LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 09-06-2020, nr. 200.245.985/01, ECLI:NL:GHSHE:2020:1739, Notamail 2020, nr 138

Gerelateerde thema's
Verrekenbedingen algemeen (art. 1:132 BW)


Mail a friend

Casus
M en V waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden was een periodiek verrekenbeding opgenomen waaraan geen uitvoering is gegeven. Gedurende het huwelijk exploiteerden ze een vennootschap onder firma (vof) waarin M een winstaandeel had van 60% en V van 40%. De vof werd na enige tijd ingebracht in een BV; de aandelen zijn gecertificeerd. M hield afgerond 60% van de certificaten en V 40%. Enige tijd later is het huwelijk tussen M en V ontbonden door echtscheiding. V stelt dat de waarde van de certificaten moet worden verrekend op grond van het periodiek verrekenbeding.

Hof
In tegenstelling tot de Rechtbank beoordeelt het Hof dat de certificaten van aandelen op grond van art. 1:141 lid 3 BW worden vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden.
De artt. 1:132 BW tot en met 1:143 BW bevatten geen bepaling aan de hand waarvan kan worden vastgesteld wat moet worden verstaan onder 'inkomen' dat voor verrekening in aanmerking komt. Volgens vaste rechtspraak dient de uitleg van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden te geschieden aan de hand van de Haviltex-maatstaf. In de akte van huwelijkse voorwaarden is geen bepaling opgenomen waarin het inkomensbegrip nader wordt omlijnd. Het begrip wordt niet beperkt. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.