LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Commissielid is geen btw-ondernemer

Procedureverloop
Hoge Raad, 26-06-2020, nr. 18/02684, ECLI:NL:HR:2020:1143
A-G Hoge Raad, 12-12-2019, nr. 18/02684, ECLI:NL:PHR:2019:1327
Hof Amsterdam, 29-05-2018, nr. 17/00346, ECLI:NL:GHAMS:2018:1696

Gerelateerde thema's
Ondernemer in de btw (art. 7 Wet OB)


Mail a friend

Casus
X verricht voor diverse ministeries werkzaamheden als voorzitter of als gewoon lid van een bezwarenadviescommissie als bedoeld in art. 7:13 Awb. X wordt daartoe telkens voor een periode van vier jaar door de minister van het desbetreffende ministerie benoemd.
Voor de werkzaamheden ontvangt X een vergoeding. X heeft in het jaar 2014 over de ontvangen vergoedingen omzetbelasting voldaan. Tegen deze voldoening is vervolgens bezwaar gemaakt, omdat X meent dat hij bij het verrichten van de commissiewerkzaamheden niet heeft opgetreden als ondernemer in de zin van art. 7 Wet OB 1968.

Rechtbank en Hof
Zowel de Rechtbank als het Hof oordelen dat X ondernemer is voor de BTW.

Hoge Raad
Uit het arrest van het Hof van Justitie van 13 juni 2019 (IO, C-420/18, ECLI:EU:C:2019:490) blijkt dat ook personen die inkomensrisico lopen omdat zij niet ervan verzekerd zijn of en hoe vaak zij daadwerkelijk worden gevraagd voor het verrichten van commissiewerkzaamheden, en dat zij enkel een vergoeding ontvangen als zij werkzaamheden hebben verricht, pas als zelfstandig in de zin van art. 9 lid 1 BTW-richtlijn worden beschouwd wanneer zij ter zake van het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of handelingen de aan die werkzaamheden of handelingen verbonden economische risico’s zelf dragen. Derhalve is niet voldoende dat de overeengekomen werkzaamheden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.