Kennisbank voor het notariaat

Zoekresultaten (7384)


Wetstoelichtingen

Vooruitlopend op de wetswijziging was deze uitzondering voor de jaren 2010 tot en met 2013 al opgenomen in twee beleidsbesluiten ( MvF 25 november 2011, nr.


Wetstoelichtingen

1 Inleiding In de Successiewet 1956 (hierna: Successiewet of SW) geldt de hoofdregel dat hetgeen dat wordt verkregen in aanmerking wordt genomen voor de waarde die daaraan op het moment van de verkrijging


Wetstoelichtingen

In het geval een recht van erfpacht op de woning rust, wordt de waarde van de woning verminderd met de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon ( art. 5.20 lid 4 Wet IB 2001 jo art. 17b UB IB 2001


Wetstoelichtingen

Mede gelet op twee procedures die bij de Hoge Raad aanhangig waren heeft de Staatssecretaris van Financiën in twee beleidsbesluiten ( MvF 25 november 2011, nr BLKB2011/1541M en MvF 2 juli 2013, nr


Wetstoelichtingen

1 Inleiding De waarde van een verkrijging onder de last van vruchtgebruik, een beperkt recht of periodieke uitkering wordt gesteld op de waarde in onbezwaarde staat verminderd met de waarde van de last


Wetstoelichtingen

Waardering eenheid van goederen In aanvulling op art. 21 lid 1 SW, waarin is bepaald dat het verkregene in aanmerking wordt genomen naar de waarde in het economische verkeer, moet een complex van goederen


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Art. 21 lid 12 en 13 SW geven bijzondere waarderingsregels voor de waardering van een onderneming. Ingevolge art. 21 lid 12 SW wordt hetgeen in het economische verkeer als een eenheid pleegt


Wetstoelichtingen

1 Inleiding De waardering van een recht van vruchtgebruik, een periodieke uitkering of een beperkt recht is afhankelijk van het jaarlijkse genot/rendement en de (verwachte) duur van het vruchtgebruik


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Als de langstlevende alle goederen en schulden van de nalatenschap krachtens de wettelijke verdeling verkrijgt en aan de kinderen hun erfdeel moet schuldig erkennen, is deze over de niet-opeisbare


Wetstoelichtingen

1 Wet- en regelgeving notariaat Hieronder treft u een overzicht van verschillende wetten/regelingen die op het notariaat van toepassing zijn: Besluit op het notarisambt Klik hier voor het Besluit


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Het Burgerlijk Wetboek geeft geen definitie van wat een ‘rechtspersoon’ is. Wel wordt in art. 2:1 tot en met art. 2:3 BW een opsomming gegeven van de rechtsvormen die rechtspersoonlijkheid


Wetstoelichtingen

1 Motieven voor oprichting rechtspersoon Aan de oprichting van een rechtspersoon kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen. Redenen voor de oprichting van een rechtspersoon kunnen onder meer


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Het is verplicht in de statuten het doel van de rechtspersoon op te nemen en dit te omschrijven. Rechtshandelingen van de rechtspersoon moeten dienstig zijn aan het statutaire doel van de


Wetstoelichtingen

1 Joint venture Bij een joint venture brengen twee of meer lichamen een bepaalde activiteit onder in een gezamenlijk daartoe opgericht lichaam. Meestal wordt daarvoor een NV of BV gebruikt, maar het


Wetstoelichtingen

1 Vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid Art. 2:8 BW geeft de gedragsregel weer die betrekking heeft op de rechtspersoon en de bij haar betrokken organen en leden die zitting hebben in


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Bij bestuurdersaansprakelijkheid kan onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid heeft betrekking op de verhouding tussen


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Voor het bestuur geldt een administratieplicht (art. 2:10 BW). Die plicht geldt niet voor commissarissen; zij houden echter wel toezicht op het bestuur bij de nakoming van hun wettelijke


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Naast natuurlijke personen kunnen ook rechtspersonen bestuurder van een rechtspersoon zijn. Als de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk is op grond van onbehoorlijk bestuur, kan dit ook


Wetstoelichtingen

1 Besluit In het rechtspersonenrecht is 'besluit' een belangrijk begrip. Dit begrip is van belang om te kunnen beoordelen of een bepaalde beslissing binnen een rechtspersoon aantastbaar is, bijvoorbeeld


Wetstoelichtingen

Tot 1 september 1994 kon een rechtspersoon voor bepaalde tijd worden opgericht. Daarna was slechts oprichting voor onbepaalde tijd mogelijk. De wijziging in de bestaansduur hing samen met het feit dat


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Een rechtspersoon kan gedurende zijn levensloop van rechtsvorm veranderen. Hieraan kunnen juridische, fiscale of maatschappelijke argumenten ten grondslag liggen. In beginsel brengt omzetting


Wetstoelichtingen

1 Ontbinding en vereffening Rechtspersonen kunnen op verschillende gronden worden ontbonden. Een limitatieve opsomming hiervan is opgenomen in art. 2:19 lid 1 BW. Een rechtspersoon wordt ontbonden:


Wetstoelichtingen

1 Herroeping van een besluit tot ontbinding BV en inschrijving daarvan bij de KvK De algemene vergadering is, behoudens bijzondere omstandigheden, bevoegd besluiten te herroepen; dit volgt uit het Janssen


Wetstoelichtingen

1 Dwingend recht en aandeelhoudersovereenkomsten De bepalingen in Boek 2 BW zijn in beginsel dwingendrechtelijk (art. 2:25 BW). In de statuten kan alleen van een bepaling in Boek 2 BW worden afgeweken


Wetstoelichtingen

1 Inleiding In Titel 2 van Boek 1 BW is het recht op een naam geregeld. Iedereen heeft bij geboorte het recht op een naam (zie ook art. 7 IVRK ). De naam bestaat uit een of meer voornamen en een geslachtsnaam