Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Executoriale veiling (art. 514 Rv)

Bijgewerkt tot 03-09-2021

1 Rol van notaris bij veiling De notaris moet bij een veiling zorgvuldig handelen. De notaris moet streven naar een optimale veilingopbrengst en moet voorkomen dat de schijn van partijdigheid wordt gewekt. Hof Amsterdam (20 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1062) heeft geoordeeld over de rol van de notaris bij een executieveiling. De notaris moet in de veilingvoorwaarden informatie opnemen die op het moment van publicatie van de voorwaarden kloppend is en onderzoek doen naar zaken die relevan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 514

 • 1

  De executoriale verkoop geschiedt ten overstaan van een bevoegde notaris.

 • 2

  Zo de notaris niet reeds in het proces-verbaal van inbeslagneming is aangewezen, geschiedt de aanwijzing bij exploot aan de geëxecuteerde. Hetzelfde geldt voor de vervanging van een reeds aangewezen notaris.

 • 3

  Bij een exploot als bedoeld in het tweede lid kiest de executant op straffe van nietigheid woonplaats ten kantore van de aangewezen notaris.


Artikel 515

 • 1

  De notaris stelt binnen veertien dagen na zijn aanwijzing of, zo er hypothecaire inschrijvingen zijn, binnen veertien dagen na het ongebruikt verstrijken van de in artikel 509, eerste lid, bedoelde termijn, dag, uur en plaats van de verkoop vast.

 • 2

  Hij deelt schriftelijk dag, uur en plaats van de verkoop mede aan de geëxecuteerde en aan alle in artikel 551 bedoelde beperkt gerechtigden en schuldeisers, een en ander aan de hand van een door de bewaarder van het kadaster en de openbare registers af te geven kadastraal uittreksel inzake hypotheken en beslagen als bedoeld in artikel 100, eerste lid, van de Kadasterwet, waarin de inschrijvingen en de boekingen in de registers van voorlopige aantekeningen worden vermeld, die daartoe van belang zijn.


Artikel 516

 • 1

  Geen verkoop zal kunnen plaatsvinden dan na verloop van dertig dagen, nadat zij door aankondiging op een of meer algemeen toegankelijke websites zal zijn bekend gemaakt.

 • 2

  In de bekendmakingen wordt vermeld dat het een executoriale verkoop betreft.


Artikel 517

 • 1

  De notaris stelt de veilingvoorwaarden vast, zulks in overleg met de executant en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 519, 524a en 525 lid 4. Tenminste dertig dagen voor de verkoop doet hij de in artikel 515, tweede lid, bedoelde ingeschrevenen en latere beslagleggers hiervan mededeling met toezending van een exemplaar van deze voorwaarden en plaatst hij de veilingvoorwaarden tevens op de in artikel 516, eerste lid, bedoelde website of websites.

 • 2

  Op verlangen van ieder der voormelde belanghebbenden kunnen de veilingvoorwaarden tevens inhouden dat de zaak wordt verkocht vrij van daarop rustende rechten of beperkingen, die niet tegen het recht van deze belanghebbende kunnen worden ingeroepen.


Artikel 518

 • 1

  Geschillen over de veilingvoorwaarden, over de wijze van verkoop of over dag, uur of plaats daarvan, dan wel, via welke website en gedurende welke periode er kan worden geboden, worden op verzoek van de meest gerede partij of van de notaris beslist door de voorzieningenrechter van de rechtbank in welker rechtsgebied de zaken geheel of grotendeels zijn gelegen, onverminderd de bevoegdheid van hen wier rechten bij de executie niet worden geëerbiedigd, zich daartegen overeenkomstig artikel 538 te verzetten.

 • 2

  Tegen beschikkingen krachtens dit artikel is geen hogere voorziening toegelaten.


Artikel 519

 • 1

  De verkoop vindt in het openbaar plaats, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning.

 • 2

  De openbare verkoop kan ook uitsluitend of gelijktijdig via internet plaatsvinden via een algemeen toegankelijke website.

 • 3

  De notaris bepaalt bij de verkoop via internet, in plaats van de dag, het uur en de plaats van de verkoop, bedoeld in artikel 515, via welke website en gedurende welke periode er kan worden geboden.

 • 4

  De algemeen toegankelijke website waarop de verkoop plaatsvindt is ingericht met passende technische maatregelen om de betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld.


Artikel 520

 • 1

  De executant kan onroerende zaken die in verschillende arrondissementen zijn gelegen, slechts gezamenlijk voor één prijs verkopen, indien zij tezamen worden geëxploiteerd of door alle belanghebbenden bij de opbrengst gezamenlijke verkoop is overeengekomen.

 • 2

  Is zulks niet overeengekomen, dan kan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied de zaken grotendeels zijn gelegen op verzoek van de meest gerede partij of van de notaris bepalen dat de zaken gezamenlijk zullen worden verkocht.

 • 3

  Tegen beschikkingen krachtens het vorige lid is geen hogere voorziening toegelaten.


Artikel 521

Heeft de executant voor de schuld waarvoor hij beslag heeft gelegd tevens hypotheek op andere onroerende zaken of op beperkte rechten daarop, dan mag hij de in beslag genomen zaken slechts verkopen in geval de aan hem verhypothekeerde goederen ontoereikend zijn.


Artikel 522

Indien meer onroerende zaken in dezelfde inbeslagneming zijn vervat en de opbrengst van het verkochte toereikend is om de executant, de beperkt gerechtigden wier recht vervalt, en de andere beslagleggers op deze zaken, met de kosten, te voldoen, zal de notaris met de verkoop der overige zaken niet verder gaan, tenzij de geëxecuteerde verklaart die verkoop te verlangen.


