Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. A. (Anja) van Meurs

Het cliëntenonderzoek impliceert een resultaatsverplichting. Het onderzoek moet zodanig worden uitgevoerd dat de resultaten ertoe leiden dat wordt voldaan aan het bepaalde in art. 3 lid 2 Wwft, waaronder dat op dossierniveau een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties kan worden uitgeoefend, teneinde te kunnen verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die kantoor heeft van de cliënt en diens risicoprofiel.Het is verplicht de zakelijke relatie en…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 3

 • 1

  Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek.

 • 2

  Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om:

  • a.

   de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;

  • b.

   de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt te identificeren en redelijke maatregelen te nemen om zijn identiteit te verifiëren, indien de cliënt een rechtspersoon is, redelijke maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt, en indien de uiteindelijk belanghebbende lid is van het hoger leidinggevend personeel, noodzakelijke redelijke maatregelen te nemen om de identiteit te verifiëren van de natuurlijke persoon die lid is van het hoger leidinggevend personeel, waarbij de genomen maatregelen en de ondervonden moeilijkheden tijdens het verificatieproces worden vastgelegd;

  • c.

   het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;

  • d.

   een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;

  • e.

   vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en in voorkomend geval de natuurlijke persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren;

  • f.

   redelijke maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde.

 • 3

  Indien een cliënt handelt als trustee van een trust of ten behoeve van een andere juridische constructie strekt het in het eerste lid bedoelde cliëntenonderzoek zich tevens uit tot de trust of juridische constructie, met overeenkomstige toepassing van de maatregelen, bedoeld in het tweede lid. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in dat geval eveneens in staat om vast te stellen of de cliënt bevoegd is op te treden als trustee van een trust of ten behoeve van een andere juridische constructie. Indien een cliënt bij het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een incidentele transactie boven de drempels bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onderdelen b en g, zesde lid of zevende lid, handelt in de hoedanigheid van trustee, dan stelt de cliënt de instelling met spoed op de hoogte van die hoedanigheid en verstrekt aan de instelling de in artikel 5 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies bedoelde gegevens en bescheiden.

 • 4

  Indien een cliënt optreedt als vennoot van een personenvennootschap strekt het in het eerste lid bedoelde cliëntenonderzoek zich tevens uit tot de personenvennootschap, met overeenkomstige toepassing van de maatregelen, bedoeld in het tweede lid. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in dat geval eveneens in staat om vast te stellen of de natuurlijke persoon die de vennoten in de personenvennootschap vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en, in voorkomend geval, om die persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren.

 • 5

  Een instelling verricht het cliëntenonderzoek in de volgende gevallen:

  • a.

   indien zij in of vanuit Nederland een zakelijke relatie aangaat;

  • b.

   indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt van ten minste € 15.000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 15.000;

  • c.

   indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;

  • d.

   indien zij twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt;

  • e.

   indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;

  • f.

   indien er, gelet op de staat waarin een cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat;

  • g.

   indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt of de trust, inhoudende een geldovermaking als bedoeld in artikel 3, negende lid, van de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie, ten bedrage van ten minste € 1.000.

 • 6

  Een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel i, verricht cliëntenonderzoek indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt van ten minste € 10.000 in contant geld, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 10.000 in contant geld.

 • 7

  In afwijking van het vijfde lid, onderdeel b, verricht een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel n, cliëntenonderzoek indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt van ten minste € 2.000,– bij het ophalen van een prijs of het aangaan van een weddenschap, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 2.000,– of meer.

 • 8

  Een instelling stemt het cliëntenonderzoek aantoonbaar af op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.

 • 9

  Een instelling houdt bij het bepalen van de risicogevoeligheid, bedoeld in het achtste lid, tenminste rekening met de in bijlage I bij de vierde anti-witwasrichtlijn genoemde risicovariabelen.

 • 10

  Het eerste tot en met het negende lid en het elfde lid zijn niet van toepassing op een instelling als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel o.

 • 11

  Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die ingevolge het tweede tot en met vierde lid zijn verzameld over daar bedoelde personen, actueel gehouden worden. De gegevens worden in elk geval geactualiseerd indien relevante omstandigheden van de cliënt veranderen, een instelling op grond van deze wet verplicht is tot het opnemen van contact met de cliënt om informatie met betrekking tot de uiteindelijk begunstigde te evalueren of de instelling daartoe verplicht is op grond van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/79/EEG (PbEU 2011, L 64).

 • 12

  In dit artikel wordt verstaan onder personenvennootschap: een maatschap als bedoeld in artikel 1655 van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, een vennootschap onder firma als bedoeld in artikel 16 van het Wetboek van Koophandel en een commanditaire vennootschap als bedoeld in artikel 19 van het Wetboek van Koophandel, alsmede een maatschap of vennootschap naar buitenlands recht die met een van deze rechtsvormen vergelijkbaar is.

 • 13

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt, indien de in het eerste lid bedoelde verplichting rust op een tussenpersoon als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel h, onder cliënt mede verstaan: de wederpartij van de cliënt bij een door bemiddeling van de tussenpersoon tot stand gebrachte en gesloten overeenkomst inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

 • 14

  In geval van een trustkantoor als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel f, dat diensten verleent als bedoeld in de begripsomschrijving van trustdienst in artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018:

  • a.

   wordt onder cliëntenonderzoek in de zin van het eerste lid verstaan de maatregelen die zijn voorgeschreven krachtens hoofdstuk 4 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 en die worden uitgevoerd voorafgaand aan of bij de uitvoering van een dienst of het aangaan van een zakelijke relatie;

  • b.

   zijn het tweede tot en met het negende lid en elfde lid niet van toepassing.

 • 15

  Bij het verrichten van het cliëntenonderzoek verlaten de instellingen zich niet uitsluitend op de informatie in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Cliëntenonderzoek Categorie Wwft

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum 27-07-2021 Nummer ECLI:NL:CBB:2021:793
Oud-notaris berispt wegens onvoldoende zorgvuldigheid bij aandelenoverdracht en schending eisen Wna Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 20-03-2019 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2019:16
Notaris had weinig inzicht in foute handelingen door ontvangen geld van een derde door te storten naar o.a. de koper Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 15-10-2018 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2018:23
Opmerkelijke koopsommen bij aandelentransacties binnen een groep hadden notaris tot extra waakzaamheid moeten brengen Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 25-07-2018 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2018:14
Mede gelet op de hoogte van de betaling had notaris moeten onderzoeken hoe en wanneer deze was verricht Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 20-02-2017 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2017:13
Onvoldoende onderzoek door notaris naar herkomst van het geld bij viertal onroerend goed transacties Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 11-10-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:4061
Notaris heeft bij cliëntenonderzoek teveel gesteund op informatie van derden; onvoldoende rekenschap van eigen verantwoordelijkheid Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 22-03-2016 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2016:11
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft