LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Uitspraak

Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Procedureverloop
Rechtbank Amsterdam, 28-03-2019, nr. AMS 17/4262, ECLI:NL:RBAMS:2019:2295

Gerelateerde thema's
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Mail a friend

Casus
Een ondernemer heeft in 2016 een verzoek ingediend om verbetering van haar persoonsgegevens als bedoeld in art. 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zij heeft de Staatssecretaris van Financiën schriftelijk verzocht haar btw-nummer te verbeteren, door haar BSN in het btw-nummer te vervangen door een andere (willekeurige) cijfer- en/of lettercombinatie. Dit verzoek wordt afgewezen.

Rechtbank
De Belastingdienst hanteert in het kader van de heffing van omzetbelasting voor elke ondernemer een afzonderlijk btw-identificatienummer (btw-nummer). Sinds 2007 bevat het btw-nummer voor zelfstandigen – dat wil zeggen ondernemers met een eenmanszaak – het burgerservicenummer (BSN) van de betreffende persoon. Het btw-nummer is bij zelfstandigen opgebouwd uit het BSN, voorafgegaan door de landcode ‘NL’ en de toevoeging ‘B’ met een volgnummer (in beginsel 01).
Per 25 mei 2018 zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) van kracht geworden. De UAVG is in de plaats getreden van de Wbp, die per 25 mei 2018 is ingetrokken. De Rechtbank is van oordeel dat voor de verwerking van het BSN in het btw-nummer ook op dit moment geen wettelijke grondslag bestaat en dat die verwerking in strijd is met art. 46 UAVG en de artikelen 5 en 6 van de AVG. De Rechtbank ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.