22-06-2020 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2020:4189
Verschil inzicht over uitleg erfstelling onder ontbindende voorwaarde niet tuchtrechtelijk verwijtbaar Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 04-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:244
Notaris werkte niet bewust mee aan paulianeus handelen Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 18-11-2019 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2019:32
Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 16-07-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:34
Notaris moest hypotheekakte passeren ondanks schending bezwaringsverbod Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 25-06-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:2128
Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie) Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-03-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:800
Verdeling heeft slechts obligatoire werking en onverdeeldheid eindigt pas door levering Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 25-09-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:11062
Notaris dient terughoudend en behoedzaam te zijn bij juridische opinie van een eigen akte Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 25-07-2018 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2018:12
Notaris had ministerieplicht en mocht afgifte grosse testament aan legataris niet weigeren Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 25-07-2018 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2018:5938
Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-01-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:166
Notaris mag in principe voortbouwen op werk van andere notaris Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-12-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:5223
Notaris heeft voldoende onderzoek verricht naar verzuim schuldenaar met executoriale veiling als gevolg Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 04-07-2017 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2017:21
Moet veilingnotaris dienst weigeren bij wanprestatie? Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 13-04-2017 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2017:15
Leidt dienstweigering tot schending van een rechtmatig belang, dan moet notaris toch medewerking verlenen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 04-04-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:1120
Notaris wordt ondanks goede reden voor dienstweigering verplicht tot medewerking aan overdracht van certificaten Instantie Rechtbank Den Haag Datum 01-03-2017 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2017:3441
Notaris mag bij redelijke twijfel omtrent de benoeming van een bestuurder de inschrijving daarvan weigeren Instantie Rechtbank Limburg Datum 30-01-2017 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2017:826
Geen grond voor ministerieweigering ondanks voorkeursrecht Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 27-06-2016 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2016:5223
Notaris kan niet volstaan met raadplegen kadastrale basisregistratie Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 20-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:4327
Dienstweigering notaris bij schending aanbiedingsplicht? (De Novitaris) Instantie Hoge Raad Datum 03-04-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:831
De enkele redenering dat gespreksnotitie achteraf is gefabriceerd is onvoldoende voor een klacht Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 11-02-2015 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2015:6
Notaris had advies arts moeten inwinnen bij oordeel wilsbekwaamheid Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-01-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:33
Notaris had betaling van canon en retributie ter sprake moeten brengen uit hoofde van zijn regiefunctie Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-01-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:32
Schuld ligt bij notaris ook al is de bank in beginsel aansprakelijk vanwege onzorgvuldig handelen Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 07-01-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:22
Notaris mag bij twijfel aan wilsbekwaamheid (in spoedgeval) voorrang geven aan ministerieplicht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-12-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:5353
Notaris hoeft de geldigheid van vonnis niet te beoordelen Instantie Rechtbank Overijssel Datum 24-09-2013 Nummer 426944
Notaris mocht tweede hypotheekakte niet zonder verlof van eerste hypotheekhouder verlijden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 24-05-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BV2685
Notaris mag niet meewerken aan het omzeilen van een boetebeding middels een schijnoverdracht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-02-2007 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2007:BA0530

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De Novitaris-maatstaf; een concrete claim en een concrete derde Auteur(s) H.J. Delhaas Bron JBN 2024/27
Titel De poortwachtersfunctie van de notaris nader bekeken Auteur(s) J. van der Weele Bron PE Notariaat 2024/4
Titel De notaris en (vermeende) grondspeculatie. Laveren tussen ministerieplicht, Belehrung en dienstweigering Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld, T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2022/7357
Titel Er zit geen (weef)fout in het Novitaris-arrest Auteur(s) S. Perrick Bron WPNR 2022/7394
Titel Toepassing Novitaris-arrest in het vennootschapsrecht? Auteur(s) M. Zandbergen Bron JBN 2021/16
Titel Ontwikkelingen na het Novitaris-arrest Auteur(s) A.H. van Huffelen Bron De Notarisklerk 2019/ 95
Titel De notaris mag geen nietig beding in een akte opnemen!/? Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2019/7263
Titel De ministerieplicht van de notaris is niet onbegrensd Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2018/7181
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen