Kennisbank voor het notariaat

Zoekresultaten (7384)


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Onder naam omzetbelasting wordt een belasting geheven terzake van onder meer leveringen van goederen en diensten welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer (in de zin van


Wetstoelichtingen

De stukken vanaf 1995 zijn raadpleegbaar via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/  waarbij onder meer de volgende wetsvoorstellen van belang zijn: Kamerstukken 17 141 (Invoeringswet Boek 4


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak. De waarde is volgens art. 9 WBR tenminste gelijk aan die van de tegenprestatie. Onder tegenprestatie moet worden


Wetstoelichtingen

Met betrekking tot Titel 5 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek is geen toelichting opgenomen. U kunt de actuele tekst van de wet raadplegen op het tabblad 'Wettekst'.


Wetstoelichtingen

1 Algemeen In art. 10 WBR is een bijzondere maatstaf van heffing opgenomen voor de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon  (OZR). Voor de maatstaf van heffing wordt aangesloten


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Art. 11 WBR geeft een (aanvullende) regeling voor het bepalen van de maatstaf van heffing ingeval van verkrijging van een erfdienstbaarheid, recht van erfpacht, opstal of beklemming (lid


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Bij een verkrijging krachtens verdeling wordt overdrachtsbelasting geheven alsof de toegedeelde onroerende zaak voor het geheel wordt verkregen (art. 7 WBR ). Dit ondanks het feit dat in


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Art. 13 lid 1 WBR bepaalt dat als dezelfde goederen binnen zes maanden na een vorige verkrijging door een ander worden verkregen, de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Handelingen kunnen worden onderscheiden in feitelijke handelingen en rechtshandelingen. Een rechtshandeling onderscheidt zich van een feitelijke handeling, doordat de rechtshandeling op een


Wetstoelichtingen

1 Tarief schenk- en erfbelasting 2024 Deel belaste verkrijging Tariefgroep I (partner en kinderen) Tariefgroep IA (kleinkinderen) Tariefgroep II (overige verkrijgers) € 0 - € 152.368


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Art. 3:43 BW verklaart rechtshandelingen nietig die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van personen, strekken tot verkrijging door rechters; leden van het openbaar


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Voor de berekening van erfbelasting worden op grond van art. 25 SW de erfrechtelijke verkrijgingen uit een en dezelfde nalatenschap door partners bij elkaar opgeteld. De wet zegt heel


Wetstoelichtingen

1 Algemeen (art. 3:45 BW) Als een schuldenaar onverplicht een rechtshandeling verricht waarvan hij weet of behoort te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in zijn/hun verhaalsmogelijkheden


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Partners  worden voor de berekening van schenkbelasting aangemerkt als één en dezelfde persoon. Alle schenkingen die in een kalenderjaar worden gedaan door partners – gezamenlijk of


Wetstoelichtingen

Schenkbelasting ter zake van afgezonderd particulier vermogen (APV) Op grond van art. 2.14a Wet IB 2001 worden de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van een APV gedurende zijn


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Schenkingen die gedurende één kalenderjaar zijn gedaan door dezelfde schenker aan dezelfde begiftigde worden samengeteld tot één verkrijging ter grootte van het totale bedrag van de schenkingen


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Alle schenkingen die in een kalenderjaar worden gedaan door ouders – gezamenlijk of afzonderlijk – aan een kind, worden voor de heffing van schenkbelasting samengeteld tot één verkrijging


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Art. 29 SW geeft een regeling voor het geval onzekerheid bestaat over de persoon van de schenker of de begiftigde, of over de graad van verwantschap tussen beiden. Art. 29 SW bepaalt dat


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Bij verwerping van een nalatenschap wordt niet minder erfbelasting geheven (art. 30 SW). De wetgever heeft hiermee willen voorkomen dat door samenspanning tussen belanghebbenden te weinig


Wetstoelichtingen

1 Afstand door bezwaarde Art. 31 SW bevat een antimisbruikbepaling die geldt in de situatie dat een bezwaarde afstand doet van vermogen ten behoeve van een bepaalde groep verkrijgers. Het artikel ligt


Wetstoelichtingen

1 Algemeen In art. 32 SW zijn de vrijstellingen voor de erfbelasting opgenomen. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie tot de erflater of wie de verkrijger is. Met betrekking tot


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Een ANBI is een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en is gevestigd in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Voordat over de waarde van de verkrijging daadwerkelijk erfbelasting wordt geheven, wordt eerst een vrijstellingsbedrag in mindering gebracht voor zover de verkrijger daar recht op heeft.


Wetstoelichtingen

1 Inleiding In beginsel is de verkrijging van een lijfrente belast op grond van art. 13 SW , maar als de lijfrente voldoet aan de eisen gesteld in art. 32 lid 4 SW is de waarde van een lijfrente vrijgesteld


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Een sociaal belang behartigende instelling ( SBBI ) is een instelling die in de eerste plaats is gericht op het particuliere belang, maar tegelijkertijd ook het sociaal belang dient ( art