LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 09-06-2020, nr. C/02/372060 / KG ZA 20-238, ECLI:NL:RBZWB:2020:2432, Notamail 2020, nr 129

Gerelateerde thema's
Afgifte van afschriften, uittreksels en grossen aan belanghebbenden (art. 49 - 50 WNA)
Geheimhoudingsplicht (art. 22 WNA)


Mail a friend

Casus
Erflaatster E heeft in haar testament haar neef en nicht (X c.s.) – samen met andere neven en nichten – tot erfgenamen benoemd, ieder voor 1/6 deel.
X c.s. vermoeden dat E ten tijde van het opstellen van het testament wilsonbekwaam was en zijn voornemens om het testament nietig te laten verklaren. Zij hebben de notaris verzocht om een afschrift/uittreksel van een eerder door E herroepen testament, omdat zij vermoeden dat zij daarin de enige erfgenamen (ieder voor de helft) van erflaatster waren. De notaris heeft aan het verzoek van X c.s. geen gevolg gegeven, vanwege zijn notariële geheimhoudingsplicht.

Rechtbank
De Voorzieningenrechter overweegt als volgt. De testeervrijheid is een belangrijk erfrechtelijk uitgangspunt en moet zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Met de geheimhoudingsplicht van de notaris (art. 22 Wna) wordt het maatschappelijk belang gewaarborgd dat eenieder de mogelijkheid heeft om vrijelijk een notaris te consulteren, zonder te vrezen voor openbaarmaking van hetgeen aan die notaris in die hoedanigheid wordt toevertrouwd.
Een notaris mag een uittreksel afgeven aan degenen die aan een deel van de inhoud van de akte 'een recht ontlenen', maar alleen voor wat betreft dat gedeelte van de akte dat rechtstreeks van belang is voor dat recht (art. 49 lid 1 Wna). Diegene ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.