Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)

1 Inleiding 2 Wetgevingstraject 2.1 Implementatiewet vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn 2.2 Implementatiewet UBO-register (Kamerstukken 35179) 2.3 Implementatiebesluit UBO-register 3 Registratieplicht 3.1 Welke juridische entiteiten hebben UBO-registratieplicht? 3.1.1 Samengevat 3.1.2 Wettelijke systematiek 3.1.3 Beursvennootschappen 3.1.4 Kerkgenootschappen 3.2 'In Nederland opgericht' 3.2.1 'Opgericht' 3.2.2 Personenvennootschappen in NL 'opgericht' - onderneming volledig buiten NL 3.2.3 Rechtspersonen in NL opgericht - zetel in NL - onderneming volledig buiten NL 3.2.4 Rechtspersonen in NL opgericht - zetelverplaatsing 3.2.5 Buitenlandse rechtspersoon buiten NL - zetelverplaatsing naar NL 3.2.6 Buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in NL 4 UBO-begrip 5 Registratie: welke gegevens en documenten? 5.1 Persoonsgegevens (art. 15a lid 2 onder a tot en met d Hrw) 5.2 Aard en omvang van het belang 5.2.1 Aard van het belang 5.2.2 Omvang van het belang 5.2.3 Toelichting uit parlementaire geschiedenis 5.3 Tijdstip waarop de UBO-kwalificatie is ontstaan 6 Uitvoeren registratieverplichting 6.1 Verplichting van de juridische entiteit 6.2 Rol notaris bij UBO-registratie 7 Openbaarheid, inzage en privacywaarborgen 7.1 Inzage en openbaarheid 7.1.1 Openbaarheid UBO-register ongeldig 7.2 Afschermingsmogelijkheden 7.3 Overige privacywaarborgen 7.4 Registratie voorkomen door open FGR of open CV? 8 Uittreksel uit het UBO-register (art. 4 lid 2 Wwft) 9 Terugmeldverplichting (art. 10c Wwft) 9.1 Terugmelden tijdelijk niet mogelijk (november 2022) 10 Overgangstermijn 11 Handhaving verplichtingen UBO-register 12 Samenloop UBO-register en centraal aandeelhoudersregister
Bijgewerkt tot 01-02-2023 Auteur De redactie

1 InleidingOp grond van de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849), gewijzigd bij de vijfde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2018/849), dienen de lidstaten van de Europese Unie een UBO-register in te stellen waaruit blijkt wie de uiteindelijke belanghebbende, de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO), achter de juridische entiteiten of constructies is. Uit het UBO-register moet blijken welke personen een belang hebben (wie?), wat voor soort belang dat is (waarom?) alsook de econo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 10a

 • 1

  In afwijking van artikel 1, eerste lid, wordt in deze paragraaf onder uiteindelijk belanghebbende verstaan: de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit dan wel over een trust of een soortgelijke juridische constructie als bedoeld in artikel 2, derde lid, en artikel 3 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

 • 2

  In deze paragraaf wordt onder vennootschap of andere juridische entiteit verstaan: een in Nederland opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit die een van de volgende rechtsvormen heeft:

  • a.

   een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap, niet zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU 2004, L 390), dan wel aan vergelijkbare internationale standaarden met inbegrip van een 100 procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap, een Europese naamloze vennootschap met de statutaire zetel in Nederland en een Europese coöperatieve vennootschap met de statutaire zetel in Nederland;

  • b.

   een kerkgenootschap;

  • c.

   een vereniging, een vereniging van eigenaars, een onderlinge waarborgmaatschappij, een coöperatie of een stichting;

  • d.

   een maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een rederij of een Europese economisch samenwerkingsverband;

  • e.

   overige privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007.

 • 3

  In deze paragraaf wordt onder een trust of soortgelijke juridische constructie verstaan: een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in artikel 2, derde lid, en artikel 3 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

 • 4

  In deze paragraaf wordt een soortgelijke juridische constructie gelijkgesteld aan een trust en wordt onder een trustee mede verstaan degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust.

 • 5

  Bij algemene maatregel van bestuur worden de categorieën natuurlijke personen aangewezen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste lid.


Artikel 10b


Artikel 10c


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel UBO-register Categorie Wwft

Nieuws

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Afwijzing verzoek buitenwerkingstelling UBO-register wegens privacyschending Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 16-11-2021 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2021:2176

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers Dossiernr. nog niet bekend Status Aangeboden aan Raad van State Samenvatting -
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies Dossiernr. 35819 Status In werking getreden Samenvatting -
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten Dossiernr. 35179 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers Auteur(s) W. Bosse Bron JBN 2023/42
Titel Openbare inzage UBO-register ongeldig: het blijft tobben met het UBO-register Auteur(s) J. van der Weele Bron PE Notariaat 2023/10
Titel Toegang UBO-register op de schop door uitspraak Europese Hof van Justitie Auteur(s) A. Berlee Bron WPNR 2023/7397
Titel Het UBO-register: registreren, raadplegen en rapporteren Auteur(s) B. Snijder-Kuipers Bron TOP 2022/64
Titel Het UBO-register in 2020 Auteur(s) B. Snijder-Kuipers Bron JBN 2019/28
Titel De impact van het UBO-register op de praktijk Auteur(s) A.B.D. Kootstra Bron WPNR 2020/7293
Titel (Nieuwe) verplichtingen voor stichtingen (I) Auteur(s) B. Snijder-Kuipers, S.G. Veenstra Bron WPNR 2020/7281
Titel (Nieuwe) verplichtingen voor stichtingen (II, slot) Auteur(s) B. Snijder-Kuipers, S.G. Veenstra Bron WPNR 2020/7282
Titel Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (I) Auteur(s) K.R. Filesia, D.F.M.M. Zaman Bron WPNR 2020/7295
Titel Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (II, slot) Auteur(s) K.R. Filesia, D.F.M.M. Zaman Bron WPNR 2020/7296
Titel Wil de echte UBO opstaan... Auteur(s) B. Snijder-Kuipers, J. van der Weele Bron JBN 2018/24
Titel Naar een scherper cliëntenonderzoek door aanpassing Wwft aan vierde anti-witwasrichtlijn (I)' Auteur(s) W. Bosse Bron WPNR 2018/7184
Titel Naar een scherper cliëntenonderzoek door aanpassing Wwft aan vierde anti-witwasrichtlijn (II, slot) Auteur(s) W. Bosse Bron WPNR 2018/7185
Titel Het UBO-register: een volgende stap richting transparante juridische structuren Auteur(s) P. Visser, R.L.P. van der Velden Bron FBN 2017/20
Titel UBO-register: opsporing versus privacy Auteur(s) A.J.C. Perdaems, A.C.M. Klaasse Bron FTV 2017/32
Titel UBO-registratie en vermogensstructurering Auteur(s) J.W. Schenk, A.B.D. Kootstra Bron FTV 2017/33
Titel Het UBO-register Auteur(s) B. Snijder-Kuipers Bron WPNR 2017/7169
Titel Het Nederlandse UBO-register en centraal aandeelhoudersregister Auteur(s) W. Bosse Bron WPNR 2016/7117

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Factsheet Trust-register Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie) Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie) Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie) Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
1 Inleiding 2 Wetgevingstraject 2.1 Implementatiewet vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn 2.2 Implementatiewet UBO-register (Kamerstukken 35179) 2.3 Implementatiebesluit UBO-register 3 Registratieplicht 3.1 Welke juridische entiteiten hebben UBO-registratieplicht? 3.1.1 Samengevat 3.1.2 Wettelijke systematiek 3.1.3 Beursvennootschappen 3.1.4 Kerkgenootschappen 3.2 'In Nederland opgericht' 3.2.1 'Opgericht' 3.2.2 Personenvennootschappen in NL 'opgericht' - onderneming volledig buiten NL 3.2.3 Rechtspersonen in NL opgericht - zetel in NL - onderneming volledig buiten NL 3.2.4 Rechtspersonen in NL opgericht - zetelverplaatsing 3.2.5 Buitenlandse rechtspersoon buiten NL - zetelverplaatsing naar NL 3.2.6 Buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in NL 4 UBO-begrip 5 Registratie: welke gegevens en documenten? 5.1 Persoonsgegevens (art. 15a lid 2 onder a tot en met d Hrw) 5.2 Aard en omvang van het belang 5.2.1 Aard van het belang 5.2.2 Omvang van het belang 5.2.3 Toelichting uit parlementaire geschiedenis 5.3 Tijdstip waarop de UBO-kwalificatie is ontstaan 6 Uitvoeren registratieverplichting 6.1 Verplichting van de juridische entiteit 6.2 Rol notaris bij UBO-registratie 7 Openbaarheid, inzage en privacywaarborgen 7.1 Inzage en openbaarheid 7.1.1 Openbaarheid UBO-register ongeldig 7.2 Afschermingsmogelijkheden 7.3 Overige privacywaarborgen 7.4 Registratie voorkomen door open FGR of open CV? 8 Uittreksel uit het UBO-register (art. 4 lid 2 Wwft) 9 Terugmeldverplichting (art. 10c Wwft) 9.1 Terugmelden tijdelijk niet mogelijk (november 2022) 10 Overgangstermijn 11 Handhaving verplichtingen UBO-register 12 Samenloop UBO-register en centraal aandeelhoudersregister
Overzicht
Wetstructuur
Wwft