Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Boedelbeschrijving (Art. 671 - 675 Rv)

Bijgewerkt tot 26-11-2019

1 Boedelbeschrijving De boedelbeschrijving wordt geregeld in de artt. 671-675 Rv. Aangenomen wordt dat deze artikelen, art. 671 Rv spreekt van een voorgeschreven  boedelbeschrijving, uitsluitend van toepassing zijn op bijzondere gemeenschappen. Dat zijn de gemeenschap van nalatenschap, de ontbonden huwelijksgemeenschap, de ontbonden gemeenschap van geregistreerd partnerschap, maatschap, vennootschap of rederij en de gemeenschap van een gebouw waarvan de splitsing in appartementsrechten is…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 671

Indien alle partijen zich daarmee verenigen en het vrije beheer over hun goederen hebben, kan een voorgeschreven boedelbeschrijving plaatsvinden bij een onderhandse akte. In alle andere gevallen geschiedt zij bij notariële akte.


Artikel 672

 • 1

  De kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de boedel zich geheel of voor een groot deel bevindt, kan op verzoek van een der in artikel 660 onder 1° en 3° onder a bedoelde personen of van iemand die daarbij op andere grond voldoende belang heeft, een boedelbeschrijving bevelen door een bij dat bevel aan te wijzen notaris. Tegen het bevel is geen hogere voorziening toegelaten.

 • 2

  Het verzoek kan worden gedaan tezamen met een verzoek strekkende tot verzegeling of tot ontzegeling.

 • 3

  Het bevel wordt slechts gegeven, indien de verzoeker zijn recht en belang summierlijk aannemelijk maakt.


Artikel 673

Indien de notaris nodig oordeelt de te beschrijven zaken zelf in ogenschouw te nemen, zijn de artikelen 444, 444a en 444b, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.


Artikel 674

De boedelbeschrijving zal bevatten:

 • 1°.

  naam, voornaam en woonplaats van de verschenen of opgeroepen partijen en van de aangewezen schatters;

 • 2°.

  een korte beschrijving van alle tot de boedel behorende goederen en schulden en, zo een der partijen zulks wenst, een schatting van de waarde van de roerende zaken door een of meer door partijen aan te wijzen schatters met hun beëdiging;

 • 3°.

  een opgave van de plaats waar de beschreven zaken zich bevinden, of waarheen zij zijn overgebracht;

 • 4°.

  een opgave van tot de boedel behorende geldsommen;

 • 5°.

  een opgave van de aangetroffen boeken en registers betreffende de boedel, die op de eerste en laatste bladzijden worden gewaarmerkt, ingeval van een notariële beschrijving door de notaris en ingeval van een onderhandse beschrijving door de partijen;

 • 6°.

  vermelding van de akten die op de goederen en de schulden van de boedel betrekking hebben;

 • 7°.

  ingeval van een notariële beschrijving: vermelding van de eed, af te leggen in handen van de notaris, van hen die vóór de beschrijving de goederen in hun macht hadden of het huis waarin deze zich bevinden bewoond hebben, dat zij niets hebben verduisterd, noch gezien hebben, noch weten dat iets verduisterd is.


Artikel 675

Indien partijen het niet eens worden over de aanwijzing van de schatters, worden deze benoemd door de notaris of in geval van een onderhandse boedelbeschrijving, door de in artikel 672 bedoelde kantonrechter.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Erfgenamen moesten verplicht alle benodigde informatie verstrekken voor het opstellen van de notariële boedelbeschrijving Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 26-08-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:6845

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Moet een ANBI een nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving? Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2015/7047

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Boedelbeschrijving erfrecht Bron De Rechtspraak Type Schenken en erven Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen