Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Afgifte van afschriften, uittreksels en grossen aan belanghebbenden (art. 49 - 50 Wna)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Algemeen Degene die daarbij een rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten de inzage, een afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft (art. 843a Rv). De notaris is evenwel tot geheimhouding verplicht ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt, voor…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 49

 • 1

  Voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, geeft de notaris van de tot zijn protocol behorende notariële akten:

  • a.

   afschriften, uittreksels en grossen uit aan partijen bij de akte en aan degenen die een recht ontlenen aan de akte indien de gehele inhoud van de akte van rechtstreeks belang is voor dat recht;

  • b.

   al dan niet in executoriale vorm uitgegeven uittreksels uit aan degenen die aan een deel van de inhoud van de akte een recht ontlenen, doch alleen voor wat betreft dat gedeelte van de akte dat rechtstreeks van belang is voor dat recht;

  • c.

   afschriften, uittreksels en grossen uit aan de rechtverkrijgenden onder algemene titel van de onder a en b genoemde partij of rechthebbende.

  Het uittreksel moet woordelijk gelijkluidend zijn met de overgenomen gedeelten van de akte. Het moet het hoofd en het slot van de akte vermelden en tot slot hebben de woorden: Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel.

 • 2

  Onder degene die een recht ontleent aan de inhoud van de akte als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt mede begrepen degene die door een uiterste wilsbeschikking een erfrechtelijke aanspraak heeft verloren, doch slechts ten aanzien van het desbetreffende onderdeel van die wilsbeschikking.

 • 3

  Van de niet tot zijn protocol behorende akten en stukken mag de notaris afschriften en uittreksels uitgeven aan degenen die over de akte of het stuk beschikken.

 • 4

  Degene die op grond van dit artikel recht heeft op een afschrift, uittreksel of grosse, kan ook inzage in de akte of het desbetreffende gedeelte van de akte verlangen.


Artikel 50

 • 1

  De notaris kan aan iedere partij bij een akte daarvan een grosse afgeven. Deze moet tot hoofd hebben de woorden: In naam van de Koning, en tot slot: Uitgegeven voor eerste grosse. Van elke afgifte van een grosse stelt de notaris op de akte een gewaarmerkte aantekening, behelzende de dag van de afgifte, de rang van de grosse en de aanduiding van de partij, aan welke zij werd uitgereikt. De notaris geeft desverlangd een tweede of verdere grosse af aan iedere partij bij de akte, dan wel aan hun rechtverkrijgenden onder algemene titel.

 • 2

  Uittreksels mogen slechts als grossen worden uitgegeven van:

  • a.

   akten van verdeling van gemeenschappen;

  • b.

   processen-verbaal van openbare verkopingen, verhuringen, verpachtingen en aanbestedingen;

  • c.

   testamenten.

 • 3

  Geen grossen mogen worden uitgegeven van een verklaring van erfrecht of een Europese erfrechtverklaring als bedoeld in respectievelijk artikel 188 en 188a van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek of een notariële verklaring als bedoeld in de artikelen 26, 27, derde lid, 30, 31, onder b, juncto 26, eerste lid, 34, 35 en 36 van de Kadasterwet.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Deontologie erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Notarisambt en tuchtrecht Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geheimhoudingsbeding testament niet geschonden door notaris die legitimarissen informeerde Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 05-07-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:1775
Notaris moet afschrift herroepen testament verschaffen bij zwaarwegend belang Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 28-03-2022 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2022:1174
Afgifte herroepen testamenten mits onterfde erfgenamen belanghebbenden zijn Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 17-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2021:3209
Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 04-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:1357
Notaris had ministerieplicht en mocht afgifte grosse testament aan legataris niet weigeren Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 25-07-2018 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2018:5938
Notaris handelt in dit geval niet in strijd met zorgplicht door legataris niet te informeren Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 22-03-2018 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2018:11
Onterfde versterferfgenaam - die wel legaat krijgt - eist uittreksel van deel testament waaruit erfstellingen blijken Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 01-08-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:3039
Notaris mocht inhoud lastbepaling bekendmaken aan lastbevoordeelde Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 23-02-2016 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2016:6
Notaris mocht afgifte relevant deel testament aan onterfde versterferfgenamen niet weigeren Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 06-10-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:4112
Onder bepaalde omstandigheden is toelaatbaar dat erfgenamen een afschrift van een herroepen testament mogen ontvangen Instantie Hoge Raad Datum 08-01-1982 Nummer ECLI:NL:HR:1982:AG4310

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Belangrijke uitspraak in het erfrecht; onterfde familieleden krijgen inzage in testamenten Auteur(s) H. Loonstein Bron JBN 2022/1
Titel De Notariswet Auteur(s) J.C.H. Melis, B.C.M.Waaijer Bron Wolters Kluwer (2019)
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen