LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Uitspraak

De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde

Uitspraak

Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot

Uitspraak

Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend

Uitspraak

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Uitspraak

Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement

Uitspraak

Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar

Overdracht van aandeel in het vermogen van een beleggingsmaatschap is belast met overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 14-07-2020, nr. AWB - 18 _ 6272, ECLI:NL:RBGEL:2020:3452, Notamail 2020, nr 182

Gerelateerde thema's
Belastbaar feit (art. 2 WBR)


Mail a friend

Casus
Door de gezamenlijke eigenaren van 44 appartementsrechten in een in Nederland gelegen winkelcentrum is een beleggingsmaatschap opgericht. De eigendom van de onroerende zaken ligt bij de gezamenlijke eigenaren in onverdeeld eigendom. X verkrijgt in 2015 een 25/100ste aandeel in het vermogen van de beleggingsmaatschap, waaraan is gekoppeld de gerechtigheid tot een zelfde breukdeel in de beleggingspanden. De inspecteur legt een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op omdat X geen overdrachtsbelasting heeft voldaan.
In art. 2 lid 3 sub a WBR is bepaald dat over een verkrijging van economische eigendom van onroerende zaken geen overdrachtsbelasting wordt geheven als sprake is van een verkrijging van rechten van deelneming in een beleggingsfonds als bedoeld in art. 1:1 Wet op het financieel toezicht. In geschil is of X op grond van de uitzondering van art. 2 lid 3 sub a WBR geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Rechtbank
Volgens X is sprake van een overlap tussen art. 2 lid 1 WBR en art. 2 lid 3 WBR. Daarom dient het Scheepjeshofarrest (Hoge Raad 15 oktober 2004, nr. 38879, ECLI:NL:HR:2004:AO3184)  analoog te worden toegepast. Voorts moet een gelijke behandeling plaatsvinden door een meer economische benadering toe te passen. Het maatschapsvermogen is een afgescheiden vermogen en een meer economische benadering leidt ertoe dat in wezen sprake is van een situatie zoals omschreven ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.