Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bewijskracht akten (art. 156 - 161a Rv)

Bijgewerkt tot 01-05-2024 Auteur De redactie

1 InleidingArt. 157 Rv en art. 158 Rv gaan over de bewijskracht van hetgeen omtrent gedane verklaringen in authentieke en onderhandse akten is bepaald. Een notariële akte is een belangrijk voorbeeld van een authentieke akte, terwijl een onderhandse akte juist niet door een notaris (of een andere ambtenaar) is opgemaakt. Beide soorten akten verschillen in bewijskracht van elkaar. Voor authentieke akten bepaalt art. 157 lid 1 Rv dat zij dwingendrechtelijk bewijs opleveren tegenover eeni…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 157

 • 1

  Authentieke akten leveren tegen een ieder dwingend bewijs op van hetgeen de ambtenaar binnen de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard.

 • 2

  Een authentieke of onderhandse akte levert ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen, tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklaring, tenzij dit zou kunnen leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat. Onder partij wordt begrepen de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel, voor zover het desbetreffende recht is verkregen na het opmaken van de akte.


Artikel 156 [Geldend t/m 30-04-2023]

 • 1

  Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen.

 • 2

  Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.

 • 3

  Onderhandse akten zijn alle akten die niet authentieke akten zijn.


Artikel 156a [Geldend t/m 30-04-2023]

 • 1

  Onderhandse akten kunnen op een andere wijze dan bij geschrift worden opgemaakt op zodanige wijze dat het degene ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert, in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan op een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is te dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt.

 • 2

  Aan een wettelijke verplichting tot het verschaffen van een onderhandse akte kan alleen op een andere wijze dan bij geschrift worden voldaan met uitdrukkelijke instemming van degene aan wie de akte moet worden verschaft. Een instemming ziet, zolang zij niet is herroepen, eveneens op het verschaffen van een gewijzigde onderhandse akte. Het in de eerste zin van dit lid bepaalde lijdt uitzondering indien de akte eveneens is ondertekend door degene aan wie de akte op grond van de wet moet worden verschaft.


Artikel 158 [Geldend t/m 30-04-2023]

 • 1

  Op een onderhandse akte waarin verbintenissen van slechts één partij zijn aangegaan of vastgelegd, is, voor zover die verbintenissen strekken tot voldoening van een geldsom, het tweede lid van artikel 157 niet van toepassing, tenzij deze partij de akte geheel met de hand heeft geschreven of heeft voorzien van een goedkeuring die de geldsom voluit in letters vermeldt.

 • 2

  Het eerste lid is niet van toepassing op aandelen in een obligatielening en op verbintenissen door de schuldenaar in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf aangegaan.


Artikel 159 [Geldend t/m 30-04-2023]

 • 1

  Een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte, geldt als zodanig behoudens bewijs van het tegendeel.

 • 2

  Een onderhandse akte waarvan de ondertekening door de partij, tegen welke zij dwingend bewijs zou leveren, stellig wordt ontkend, levert geen bewijs op, zolang niet bewezen is van wie de ondertekening afkomstig is. Is degeen tegen wie de akte wordt ingeroepen een ander dan hij die haar ondertekend zou hebben, dan kan worden volstaan met de verklaring, dat men de echtheid van de ondertekening niet erkent.


Artikel 160 [Geldend t/m 30-04-2023]

 • 1

  De kracht van het schriftelijke bewijs is in de oorspronkelijke akte gelegen.

 • 2

  Grossen en gehele afschriften van een authentieke akte die volgens wettelijk voorschrift moet worden bewaard, leveren, wanneer zij zijn afgegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar, hetzelfde bewijs op als de oorspronkelijke akte.


Artikel 161 [Geldend t/m 30-04-2023]

Een in kracht van gewijsde gegaan, op tegenspraak gewezen vonnis waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan, levert dwingend bewijs op van dat feit.


Artikel 161a [Geldend t/m 30-04-2023]

Een onherroepelijk besluit houdende een inbreukbeslissing van de Autoriteit Consument en Markt levert onweerlegbaar bewijs op van de vastgestelde inbreuk in een procedure waarin schadevergoeding wordt gevorderd wegens een inbreuk op het mededingingsrecht als bedoeld in artikel 193k, onderdeel a, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Inlichtingenplicht echtgenoten en bewijskracht verklaring in notariële akte Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-12-2023 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2023:4283
De reikwijdte van de uitzondering van art. 158 lid 1 Rv (schuldbekentenissen) Instantie Hoge Raad Datum 25-11-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:1725
Geen beroep op de dwingende bewijskracht van de akte Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 01-02-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:725
Geen aantekeningen van bespreking aktewijziging komt voor risico notaris Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 17-11-2021 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2021:6044
Valse opgave van btw-nummer in notariële akte Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum 18-05-2021 Nummer ECLI:NL:PHR:2021:482
Geheimhoudingsbepaling in mediationovereenkomst geldt als niet onaanvaardbare bewijsovereenkomst Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 24-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:938
Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV Instantie Hoge Raad Datum 19-04-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:641
Stellige ontkenning van handtekening in onderhandse akte door echtpaar wordt gevolgd door Hoge Raad Instantie Hoge Raad Datum 12-04-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:572
Akte bevatte geen goedschrift, maar desondanks was nadere bewijslevering bij vordering onnodig Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-07-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:3117
Tegenbewijs mogelijk bij kwijting voor betaling (kwitantie) in leveringsakte Instantie Hoge Raad Datum 22-06-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:975
Tegenbewijsregeling van art. 157 Rv ziet ook op de vraag of de juiste verklaring is afgelegd Instantie Hoge Raad Datum 13-05-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:848

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht Dossiernr. 35498 Status Aangenomen door de Eerste Kamer Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het goedschrift in het geding; de reikwijdte van de uitzondering van art. 158 lid 1 Rv Auteur(s) P.C. van Es Bron JBN 2023/17
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen