Kennisbank voor het notariaat

Zoekresultaten (7384)


Wetstoelichtingen

1 Inleiding De grondslag voor de heffing van erfbelasting is al hetgeen iemand krachtens erfrecht verkrijgt van iemand die (fictief) op dat moment in Nederland woonde ( art. 1 lid 1 onder 1 SW ), eventueel


Wetstoelichtingen

1 Een nieuw predikaat, de sociale onderneming Op 1 juli 2017 is de Code Sociale Ondernemingen  (CSO) gepubliceerd. Verschillende partijen, begaan met sociaal ondernemerschap, hebben overleg gevoerd


Wetstoelichtingen

1 Dienstweigering (art. 21 lid 2 Wna) Na een melding komt vervolgens de vraag op of ook dienst moet worden geweigerd op grond van art. 21 lid 2 Wna. 2 Beoordelingscriteria De indicatoren voor de


Wetstoelichtingen

1 Burgerlijke rechten (art. 1:1 BW) In art. 1:1 lid 1 BW wordt beschreven wie vrij en bevoegd zijn tot het genot van burgerlijke rechten. Dit zijn alle personen die zich in Nederland bevinden. Met Nederland


Wetstoelichtingen

1 Inleiding In deze toelichting komt de verhouding tussen de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) ( verordening (EU) 2016/679 ) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van


Wetstoelichtingen

1 Inleiding De Sanctiewet is de basis van het systeem van toezicht op financiële sanctiemaatregelen in Nederland. In augustus 2020 is de  Leidraad Financiële Sanctieregelgeving  door het Ministerie


Wetstoelichtingen

1 Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) Op 25 juli 2018 is de Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR/DAC6) in werking getreden op grond waarvan (hulp)intermediairs bepaalde grensoverschrijdende


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Van de mogelijkheid tot turboliquidatie wordt misbruik gemaakt: een rechtspersoon wordt leeggehaald, vervolgens (na overdracht aan een stroman) vindt een turboliquidatie plaats en staan de


Wetstoelichtingen

In deze toelichting zijn de voor het notariaat van belang zijnde begrippen uit art. 1 Wwft opgenomen. Op het tabblad ‘Wettekst’ staat de integrale tekst van art. 1 Wwft. cliënt: natuurlijke persoon


Wetstoelichtingen

1 Wwft-instellingen In art. 1a Wwft is bepaald op welke instellingen de Wwft van toepassing is, waarbij wordt aangesloten bij drie categorieën, te weten: Banken (lid 2); Andere financiële ondernemingen


Wetstoelichtingen

1 Algemeen De Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (verkort: WBR) geeft regels voor de heffing van overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. De regels met betrekking tot de overdrachtsbelasting zijn


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van binnen het Rijk gelegen onroerende zaken of van daarop gevestigde zakelijke rechten (art. 2 lid 1 WBR). De belasting wordt


Wetstoelichtingen

1 Inleiding In art. 3 WBR wordt een aantal verkrijgingen niet aangemerkt als een belastbare verkrijging. Deze verkrijgingen worden uitgezonderd van heffing van overdrachtsbelasting. Het betreft de volgende


Wetstoelichtingen

1 Inleiding De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is belast met overdrachtsbelasting ( art. 2 lid 1 WBR ). De heffing van overdrachtsbelasting zou eenvoudig kunnen worden ontlopen


Wetstoelichtingen

Algemeen De verkrijging van de zakelijke zekerheidsrechten genoemd in art. 5 WBR leiden niet tot een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting. Het betreft de volgende rechten: hypotheek


Wetstoelichtingen

1 Inleiding In art. 6 WBR worden de volgende handelingen met betrekking tot beperkte rechten bij wijze van fictie aangemerkt als verkrijgingen voor de overdrachtsbelasting: opzegging van een beperkt


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Bij een verkrijging krachtens verdeling wordt overdrachtsbelasting geheven alsof de toegedeelde onroerende zaak voor het geheel wordt verkregen (art. 7 WBR). Dit ondanks het feit dat de desbetreffende


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Het tijdstip van verkrijging van de onroerende zaak bepaalt wanneer de overdrachtsbelasting is verschuldigd. Dit geldt zowel voor de verkrijging van de juridische eigendom (verkrijging in


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Op basis van de Registratiewet 1970 (hierna: RW) bestaat voor elke notaris de verplichting om notariële akten, met uitzondering van uiterste wilsbeschikkingen, binnen tien dagen na de dag


Wetstoelichtingen

1 Inleiding De wetgever geeft in art. 21 SW een regeling op welke wijze verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking voor de toepassing van de Successiewet moeten worden gewaardeerd. Als uitgangspunt


Wetstoelichtingen

Registratierecht per 1 januari 2008 afgeschaft Per 1 januari 2008 is art. 12 uit de Registratiewet geschrapt. De registratie van (bepaalde) notariële en onderhandse akten, alsmede inzage in de registers


Wetstoelichtingen

1 Tweetrapsmaking en tweetrapsschenking Door middel van een tweetrapsmaking of tweetrapsschenking kan de erflater respectievelijk de schenker meer dan één keer over de nagelaten dan wel geschonken


Wetstoelichtingen

De actuele tekst van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 kunt u raadplegen op het tabblad 'Wettekst'. De eerste versie van dit besluit dateert van 10 oktober 2013. De tekst van dit besluit op het


Wetstoelichtingen

1 Courante effecten/aandelen Voor de waardering van courante effecten of aandelen bevat art. 21 lid 3 SW een waarderingsregel. Verwezen wordt naar aandelen die zijn 'aangewezen krachtens art. 5.21 Wet


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Bij een tweetrapsmaking verkrijgt de verwachter het overschot van de goederen nadat de voorwaarde is vervuld. Dit is ook pas het moment dat de verwachter erfbelasting is verschuldigd. In