Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Waarneming van de notaris (art. 28-30 Wna)

Bijgewerkt tot 01-06-2023 Auteur De redactie

1 InleidingArt. 28 Wna regelt de waarneming van de notaris. Het artikel beschrijft de zes situaties waarin waarneming kan plaatsvinden. De waarneming zal plaatsvinden:indien sprake is van afwezigheid of verhindering van de notaris (onderdeel a);indien de notaris niet in staat is zijn ambt uit te oefenen wegens ziekte (onderdeel b);in geval van schorsing in de uitoefening van zijn ambt (onderdeel c);in geval van ontzetting uit zijn ambt (onderdeel d);in geval van ontslag of vestiging buiten het…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 28

In de waarneming van het notarisambt wordt voorzien:

 • a.

  in geval van afwezigheid of verhindering van de notaris;

 • b.

  wanneer de notaris niet in staat is zijn ambt uit te oefenen wegens ziekte;

 • c.

  in geval van schorsing in de uitoefening van zijn ambt;

 • d.

  in geval van ontzetting uit zijn ambt;

 • e.

  in geval van ontslag of vestiging buiten het arrondissement waarin zijn vestigingsplaats is gelegen;

 • f.

  in geval van zijn overlijden.


Artikel 29

 • 1

  Tot waarnemer is benoembaar een notaris of toegevoegd notaris. Een kandidaat-notaris is tot waarnemer benoembaar indien hij voldoet aan de vereisten van artikel 6, eerste en tweede lid, onderdelen b, onder 1° en 2°, en c, en gedurende de laatste twee jaren voorafgaand aan zijn verzoek tot benoeming, per jaar gemiddeld ten minste 21 uur per week onder verantwoordelijkheid van een notaris of van een waarnemer werkzaam is geweest of als notaris gedurende die periode het notarisambt heeft vervuld. In afwijking van het vorenstaande kan een kandidaat-notaris tot waarnemer worden benoemd in de gevallen van artikel 28, onderdelen a en b, indien hij ten minste drie jaar heeft afgerond van de stage, bedoeld in artikel 31, en gedurende het laatste jaar voorafgaande aan de benoeming tot waarnemer gemiddeld ten minste 21 uur per week onder verantwoordelijkheid van een notaris of van een waarnemer werkzaam is geweest of in die periode als notaris het notarisambt heeft vervuld. De kandidaat-notaris die reeds op grond van het tweede lid als waarnemer is benoemd, behoeft in geval van benoeming als waarnemer voor een andere notaris niet opnieuw te voldoen aan het vereiste van artikel 6, tweede lid, onderdeel c. Het notarisambt kan slechts worden waargenomen door degene die de zeventigjarige leeftijd nog niet heeft bereikt.

 • 2

  Op verzoek van een notaris benoemt de voorzitter van de kamer voor het notariaat een of meer notarissen, toegevoegd notarissen of kandidaat-notarissen die zich daartoe bereid hebben verklaard, tot vaste waarnemer teneinde de notaris in de in artikel 28, onderdelen a en b, bedoelde gevallen te vervangen. Telkens wanneer zich een geval als bedoeld in artikel 28 voordoet benoemt de voorzitter ambtshalve één of meer waarnemers, tenzij het een geval als bedoeld in artikel 28, onderdelen a of b, betreft en er een vaste waarnemer is. Alvorens tot benoeming van een waarnemer over te gaan wint de voorzitter advies in bij de KNB. In het geval van ambtshalve benoeming tot waarnemer treft hij zo nodig een regeling omtrent het honorarium.

 • 3

  De kamer voor het notariaat of zijn voorzitter kan een benoeming tot waarnemer te allen tijde intrekken. Van elke benoeming van een waarnemer en van elke intrekking van een benoeming wordt onmiddellijk kennis gegeven aan de betrokkenen, de KNB en het Bureau. Tegen een beslissing tot benoeming of tot intrekking van een benoeming kan binnen dertig dagen na de dag van verzending van de brief waarbij die beslissing aan betrokkenen wordt meegedeeld beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam. Artikel 107, tweede tot en met vierde lid en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4

  De periode van waarneming kan niet langer zijn dan één jaar in geval van een volledige waarneming. Bij waarneming in deeltijd dient de notaris zijn ambt uit te oefenen gedurende minimaal het aantal uren per week dat bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. De kamer voor het notariaat kan van het bovenstaande in bijzondere gevallen ontheffing verlenen.

