Kennisbank voor het notariaat

Zoekresultaten (7384)


Wetstoelichtingen

1 Algemeen De vrijstellingen voor een steunstichting SBBI zijn met het in werking treden van de Fiscale verzamelwet 2012 in de Successiewet 1956 opgenomen. Door de Geefwet werd de steunstichting


Wetstoelichtingen

1 Algemeen In de eerste volzin van art. 32 lid 1 onder 10 SW is bepaald dat hetgeen wordt verkregen door een werknemer van de erflater of zijn partner, of door een nabestaande van een dergelijke werknemer


Wetstoelichtingen

In art. 32 lid 1 onder 11 SW 1956 is een vrijstelling erfbelasting opgenomen voor de in de verkrijging begrepen lopende termijnen. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling gelden twee voorwaarden


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Als de waarde van een pensioen, lijfrente of periodieke uitkering die door een partner (in de zin van de SW) ten gevolge van het overlijden wordt verkregen van erfbelasting is vrijgesteld


Wetstoelichtingen

1 Definitie lijfrenten als bedoeld in art. 32 lid 1 sub 5° SW In beginsel is de verkrijging van een lijfrente belast op grond van art. 13 SW . Een uitzondering geldt voor lijfrenten die voldoen aan


Wetstoelichtingen

1 Algemeen In art. 33 SW zijn de vrijstellingen voor de schenkbelasting opgenomen. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie tot de schenker of wie de verkrijger is. Met betrekking


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Een ANBI is een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en is gevestigd in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële


Wetstoelichtingen

1 Vrijstellingen schenking ouder-kind (cijfers 2024) Ouders kunnen jaarlijks vrij van schenkbelasting € 6.633  schenken aan een kind (art. 33 sub 5 SW). In één kalenderjaar kan dit bedrag worden verhoogd


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Voor de schenking tussen ouder en kind gelden bijzondere vrijstellingen die zijn opgenomen in art. 33 onder 5 SW . In alle andere gevallen geldt dat jaarlijks een bedrag van € 2.658 (cijfers


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Voor schenkingen die zijn gedaan aan een persoon die niet in staat is zijn schulden te betalen, kan een vrijstelling gelden, als en voor zover de schenking bedoeld is de verkrijger in staat


Wetstoelichtingen

1 Samenloop schenkbelasting en inkomstenbelasting Is een verkrijging een belastbaar feit voor de schenkbelasting, maar wordt over deze verkrijging Nederlandse inkomstenbelasting (of een voorheffing van


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Art. 33 onder 11 SW bevat de vrijstelling voor de schenkbelasting van verkrijgingen door rechtspersonen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend de bevordering van geestelijke of materiële


Wetstoelichtingen

1 Fiscale aspecten van de natuurlijke verbintenis Civielrechtelijk vormt de voldoening aan een natuurlijke verbintenis geen schenking, aangezien wordt voldaan aan een rechtens niet-afdwingbare schuld


Wetstoelichtingen

1 Algemeen Een sociaal belang behartigende instelling ( SBBI ) is een instelling die in de eerste plaats is gericht op het particuliere belang, maar tegelijkertijd ook het sociaal belang dient. Art


Wetstoelichtingen

1 Algemeen De vrijstellingen voor een steunstichting SBBI zijn in de Successiewet 1956 opgenomen en de definitie van de steunstichting SBBI is in de AWR opgenomen (art. 5d AWR). Een steunstichting


Wetstoelichtingen

1 Afschaffing vrijstelling per 2024 In de periode van 2017 tot en met 2023 kon in het geval de schenking werd gebruikt voor de eigen woning een beroep worden gedaan op een vrijstelling van aanvankelijk


Wetstoelichtingen

1 Algemeen (let op: overgangsrecht is vervallen sinds 1 januari 2023) Sinds 1 januari 2017 is in de Successiewet een permanente vrijstelling schenkbelasting opgenomen voor schenkingen tot € 100.000 (


Wetstoelichtingen

1 Definitie Art. 2:26 BW geeft de definitie van de vereniging. De drie wezenlijke elementen van de vereniging zijn dat sprake is van (i) een ledenbestand, (ii) een organisatorisch verband opgericht voor


Wetstoelichtingen

In art. 1 van de Wet op het Notarisambt (WNA) worden enkele begripsbepalingen opgesomd.  De letterlijke wettekst van art. 1 WNA kunt u raadplegen onder het tabblad 'Wettekst'. De WNA en de daarop berustende


Wetstoelichtingen

1 Inleiding Het Wwft-beleid van kantoor heeft in elk geval betrekking op de naleving van de bepalingen als bedoeld in paragraaf 1.2, Hoofdstuk 2, paragraaf 3.2 en Hoofdstuk 5 van de Wwft (art. 2c lid


Wetstoelichtingen

1 Algemeen In Boek 3 BW zijn de vermogensrechten in het algemeen geregeld. In art. 3:1 BW is het begrip 'goed' omschreven. Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Art. 3:2 BW bevat de definitie


Wetstoelichtingen

1 Oprichtingshandeling De vereniging wordt bij meerzijdige rechtshandeling opgericht. De oprichting geschiedt dus door ten minste twee personen. Er geldt geen vormvereiste voor de oprichting van een


Wetstoelichtingen

Inleiding Met deze scan kunt u het kantoorbeleid toetsen aan de Wwft. Als u de scan heeft doorlopen, heeft u inzicht in de onderdelen van het beleid die aanpassing en/of aanvulling behoeven. De scan


Wetstoelichtingen

Sinds de invoering van art. 3:2a BW - op 1 januari 2013 - worden dieren niet meer aangemerkt als 'zaken' als bedoeld in art. 3:2 BW. Dieren hebben namelijk een van zaken afwijkende positie, omdat zij een


Wetstoelichtingen

1 Vrijheid van vereniging, persoonlijkheid van het lidmaatschap Een vereniging is vrij om personen als lid tot de vereniging toe te laten. Dit vloeit voort uit de vrijheid van vereniging (art. 8 Grondwet