LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan

Uitspraak

De bij aanschaf niet tijdig afgetrokken omzetbelasting kan niet bij latere belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek worden gebracht

Uitspraak

Kantonrechter wijst machtiging af voor verbinden van minderjarige tot volstorting aandelen in een BV

Uitspraak

Uitgevoerde werkzaamheden voorafgaand aan verbouwing leiden niet tot onmiskenbare ombouw tot woning

Uitspraak

Geen omzetbelasting verschuldigd omdat verkoper van nieuwbouwwoning geen ondernemer was

Uitspraak

Rechtbank oordeelt dat gebruiksrecht onder algemene titel is overgegaan op de erfgenamen

Uitspraak

Notaris hoeft uitbetaling depot niet op te schorten in geval van aankondiging mogelijk te leggen conservatoir beslag

Uitspraak

Hof aanvaardt de werkwijze van de Inspecteur ten aanzien van de navorderingsaanslag

Uitspraak

Geen verlaagd tarief omdat units kwalificeren als hotelkamers

Uitspraak

Inspecteur mocht navorderingsaanslag opleggen omdat mogelijkheid bestond dat de in de aangifte erfbelasting opgenomen gegevens juist waren

Schenking van gemeenschapsvermogen moet alleen en volledig worden toegerekend aan de schenkende echtgenoot

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 26-07-2022, nr. 21/00025, ECLI:NL:GHARL:2022:6512, Notamail 2022, nr 180
Rechtbank Noord-Nederland, 19-11-2020, nr. 19/11, ECLI:NL:RBNNE:2020:3983, Notamail 2020, nr 275

Gerelateerde thema's
Reikwijdte SW (art. 1 SW)


Mail a friend

Casus
De ouders van X zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Vader (V) schenkt op 27 juni 2001 een bedrag van € 3.861.875 aan X door overboeking van een Zwitserse bankrekening naar een eveneens bij deze bank aangehouden rekening op naam van X.  V overlijdt in 2002. In 2014 heeft X schriftelijk verklaard gerechtigd te zijn (geweest) tot niet eerder aangegeven (buitenlandse) inkomens- en/of vermogensbestanddelen. 
In 2015 legt de Inspecteur aan X een aanslag schenkbelasting op voor een schenking van € 1.930.937 (de helft van € 3.861.875) door moeder (M) aan X en voorts legt de Inspecteur aan X een vergrijpboete op. M overlijdt in 2019.
In geschil is of de aan X opgelegde aanslag en boete moeten worden vernietigd. Tussen partijen is niet in geschil dat het door V aangehouden Zwitserse banktegoed deel uitmaakte van de algehele gemeenschap van goederen van de ouders van X (M en V). Tevens is niet in geschil dat de schenking van dit banktegoed aan X civieljuridisch geldt als een door V aangegane rechtshandeling. Wat partijen verdeeld houdt is het antwoord op de vraag of M moet worden geacht de helft van het tot de algehele gemeenschap van goederen behorende Zwitserse banktegoed te hebben geschonken aan X. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat op grond van art. 1 lid 7 SW onder een schenking moet worden verstaan een gift zoals bedoeld in art. 7:186 BW. Voor een op grond van de Successiewet belaste schenking moet er dus sprake zijn van een gift in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Uit de parlementaire geschiedenis van invoering van het nieuwe erfrecht (per 1 januari 2003) blijkt dat de wetgever bewust ervoor heeft gekozen in de wet geen bepaling op te nemen, waarin voor giften wordt afgeweken van de formele tenaamstelling. Het wetsontwerp bevatte aanvankelijk een bepaling waarin was geregeld dat giften ten laste van een gemeenschap van goederen in beginsel moesten worden toegerekend aan de beide echtgenoten in de verhouding waartoe zij waren gerechtigd tot de huwelijksgemeenschap. Deze bepaling is later geschrapt, omdat het leidde tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.