Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Belehrung / passeren akte (art. 43 Wna)

Bijgewerkt tot 19-07-2024 Auteur De redactie

1 InleidingDe notaris heeft de plicht de partijen bij de akte te wijzen op de gevolgen die daaruit voortvloeien: de zogeheten Belehrungspflicht. Dit volgt uit art. 43 lid 1 Wna en ook uit de jurisprudentie, zie bijvoorbeeld Hoge Raad 20 januari 1989, NJ 1989/766, Groningse huwelijksvoorwaarden (brondocument niet beschikbaar), waarin de Hoge Raad oordeelde dat de zorgvuldigheidsplicht van de notaris, afhankelijk van de omstandigheden, kan meebrengen dat de notaris bij he…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 43

 • 1

  De partijen bij de akte en de bij het verlijden van de akte eventueel verschijnende andere personen krijgen tijdig tevoren de gelegenheid om van de inhoud van de akte kennis te nemen. Alvorens tot het verlijden van een akte over te gaan, doet de notaris aan de verschijnende personen mededeling van de zakelijke inhoud daarvan en geeft daarop een toelichting. Zo nodig wijst hij daarbij tevens op de gevolgen die voor partijen of één of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. Indien het niet betreft een akte als bedoeld in het tweede lid en de verschijnende personen verklaren van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, leest de notaris hun in elk geval de volgende gedeelten van de akte voor:

  • a.

   de voornamen, de naam en de plaats van vestiging van de notaris en de datum en de plaats van het verlijden van de akte;

  • b.

   de gegevens van de verschijnende personen en van de partijen;

  • c.

   het slot.

 • 2

  Van akten die in tegenwoordigheid van getuigen worden verleden, leest de notaris steeds de volledige tekst voor. Hij voldoet dan eveneens in het bijzijn van getuigen aan de in de tweede en derde zin van het eerste lid genoemde informatieplicht.

 • 3

  De beschreven bladzijden van de akte worden doorlopend genummerd. Voor zover op een blad niet de ondertekening voorkomt als bedoeld in het vierde lid of de bladen niet reeds met toepassing van artikel 45, eerste lid, onderdeel d, van een paraaf zijn voorzien, worden zij door de notaris van een paraaf voorzien.

 • 4

  De akte wordt door ieder der verschijnende personen onmiddellijk na voorlezing ondertekend. Onmiddellijk daarna ondertekent de notaris de akte. Indien een persoon verklaart niet te kunnen ondertekenen zal van deze verklaring, alsmede de reden van verhindering, melding worden gemaakt. Een akte die in tegenwoordigheid van getuigen wordt verleden, wordt door de getuigen en de notaris onmiddellijk na voorlezing ondertekend. Betreft het een akte als bedoeld in artikel 40, derde lid, dan neemt de notaris, voordat hij tot ondertekening overgaat, het uur en de minuut van die ondertekening in de akte op.

 • 5

  Van de mededeling van de zakelijke inhoud en de toelichting daarop overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, van de beperkte of volledige voorlezing overeenkomstig het eerste of het tweede lid, alsmede van de ondertekening overeenkomstig het vierde lid wordt in het slot van de akte melding gemaakt.

