LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Terechte aanslag schenkbelasting na vervreemding NSW-landgoed

Uitspraak

Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend

Uitspraak

Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden

Uitspraak

Door gebruik voor ondersteuning zonnepanelen heeft dak van woning zakelijke functie verkregen

Uitspraak

Gemachtigde ontvankelijk ondanks ontbreken afzonderlijke machtiging van een van de vier erfgenamen

Uitspraak

Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren

Uitspraak

Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht

Uitspraak

Splitsingsvrijstelling bij aangetoond zakelijke overwegingen ook van toepassing bij een (voorgenomen) vervreemding binnen drie jaar

Vermindering quasi-legaat onredelijk vanwege verzorgingskarakter

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 24-07-2018, nr. 200.192.269, ECLI:NL:GHARL:2018:6788, Notamail 2019, nr 177

Gerelateerde thema's
Quasi-legaten (art. 4:126 - 4:129 BW)


Mail a friend

Casus
Kind X ontvangt door het overlijden van haar vader E een nabestaandenlijfrente, die kwalificeert als een quasi-legaat als bedoeld in art. 4:126 lid 2 sub b BW (zie Hof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2015, GHARL:2015:1357). Notaris N is vereffenaar in de nalatenschap van E en vordert dat X de waarde van haar begunstiging aan de nalatenschap vergoedt, omdat de goederen van de nalatenschap niet toereikend zijn om alle schulden te voldoen.
X voert als verweer dat vermindering van het quasi-legaat onredelijk is vanwege het verzorgingskarakter van de levensverzekering.

Hof
In navolging van de Rechtbank wijst het Hof de vordering van N af. Het Hof gaat ervan uit dat de uitkering die door het overlijden van E verschuldigd is geworden als een gift geldt en dat de begunstiging van X een quasi-legaat is (art. 4:126 lid 2 sub b BW). Dit heeft tot gevolg dat X verplicht is tot vergoeding van de waarde van het in mindering komende gedeelte aan de vereffenaar, maar alleen 'voor zover dit niet, alle omstandigheden in aanmerking genomen, onredelijk is' (art. 4:127 BW jo. 4:216 BW). Volgens het Hof volgt uit de parlementaire geschiedenis dat voor de vraag of is voldaan aan het onredelijkheidscriterium doorslaggevend is of de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.