LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater

Uitspraak

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Uitspraak

Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd

Uitspraak

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Uitspraak

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Uitspraak

Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning

Uitspraak

Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is

Uitspraak

BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft

Uitspraak

Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid

Toerekening kennis bestuurder aan stichting

Procedureverloop
Rechtbank Rotterdam, 22-01-2020, nr. C/10/578443 / HA ZA 19-669, ECLI:NL:RBROT:2020:605

Gerelateerde thema's
Doeloverschrijding (art. 2:7 BW)


Mail a friend

Casus
A en zijn echtgenote sluiten een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst waarin is opgenomen dat zij uiterlijk in april 2013 € 50.000 zullen betalen op het rekeningnummer ten name van de Belastingdienst. A onttrekt dit bedrag aan het vermogen van een door hem bestuurde stichting. Na bijschrijving van het bedrag op de rekening van de Belastingdienst treedt A terug als bestuurder en treedt B aan als nieuwe bestuurder.
B vordert het aan de Belastingdienst overgemaakte bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, terug van de Belastingdienst op grond van onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW) dan wel wegens ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) aan de zijde van de Belastingdienst. Voorts vernietigt de stichting de door A verrichte rechtshandeling, de betaling van € 50.000, op grond van art. 2:7 BW. De Belastingdienst voert onder meer het verweer dat de vorderingen zijn verjaard. 

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat als uitgangspunt dient dat wetenschap en/of wil bij het bestuur van een rechtspersoon ten aanzien van enigerlei omstandigheid of handeling die rechtspersoon betreffende, tevens aan die rechtspersoon zelf kan/kunnen worden toegeschreven. A wist van de betaling en het doel daarvan, droeg kennis van de persoon van de ontvanger van de betaling en had de wil deze betaling op deze wijze en met dit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.