LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 21-07-2020, nr. 200.246.247_01, ECLI:NL:GHSHE:2020:2267

Gerelateerde thema's
Levering onroerende zaken bij overdracht (art. 3:89 BW)


Mail a friend

Casus
X deelt zijn perceel op in twee percelen. X verkoopt en levert aan Y een van de percelen als  bouwgrond. In de leveringsakte is vermeld dat X en Y zijn overeengekomen dat X zal zorgdragen voor een zandwal. Deze zandwal is reeds gerealiseerd. Y heeft vervolgens het perceel aan Z verkocht en geleverd. De kadastrale grens tussen het perceel van Z en het perceel van X wijkt af van het feitelijke perceel met de zandwal als grens. Volgens Z hoort het afwijkende gedeelte bij zijn eigendom. Z vordert te bepalen waar de erfgrens ligt tussen de percelen.
De Rechtbank heeft geoordeeld dat de objectieve uitleg van de notariƫle akte(n) doorslaggevend is voor de ligging van de eigendomsgrens, en niet de kadastrale grens. Naar objectieve maatstaven kan uit de bewoordingen van de akte worden afgeleid dat het de bedoeling van partijen was dat de zandwal diende als perceelgrens. De grond gelegen tussen de zandwal en kadastrale erfgrens is nimmer in eigendom aan Y overgedragen en derhalve ook niet aan Z.

Hof
Het Hof sluit zich aan bij de Rechtbank. Het Hof heeft geoordeeld dat de omvang van een overgedragen perceel blijkt uit de partijbedoeling zoals in de akte van levering tot uitdrukking is gebracht. Deze partijbedoeling ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.