 • 5

  In geval van een ambtshalve benoeming als waarnemer kan de betrokkene slechts wegens gegronde redenen zijn benoeming weigeren.

 • 6

  De ambtshalve benoemde waarnemer, die een notaris in de in artikel 28, onderdelen c, d, en e, bedoelde gevallen vervangt, kan in geval van afwezigheid, verhindering of ziekte worden vervangen door een andere waarnemer, die voldoet aan de in het eerste lid, tweede volzin, gestelde eisen. Het tweede lid, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing.

 • 7

  De waarnemer is verantwoordelijk voor het beheer van het protocol van de vervangen notaris en de uitoefening van het notarisambt met betrekking tot dat protocol. Zolang de waarnemer bevoegd is, is de notaris onbevoegd met betrekking tot zijn eigen protocol het notarisambt uit te oefenen.

 • 8

  De notaris meldt aan de KNB en de financiële onderneming, bedoeld in artikel 25, eerste lid, terstond de waarneming van zijn functie op grond van artikel 28 door een waarnemer als bedoeld in het tweede lid, eerste volzin. In geval van een ambtshalve benoeming tot waarnemer stelt de waarnemer terstond de financiële onderneming in kennis van zijn benoeming en van de intrekking van zijn benoeming.

 • 9

  De notaris en elke niet-ambtshalve benoemde waarnemer zijn ieder voor de door de laatste als zodanig verrichte werkzaamheden of gepleegde verzuimen jegens derden voor het geheel aansprakelijk.

 • 10

  De waarnemer gebruikt het zegel van de vervangen notaris en de door de waarnemer opgemaakte minuten behoren tot het protocol van de vervangen notaris.

 • 11

  Bij verordening worden nadere voorschriften gegeven over de wijze waarop de overdracht en de overname van het protocol en de overige notariële bescheiden dienen te geschieden, alsmede de mogelijkheden van vrijstelling en ontheffing daarvan.


Artikel 29a

De notarispraktijk wordt voor rekening en risico van de vervangen notaris voortgezet:

 • a.

  bij waarneming in de in artikel 28, onderdelen a of b, bedoelde gevallen;

 • b.

  bij waarneming in de in artikel 28, onderdelen c, d, e of f, bedoelde gevallen, indien in het benoemingsbesluit het honorarium voor de waarnemer is vastgesteld.


Artikel 30

De kandidaat-notaris die tot waarnemer is benoemd, legt, indien dit nog niet eerder heeft plaatsgevonden, in verband met de aanvaarding van zijn benoeming de eed af voor de rechtbank in het arrondissement waarin de kamer voor het notariaat is gevestigd waaronder de te vervangen notaris ressorteert. Artikel 3, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4 zijn van overeenkomstige toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Herbenoeming waarnemer (art. 29 WNA) na 1 jaar met vaststelling van honorarium Instantie Hoge Raad Datum 19-03-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:423
Notaris mag na schorsing geen werkzaamheden ambt uitvoeren Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 14-01-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:137
Te late melding van waarneming aan KNB leidt niet tot nietigheid notariële akte Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 09-05-2018 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2018:3209
Hof Amsterdam acht uurtarief van 150 euro redelijk voor waarnemend notaris in geval van zware waarneming Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 19-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4897

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De Notariswet Auteur(s) J.C.H. Melis, B.C.M.Waaijer Bron Wolters Kluwer (2019)
Titel De zware waarneming en de overname van probleemprotocollen Auteur(s) T.A. de Boer, R.J. Holtman Bron WPNR 2018/7196
Titel De ins en outs van de waarneming Auteur(s) M. Hillen Bron Notariaat magazine 2018/1
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen