LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ondertekening is geen vereiste voor het rechtsgeldig tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst

Uitspraak

Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap

Uitspraak

A-G: Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van toepassing op verkrijging BV

Uitspraak

Door van testament afwijkende verdeling zijn erfdelen van kinderen niet gedefiscaliseerd

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Hof: notaris terecht beboet wegens medeplegen constructie wederinkoop en -verkoop om overdrachtsbelasting te ontlopen

Uitspraak

Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten

Uitspraak

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Uitspraak

Bij het vaststellen van vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is koopprijs in notariële leveringsakte leidend

Uitspraak

Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn

Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum

Procedureverloop
Hoge Raad, 23-02-2018, nr. 17/01505, ECLI:NL:HR:2018:281, Notamail 2018, nr 48
Hof Arnhem-Leeuwarden, 22-12-2016, nr. 200.172.544, ECLI:NL:GHARL:2016:10366

Gerelateerde thema's
Peildatum ontbonden huwelijksgemeenschap
Waardebepaling


Mail a friend

Casus
M en V waren gehuwd op huwelijksvoorwaarden. In 2011 is het huwelijk ontbonden. M en V rekenen af alsof tussen hen een algehele gemeenschap van goederen heeft bestaan. M en V zijn overeengekomen om 1 maart 2009 als de peildatum voor de waardering van de ontbonden huwelijksgemeenschap aan te houden.
Bij de afwikkeling van het verrekenbeding ontstaat onder meer een geschil over de waardering van de lijfrentepolissen van M en de daaraan verbonden belastinglatentie.

Hof
M is ter zake van de uitkeringen op de lijfrentepolissen op enig moment ná 1 maart 2009 inkomstenbelasting verschuldigd. Het Hof houdt bij het bepalen van de waarde van de polissen rekening met deze inkomstenbelasting. Nu deze belasting verschuldigd wordt op tijdstippen die ná de peildatum liggen, moet deze naar de contante waarde op de peildatum in aanmerking worden genomen. De omstandigheid dat M en V hebben besloten naar de stand van zaken op 1 maart 2009 met elkaar af te rekenen, brengt niet mee dat toekomstige belastingschulden met betrekking tot te verrekenen vermogensbestanddelen moeten worden gewaardeerd alsof op 1 maart 2009 de belastingschuld is ontstaan. Het Hof verwijst in zijn overweging naar HR 28 november 2014, nr 13/04874, ECLI:NL:HR:2014:3462.

Hoge Raad
De Hoge Raad vernietigt het oordeel van het Hof ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.