 • 6

  In geval van niet-naleving van de voorschriften van de eerste volzin van het tweede lid en de eerste tot en met vierde volzin van het vierde lid mist de akte authenticiteit en voldoet zij niet aan de voorschriften waarin de vorm van een notariële akte wordt geëist.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris pleegt onrechtmatige daad bij risicovolle ABC-transacties Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-06-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:4079
Vernietiging koopovereenkomst speculatiegrond door misleidende handelspraktijken van verkoper Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 24-01-2024 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2024:149
Koper hoeft (vooralsnog) niet mee te werken aan levering percelen speculatiegrond Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 10-08-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:7910
Notaris moet erfgenamen bij opstellen verklaring van erfrecht tijdig informeren over inhoud testament Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 25-10-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2969
Tuchtrechtelijke maatregelen voor kandidaat-notaris en notaris vanwege negeren Wwft-risicosignalen bij aandelenoverdrachten Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 15-07-2022 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2022:14
Notaris voldeed aan onderzoeks- en Belehrungspflicht bij speculatieve grondtransactie Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-07-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2052
Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 24-05-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:1498
Geen oneigenlijke beïnvloeding bij bespreking met beide partners tegelijk Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 11-04-2022 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2022:21
Notaris heeft onvoldoende oog gehad voor financiële gevolgen testament voor erfgenaam Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 22-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:796
Berispring vanwege het achterwege laten van de 30-dagenclausule bij testamentbespreking Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 01-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:559
Geen aantekeningen van bespreking aktewijziging komt voor risico notaris Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 17-11-2021 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2021:6044
Notaris handelt in strijd met de Beleidsregel integere beroepsuitoefening en heeft zijn poortwachtersrol onvoldoende vervuld Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 20-09-2021 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2021:23
Door uitleg leveringsakte is anti-speculatiebeding sociale koopwoning niet van toepassing Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:4711
Notaris schendt notariële kernwaarden door stamrecht BV te ontbinden op basis van enkele mededeling enig aandeelhouder dat de stamrechten waren uitgekeerd Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 12-04-2021 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2021:7
Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 02-02-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:260
Notaris passeerde leveringsakte onterecht niet omdat tolk NGT niet was beëdigd Instantie College voor de Rechten van de Mens Datum 19-01-2021 Nummer 2021-2
Notaris had verzwaarde informatieplicht bij particuliere koper Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 01-10-2020 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2020:3
Notaris heeft zijn informatieplicht geschonden door volmachtgever op geen enkele wijze te informeren over de eigendomsoverdracht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 19-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1245
Notaris handelt in strijd met art. 42 WNA door zelf de akte uit te leggen in een andere taal Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 20-04-2020 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2020:13
Notaris handelt onzorgvuldig door concept leveringsakte niet aan volmachtgever te zenden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 04-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:171
Notaris voldoet niet aan Belehrungspflicht bij reeks risicovolle ABC-transacties met alleen een Belehrungsclausule Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 15-11-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:64
Inschakeling beëdigd tolk moest ook bij ondertekening onderhandse akte Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 20-09-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:74
Notaris mocht niet aannemen dat cliënt voldoende was geadviseerd door eigen adviseurs Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 16-09-2019 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2019:28
Notaris informeert cliënt onvoldoende over gevolgen van schrappen verblijvensbeding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 20-08-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:2906
Notaris handelt in strijd met tuchtnorm door testament in bijzijn van kinderen te bespreken en passeren Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 10-07-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:37
Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door huwelijksvoorwaarden bij verlijden van testamenten niet te bespreken Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 25-06-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:2747
Notaris berispt wegens testamentbespreking in aanwezigheid van derden Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 28-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:1777
Notaris berispt vanwege aanwezigheid neef van testateur bij testamentbespreking Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-04-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:1383
Notaris schiet tekort in het informeren van en doorvragen bij testateurs Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 15-04-2019 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2019:12
Notaris aansprakelijk voor onjuiste uitvoering Belehrungspflicht Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 22-01-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:536
Onder zorgplicht notaris behoort het toesturen van concept aan volmachtgever, ook bij onherroepelijke volmacht. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 18-09-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:3353
Geen aansprakelijkheid notaris als gevolg van onvolledig informeren bij wijzigen testament Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 05-09-2018 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2018:4500
Mededelingsplicht notaris bij teveel aan huurtoeslag Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-01-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:260
Notaris moet gespreksaantekeningen bijhouden voor bewijs zorgvuldigheidsplicht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 19-12-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:5292
Aangebrachte wijziging in ontwerpakte leidt tot zwaardere Belehrungsplicht notaris Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:40
Notaris had schriftelijk moeten informeren over het risico van vernietiging wegens pauliana Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-12-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5343
Notaris maakt verboden onderscheid door meerkosten voor schrijftolk in rekening te brengen Instantie College voor de Rechten van de Mens Datum 09-12-2016 Nummer 2016-136
Bij ongedaanmaking wettelijke verdeling had notaris de cliënt nadrukkelijk moeten wijzen op zeer nadelige consequenties Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 01-11-2016 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2016:52
Gedeeltelijke voorlezing bij passeren testament in aanwezigheid van getuigen leidt niet tot vernietigbaarheid Instantie Hoge Raad Datum 25-03-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:504
Notaris moet bij passeren pandakte waarschuwen dat hij geen zekerheid kan garanderen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-01-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:20
Bij aanvullingen op/wijzigingen in ontwerpakte heeft notaris zwaardere Belehrungsplicht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 11-08-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:3266
Notaris mag meewerken aan HEMA notarisservice Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-06-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:2270
Notaris had erfgenamen direct moeten inlichten over afgifte verklaring van executele Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 28-05-2015 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2015:92
Notaris krijgt waarschuwing na opstellen testament zonder overleg te hebben gevoerd met testatrice Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-02-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:320
Notaris had dienst moeten weigeren bij ontbreken van toestemming bank Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 09-09-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:3734
Cliënt heeft eigen verantwoordelijkheid om vragen aan notaris te stellen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 06-05-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:1622
Notaris handelt in strijd met voorschrift inzake tolk uit art. 42 lid 1 WNA Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 10-12-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:4505
Notaris mag bij leveringsakte met grote risico's niet volstaan met schriftelijke Belehrung aan kwetsbare cliënt Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 07-11-2013 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2013:8
Hoe ver reikt de waarschuwingsplicht van een notaris? Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 04-06-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:CA2120
Belehrung kan voorafgaand aan passeren plaatsvinden, mits notaris zich tijdens passeren ervan vergewist dat betrokkene betekenis van desbetreffende akte realiseert Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 05-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3928
Notaris dient ministerie te weigeren bij verkoop onverdeeld aandeel in woning Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 14-01-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:1897
Belehrung bij verlijden van hypotheekakte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 29-05-2012 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2012:BX9016
Belehrung dient door notaris of waarnemer zelf te gebeuren Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 20-09-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BT2343
Beperkte Belehrungsplicht waarnemer indien waarnemer niet behandelaar van dossier is en cliënten de concept-akte(n) tijdig hebben ontvangen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-09-2008 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BF2179
Van notaris kan worden verlangd dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting van het schenden van de zorgvuldigheidsplicht Instantie Hoge Raad Datum 10-01-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:ZC2244

