LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament

Uitspraak

Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Uitspraak

Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang

Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend

Procedureverloop
Hoge Raad, 11-10-2019, nr. 18/01738, ECLI:NL:HR:2019:1578

Gerelateerde thema's
Erfpacht (art. 5:85 - 5:100 BW)
Appartementsrecht (art. 5:106 BW)


Mail a friend

Casus
De gemeente heeft een perceel in erfpacht uitgegeven dat vervolgens is gesplitst in appartementsrechten. In de erfpachtakte is de wijze opgenomen waarop de te vergoeden waarde van het appartementsrecht als bedoeld in art. 5:116 lid 6 BW moet worden berekend. De Vereniging van Eigenaars (VvE) stelt dat de vergoeding voor alle appartementen samen niet lager mag zijn dan de te vergoeden waarde bij opzegging van het erfpachtrecht als geheel (art. 5:87 lid 2 BW) en dat de berekeningswijze in de erfpachtakte daarom nietig is, althans dat de VvE niet hieraan gehouden kan worden.

Hoge Raad
Art. 5:87 lid 2 BW en art. 5:116 lid 5 BW hebben de strekking dat de erfpachter, respectievelijk de appartementseigenaar, indien nodig de waarde krijgt vergoed van het desbetreffende zakelijke recht. Tevens zijn deze bepalingen dwingendrechtelijk van aard (art. 5:87 lid 3 en art. 5:116 lid 7 BW). De Hoge Raad concludeert uit deze strekking en aard dat de erfpachter, respectievelijk de appartementseigenaar, recht heeft op een vergoeding van een naar objectieve maatstaven vast te stellen waarde.
Dat in art. 5:116 lid 6 BW de mogelijkheid is opgenomen om een regeling in de erfpachtakte op te nemen met betrekking tot de bepaling van de te vergoeden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.