LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Vermindering quasi-legaat onredelijk vanwege verzorgingskarakter

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 24-07-2018, nr. 200.192.269, ECLI:NL:GHARL:2018:6788, Notamail 2019, nr 177

Gerelateerde thema's
Quasi-legaten


Mail a friend

Casus
Kind X ontvangt door het overlijden van haar vader E een nabestaandenlijfrente, die kwalificeert als een quasi-legaat als bedoeld in art. 4:126 lid 2 sub b BW (zie Hof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2015, GHARL:2015:1357). Notaris N is vereffenaar in de nalatenschap van E en vordert dat X de waarde van haar begunstiging aan de nalatenschap vergoedt, omdat de goederen van de nalatenschap niet toereikend zijn om alle schulden te voldoen.
X voert als verweer dat vermindering van het quasi-legaat onredelijk is vanwege het verzorgingskarakter van de levensverzekering.

Hof
In navolging van de Rechtbank wijst het Hof de vordering van N af. Het Hof gaat ervan uit dat de uitkering die door het overlijden van E verschuldigd is geworden als een gift geldt en dat de begunstiging van X een quasi-legaat is (art. 4:126 lid 2 sub b BW). Dit heeft tot gevolg dat X verplicht is tot vergoeding van de waarde van het in mindering komende gedeelte aan de vereffenaar, maar alleen 'voor zover dit niet, alle omstandigheden in aanmerking genomen, onredelijk is' (art. 4:127 BW jo. 4:216 BW). Volgens het Hof volgt uit de parlementaire geschiedenis dat voor de vraag of is voldaan aan het onredelijkheidscriterium doorslaggevend is of de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.