LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Uitspraak

Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig

Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden

Procedureverloop
Hoge Raad, 28-09-2018, nr. 17/03571, ECLI:NL:HR:2018:1776

Gerelateerde thema's
Opdracht in het algemeen
Overeenkomst notaris-cliënt


Mail a friend

Casus
A leent geld aan B, ten behoeve van een vriend van B, te weten C. B zal het ter beschikking gestelde geld doorbetalen aan C. Het geld zou aan A worden terugbetaald; dit gebeurt echter niet. A vordert het geleende geld in procedure terug. Zij stelt dat B het geld zelf heeft gehouden. Het Hof heeft de vordering van A afgewezen. Volgens het Hof is tussen partijen een overeenkomst van opdracht ontstaan. De stel en bewijsplicht uit art. 150 Rv rust, volgens het Hof, op A. In deze bewijslevering is A volgens het Hof niet geslaagd.

Hoge Raad
De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof. De Hoge Raad oordeelt dat wanneer een opdrachtnemer van de opdrachtgever ter doorbetaling aan een derde ontvangen geld voor zichzelf houdt, hij tekortschiet in de uitvoering van zijn opdracht. De opdrachtgever lijdt dan schade ter grootte van het geleende geld, ongeacht de bestemming die de opdrachtgever aan het geld had toegedacht. Op grond van art. 7:403 lid 2 BW heeft de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever een rekening- en verantwoordingsplicht. Dit brengt met zich dat wanneer een opdrachtgever aan een opdrachtnemer geld verschaft en de opdrachtnemer zich erop beroept dat hij over dat geld heeft beschikt overeenkomstig zijn opdracht, de opdrachtnemer de daartoe door hem gestelde feiten dient te ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.