LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omvang faillissement (art. 20 Fw)

Omvang faillissement

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 augustus 2021

1 Algemeen

Als hoofdregel geldt dat een faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar omvat. Het vermogen van de schuldenaar omvat al diens goederen (activa), behalve de goederen genoemd in art. 21 en art. 22a Fw. Eventuele verplichtingen (passiva) vallen niet in het faillissement. Ook hetgeen de schuldenaar tijdens het faillissement verwerft, zoals een lijfrente-uitkering, valt in het faillissement (art. 20 Fw). De aanspraak op de lijfrente kan overigens buiten het faillissement vallen. Zie hierna.

Heeft de schuldenaar goederen onder zich, dan worden deze vermoed aan de schuldenaar toe te behoren (art. 3:109 BW en 3:119 BW). Deze goederen vallen dan in de faillissementsboedel, behoudens tegenbewijs. Gelden die staan op een zogenoemde kwaliteitsrekening vallen niet in het faillissement.

Het vermogen dat in het faillissement valt, is uitwinbaar voor schuldeisers (art. 3:276 BW).

In de uitspraak van de Hoge Raad van 4 juni 2021 (nr 20/02961, ECLI:NL:HR:2021:833) heeft de Hoge Raad geoordeeld over een prejudiciële vraag die aan de orde stelde of schulden die voortvloeien uit bestuursrechtelijke lasten die aan de curator zijn opgelegd wegens de niet-naleving van milieuwetgeving, zijn aan te merken als boedelschulden, als verifieerbare concurrente faillissementsschulden, of als niet-verifieerbare faillissementsschulden. De Hoge Raad oordeelt dat uit vaste rechtspraak volgt dat de curator in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.