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Notarieel tuchtrecht als voorportaal van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de notaris Auteur(s) B.N. Takken, T.F.H. Reijnen Bron Tijdschrift Tuchtrecht 2023/24
Titel Grondspeculatie en de notaris, het vervolg Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld Bron PE Notariaat 2023/7
Titel De informatieplicht van de notaris ten opzichte van de verwachter Auteur(s) J.L.D.J. Maasland Bron Tijdschrift Erfrecht 2022/5
Titel De notaris en (vermeende) grondspeculatie. Laveren tussen ministerieplicht, Belehrung en dienstweigering Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld, T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2022/7357
Titel Ook de notariële akte ontkomt niet aan modernisering Auteur(s) M. Hillen-Muns Bron WPNR 2020/7289
Titel Waar passeert de notaris de akte? Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2020/7290
Titel Testeren onder vier ogen Auteur(s) N.V.C.E. Bauduin Bron Tijdschrift Erfrecht 2019/5
Titel Rechtsvraag: Hoe zit het met de ondertekening van een akte door een blinde of slechtziende? Auteur(s) B.C.M. Waaijer Bron WPNR 2017/7145
Titel De Belehrungspflicht van de notaris Auteur(s) M. Hillen-Muns Bron Notariaat Magazine 2017/9
Titel Belehrung en volmacht Auteur(s) J.J.M. Grapperhaus Bron JBN 2014/37
Titel Reactie op: “‘Schatje, ik benoem jou tot enig erfgenaam’. ‘Wat lief snoezepoes, maar ik jou niet ....’”, van F.W.J.M. Schols Auteur(s) B.E. Reinhartz Bron WPNR 2011/6888
Titel ‘Schatje ik benoem jou tot enig erfgenaam’. ‘Wat lief snoezepoes, maar ik jou niet…’ Over het notariële gebruik om langstlevende-testamenten in het bijzijn van beide partners te passeren Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron WPNR 2011/6873
Titel Aanbevelingen voor een wettelijk verankerde informatieplicht Auteur(s) B.C.M. Waaijer Bron WPNR 1995/6163
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen