Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Arbitrage (art. 1020 - 1022c Rv)

Bijgewerkt tot 01-06-2020

1 Arbitrage in het algemeenArbitrage is bedoeld om geschillen te beslissen buiten de rechter om. In die zin is een overeenkomst te zien tussen arbitrage en mediation. Niettemin bestaan tussen beide grote verschillen. Bij mediation is het de bedoeling dat partijen hun geschillen samen oplossen, bij arbitrage leggen partijen hun geschil voor aan één of meer arbiters die beslissen over het geschil.Uit het vorenstaande blijkt ook meteen dat zowel bij arbitrage als bij mediation, de ke…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 1020

 • 1

  Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen.

 • 2

  De overeenkomst tot arbitrage, bedoeld in het eerste lid, betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen.

 • 3

  De overeenkomst tot arbitrage mag niet leiden tot de vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van de partijen staan.

 • 4

  Bij overeenkomst kunnen tevens aan arbitrage worden onderworpen:

  • a.

   de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;

  • b.

   de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;

  • c.

   de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking als bedoeld in het eerste lid.

 • 5

  Onder de overeenkomst tot arbitrage wordt mede begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.

 • 6

  Een arbitragereglement, waarnaar in een overeenkomst tot arbitrage wordt verwezen, wordt geacht deel van die overeenkomst uit te maken.


Artikel 1021

De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. Daarvoor is voldoende een geschrift dat in arbitrage voorziet of dat verwijst naar algemene voorwaarden welke in arbitrage voorzien en dat door of namens de wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard. De overeenkomst tot arbitrage kan tevens worden bewezen door elektronische gegevens. Artikel 227a, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 1022

De rechter, bij wie een geschil aanhangig is gemaakt waarover een overeenkomst tot arbitrage is gesloten, verklaart zich onbevoegd, indien een partij zich voor alle weren op het bestaan van deze overeenkomst beroept, tenzij de overeenkomst ongeldig is.


Artikel 1022a

Een overeenkomst tot arbitrage belet niet dat een partij de gewone rechter verzoekt om een maatregel tot bewaring van recht dan wel zich wendt tot de voorzieningenrechter van de rechtbank of de kantonrechter in kort geding overeenkomstig artikel 254.


Artikel 1022b

Een overeenkomst tot arbitrage belet niet dat een partij de gewone rechter verzoekt een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht, een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging, of inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden te bevelen.


Artikel 1022c

Indien in de gevallen, genoemd in de artikelen 1022a en 1022b, een partij zich voor alle weren beroept op het bestaan van een overeenkomst tot arbitrage, verklaart de rechter zich uitsluitend bevoegd, indien de gevraagde beslissing niet of niet tijdig in arbitrage kan worden gekregen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Vaststellingsovereenkomst Categorie Diversen

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De welwillendheidsbeslissing: over de (on)wil van rechters en formuleringen in notariële akten Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron PE Notariaat 2023/11
Titel Hoe raakt een principaal gebonden aan een arbitrageovereenkomst? Auteur(s) O. Oost Bron WPNR 2018/7197
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen