Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Omvang faillissement (art. 20 - art. 22a Fw)

Bijgewerkt tot 25-02-2024 Auteur mr. drs. R. (Ruben) van Dijken

1 Algemeen Als hoofdregel geldt dat een faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar omvat ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft (art. 20 Fw). Het 'vermogen' betekent hier: alle zaken en vermogensrechten (art. 3:1 BW). Eventuele verplichtingen (passiva) behoren niet tot het faillissementsvermogen. De Faillissementswet kent ook het begrip 'boedel', dat zowel het actief als het passief omvat (bijvoorbeeld art. 22a Fw, art.…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 20

Het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft.


Artikel 21

Niettemin blijven buiten het faillissement:


Artikel 22

In het vorige artikel wordt onder «gefailleerde» mede begrepen de echtgenoot of de geregistreerde partner van de in enige gemeenschap van goederen gehuwde onderscheidenlijk als partner geregistreerde.


Artikel 22a

 • 1

  Ten aanzien van een overeenkomst van levensverzekering vallen voorts buiten de boedel:

  • a.

   het recht op het doen afkopen van een levensverzekering voorzover de begunstigde of de verzekeringnemer door afkoop onredelijk benadeeld wordt;

  • b.

   het recht om de begunstiging te wijzigen, tenzij de wijziging geschiedt ten behoeve van de boedel en de begunstigde of de verzekeringnemer daardoor niet onredelijk benadeeld wordt;

  • c.

   het recht om de verzekering te belenen.

 • 2

  Voor de uitoefening van het recht op het doen afkopen en het recht om de begunstiging te wijzigen, behoeft de curator de toestemming van de rechter-commissaris, die daarbij zonodig vaststelt tot welk bedrag deze rechten mogen worden uitgeoefend. Slechts met schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer is de curator bevoegd tot overdracht van de verzekering.

 • 3

  Indien de curator de begunstiging heeft gewijzigd, vervalt deze wijziging met de beëindiging van het faillissement.

 • 4

  Indien de begunstiging na de faillietverklaring onherroepelijk wordt, kan deze onherroepelijkheid niet aan de boedel worden tegengeworpen. De verzekeraar is verplicht een uitkering, waarop de begunstiging betrekking heeft, onder zich te houden. Voor zover vaststaat dat de begunstiging niet zal worden gewijzigd, blijven de eerste en de tweede volzin buiten toepassing. Ten aanzien van de begunstigde is artikel 69 van overeenkomstige toepassing.

 • 5

  In afwijking van het vierde lid, tweede zin, kan de verzekeraar een betaling aan de begunstigde tegenwerpen aan de boedel, voorzover de curator niet bewijst dat de verzekeraar op het tijdstip van betaling op de hoogte was van het faillissement of van een daaraan voorafgegaan beslag ten laste van de verzekeringnemer. In dat geval heeft de curator verhaal op de begunstigde.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Levensverzekering Categorie Familierecht (overig)
Titel Faillissementsrecht Categorie Diversen
Titel Verzekeringen Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Schulden voortvloeiend uit bestuursrechtelijke lasten kunnen worden beschouwd als boedelschulden Instantie Hoge Raad Datum 04-06-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:833
Analoge toepassing art. 22a Fw op geëxpireerde levensverzekering bestemd voor oudedagsvoorziening Instantie Rechtbank Limburg Datum 12-02-2020 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2020:1065
Alimentatie die verschuldigd wordt tijdens faillissement alimentatieplichtige levert concurrente vordering op die voor verificatie in aanmerking komt Instantie Hoge Raad Datum 05-04-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY8279
Notaris niet aansprakelijk ondanks passeren hypotheekakte tijdens faillissement hypotheekgever Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum 24-08-2011 Nummer ECLI:NL:RBLEE:2011:BR5872
Ontvanger/Eijking q.q. Instantie Hoge Raad Datum 29-04-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BP4948
Individuele pensioenverzekeringen behoren tot het faillissementsvermogen Instantie Hoge Raad Datum 05-09-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BD3423
Terughoudendheid bij analoge toepassing van art. 25 Wna voor andere beroepsgroepen dan notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants of advocaten Instantie Hoge Raad Datum 13-06-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AF3413
Koren q.q./Tekstra q.q. Instantie Hoge Raad Datum 12-01-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AA9441
Ontvanger/Hamm q.q. Instantie Hoge Raad Datum 05-09-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:ZC2419

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Van wie is de koopprijs op de kwaliteitsrekening? Auteur(s) L.M. de Hoog Bron JBN 2021/11
Titel Kan van de curator worden verlangd dat hij, wanneer hij toestemming verkrijgt tot overdracht van een levensverzekering, nagaat of de schuldenaar die toestemming onder een juiste voorstelling van zaken geeft? Auteur(s) E.S. Ebels Bron Bb 2021/73
Titel De levensverzekering in faillissement; quod licet Jovi not licet bovi Auteur(s) J.F.H.M. Bartels Bron VAST 2021 / P-015
Titel Een fundamenteel beginsel van insolventierecht Auteur(s) N.E.D. Faber, N.S.G.J. Vermunt Bron TvI 2021/26
Titel Goed verzorgd failliet gaan. Oudedags- en nabestaandenvoorzieningen bij faillissement Auteur(s) J.J.A. Vrusch Bron VEP 2019/57
Titel The Key of Dreams, over de notariële kwaliteitsrekening Auteur(s) Chr. M. Stokkermans Bron WPNR 2019/7205
Titel Beslag of faillissement aan de zijde van de koper bij vastgoedtransacties Auteur(s) V. Tweehuysen Bron WPNR 2018/7180
Titel Beslag op economisch eigendom', in: S.J.W. van der Putten & M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag- en executierecht Auteur(s) J. van Schendel, N. Jans, M.C.S. Solms Bron Den Haag: Sdu Uitgevers 2018
Titel Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de schuldsanering Auteur(s) R.E. Brinkman Bron Wsnp Periodiek 2018/1
Titel Levensverzekering in faillissement Auteur(s) J.F.H.M. Bartels Bron TvI 2017/17
Titel Invloed van Nederlands, Europees en buitenlands insolventierecht op transacties met registergoederen: een analyse vanuit notarieel perspectief Auteur(s) M.M.G.B. van Drunen Bron TvI 2015/52
Titel Levering van registergoederen en aandelen tijdens faillissement: curator en notaris in een lastig parket’, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), De curator een octopus (Serie Onderneming en Recht, deel 6) Auteur(s) J.J. van Hees Bron Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen