LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament

Uitspraak

Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Uitspraak

Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang

Notariële geldleningsovereenkomst is nietig door strijdigheid met dwingend recht

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 09-10-2019, nr. C/09/552877 / HA ZA 18-521, ECLI:NL:RBDHA:2019:10476

Gerelateerde thema's
Dwingend recht (art. 2:25 BW)
Geldlening (art. 7:129 - 129f BW)
Rechtshandelingen algemeen (art. 3:32 - 3:59 BW)


Mail a friend

Casus
A BV leent in 1999 een bedrag van ƒ 500.000 uit aan B BV, welk bedrag B BV op haar beurt doorleent aan X BV. Het ondernemingsvermogen van B BV - inclusief de vordering op X BV - wordt in 2004 ingebracht in C BV. In 2005 komen C BV en X BV met betrekking tot de geldlening van € 226.890 overeen dat het geleende vanaf 31 december 2004 zou gelden als kapitaal. In dezelfde akte is overeengekomen dat de rente van 6% per jaar slechts verschuldigd is als X BV belastbare winst genereert en voorts is bepaald dat de hoofdsom en de rente achtergesteld zijn bij alle andere schulden van X BV. In de jaren 2005 tot en met 2008 is in de jaarrekening van X BV de lening niet meer opgenomen en is steeds een agiostorting opgenomen voor een waarde van € 325.987.
In de jaarrekening van 2009 is de balanspost agiostorting per 31 december 2009 op nihil gesteld en is voorts weer een achtergestelde lening opgenomen voor hetzelfde bedrag. In de jaarrekening van 2010 is in de toelichting opgenomen dat is gebleken dat het steeds de bedoeling was geweest om de oorspronkelijke lening om te zetten in een achtergestelde lening ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.