Artikel 523

De notaris is verplicht, voor zover hem dit mogelijk is, uiterlijk op de dag na de verkoop, van de verkoop schriftelijk kennis te geven aan de geëxecuteerde en aan alle in artikel 551 bedoelde beperkt gerechtigden en schuldeisers.


Artikel 524

De koper is gehouden de koopprijs te voldoen in handen van de notaris. Deze voldoet daaruit de kosten van de executie.


Artikel 524a

 • 1

  Indien sprake is van een tot bewoning bestemde onroerende zaak worden, voor zover verschuldigd, aan de koper geen andere kosten of heffingen in rekening gebracht dan:

  • a.

   de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting;

  • b.

   het honorarium van de notaris;

  • c.

   het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;

  • d.

   de kosten van ontruiming.

 • 2

  Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht.


Artikel 525

 • 1

  De koper verkrijgt het recht op de verkochte zaken door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing.

 • 2

  De bewaarder van de openbare registers weigert inschrijving, indien niet tevens een verklaring van de notaris wordt overgelegd dat de koopprijs in zijn handen is gestort en, zo het om een verkoop bedoeld in artikel 477b, tweede lid, gaat, tevens een schriftelijke verklaring van de derde dat hij de zaak ter beschikking heeft gesteld van de deurwaarder die het beslag onder de derde heeft gelegd.

 • 3

  De geëxecuteerde, alsmede degene die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in de verkochte zaak bevindt en als zodanig niet bekend was aan de koper, zal op grond van het proces-verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt.

 • 4

  De tot bewoning bestemde onroerende zaak is voor risico van de koper vanaf het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing.


Artikel 526

 • 1

  Artikel 273 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

 • 2

  Op de in dat artikel aangegeven wijze vervallen ook beperkte rechten die wel tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden, indien de zaak vrij van deze rechten is verkocht overeenkomstig artikel 517, tweede lid.


Artikel 527

Schiet de koper tekort in de nakoming van de koopovereenkomst, dan mag de executant ten laste van de koper de verkochte zaak met inachtneming van de artikelen 514 en volgende wederom verkopen. De executant is tot deze verkoop gehouden, indien een van de bij de opbrengst direct belanghebbenden dit verlangt.


Artikel 528

De koper zal deze nieuwe verkoop kunnen voorkomen door vóór de verkoop alsnog aan de koopovereenkomst te voldoen en de met betrekking tot deze nieuwe verkoop reeds gemaakte kosten te betalen met aanbod van zekerheid voor zover deze nog niet bekend mochten zijn.


Artikel 529

De koper die in de nakoming van de koopovereenkomst tekortschiet, is aansprakelijk voor het verschil tussen de prijs waarvoor hij de zaak heeft gekocht en die van de nieuwe verkoop, zonder dat hij nochtans het meerdere dat deze laatste verkoop mocht hebben opgebracht, zal kunnen vorderen; dit meerdere zal aan de schuldeisers, of zo dezen niet meer te vorderen hebben, aan degenen tegen wie het beslag gedaan is, betaald worden.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Hypotheek Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notariskosten aangemerkt als executiekosten Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 20-05-2022 Nummer ECLI:NL:RBROT:2022:4203
Appartement juridisch eigenaar kan worden geëxecuteerd ten behoeve van de economische eigenaar Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 10-04-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:3436
Notaris heeft voldoende onderzoek verricht naar verzuim schuldenaar met executoriale veiling als gevolg Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 04-07-2017 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2017:21
Moet veilingnotaris dienst weigeren bij wanprestatie? Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 13-04-2017 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2017:15
Ontruiming o.g.v. art. 525 lid 3 Rv niet mogelijk als gebruikers bekend zijn Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 07-09-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:10137
Geen beroep op huurbeding door veilingkoper Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 11-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:6624
De uitleg van de publicatieplicht bij executieveilingen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 21-06-2016 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2016:3609
Bij veiling op grond van niet onherroepelijk vonnis geniet koper geen bescherming Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-05-2016 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2016:1933
Notaris niet aansprakelijk voor de vertraging die plaatsvindt bij het online bieden op een veiling Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 25-11-2015 Nummer ECLI:NL:RBROT:2015:8370
Na indiening goedkeuringsverzoek valt onderhandse verkoopprijs niet meer onder geheimhoudingsplicht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 08-09-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:3712
Verkoopvolmacht verplicht eigenaar om woning te ontruimen Instantie Rechtbank Overijssel Datum 06-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2015:3503
Onjuiste vermelding huurachterstand leidt tot dwaling bij executieveiling Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 17-06-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:3792
Notaris mag onder bepaalde omstandigheden een bod op de veiling weigeren Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 29-04-2015 Nummer ECLI:NL:RBROT:2015:3917
Verval van kettingbeding was geen wijziging van veilingvoorwaarden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-10-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:4461
Executie door beslaglegger en vernietiging van executoriale titel Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 23-07-2014 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2014:4155

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijziging Rv en BW t.b.v. toegankelijker maken van executoriale veilingen van onroerende zaken Dossiernr. 33484 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De hypotheekhouder als veilingkoper: enkele aandachtspunten voor de veilingpraktijk Auteur(s) I. Visser Bron WPNR 2021/7320
Titel De executoriale verkoop van goederen door de hypotheekhouder Auteur(s) I. Visser Bron Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen