Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Trust-register (art. 10a - 10c Wwft)

Bijgewerkt tot 02-04-2023 Auteur De redactie

1 InleidingOp grond van de vijfde anti-witwasrichtlijn - die de vierde anti-witwasrichtlijn heeft gewijzigd - moet naast het UBO-register ook een apart register voor trusts en soortgelijke juridische constructies worden ingevoerd (het Trust-register). Daartoe is in april 2021 de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke constructies (hierna: Implementatiewet Trust-register, Kamerstukken 35819) ingediend. Het wetsvoorstel is op 4 november 2021 door de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 10a

 • 1

  In afwijking van artikel 1, eerste lid, wordt in deze paragraaf onder uiteindelijk belanghebbende verstaan: de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit dan wel over een trust of een soortgelijke juridische constructie als bedoeld in artikel 2, derde lid, en artikel 3 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

 • 2

  In deze paragraaf wordt onder vennootschap of andere juridische entiteit verstaan: een in Nederland opgerichte vennootschap of andere juridische entiteit die een van de volgende rechtsvormen heeft:

  • a.

   een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap, niet zijnde een vennootschap die als uitgevende instelling is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU 2004, L 390), dan wel aan vergelijkbare internationale standaarden met inbegrip van een 100 procent dochtermaatschappij van een dergelijke vennootschap, een Europese naamloze vennootschap met de statutaire zetel in Nederland en een Europese coöperatieve vennootschap met de statutaire zetel in Nederland;

  • b.

   een kerkgenootschap;

  • c.

   een vereniging, een vereniging van eigenaars, een onderlinge waarborgmaatschappij, een coöperatie of een stichting;

  • d.

   een maatschap, een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma, een rederij of een Europese economisch samenwerkingsverband;

  • e.

   overige privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007.

 • 3

  In deze paragraaf wordt onder een trust of soortgelijke juridische constructie verstaan: een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in artikel 2, derde lid, en artikel 3 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

 • 4

  In deze paragraaf wordt een soortgelijke juridische constructie gelijkgesteld aan een trust en wordt onder een trustee mede verstaan degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust.

 • 5

  Bij algemene maatregel van bestuur worden de categorieën natuurlijke personen aangewezen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste lid.


Artikel 10b


Artikel 10c


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel UBO-register Categorie Wwft

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers Dossiernr. nog niet bekend Status Aangeboden aan Raad van State Samenvatting -
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies Dossiernr. 35819 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers Auteur(s) W. Bosse Bron JBN 2023/42
Titel Het trustregister in de praktijk (II, slot) Auteur(s) A.B.D. Kootstra Bron WPNR 2023/7412
Titel Het trustregister in de praktijk (I) Auteur(s) A.B.D. Kootstra Bron WPNR 2023/7411
Titel De UBO in het openbare trustregister Auteur(s) M. Tydeman-Yousef, P.A. Anthoni Bron VEP 2021/69

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Factsheet Trust-register Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Aanmeldingsformulier open fonds voor gemene rekening Bron Belastingdienst Type Ondernemer en onderneming Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft