LOADING  

NIEUWSARCHIEF

7 dec

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Rechtspraak

1 dec

Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig

Rechtspraak

29 nov

Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend

Rechtspraak

25 nov

Eindejaarstips 2022

Toelichting

24 nov

Wwft-Alert 2022 | 15 (incl. update 24 november 2022)

Toelichting

17 nov

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Rechtspraak

17 nov

Verlaagde tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op kavel met deel muur en terras voormalige woning

Rechtspraak

17 nov

Bij woning gebouwde paardenaccommodatie kwalificeert als aanhorigheid

Rechtspraak

17 nov

Notaris handelde onzorgvuldig door klager niet te informeren over splitsing perceel

Rechtspraak

17 nov

Langdurig samenwonende broer en zus aangemerkt als partners voor erfbelasting

Rechtspraak

17 nov

Een verbouwing zal niet snel zó ingrijpend zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd gebouw ontstaat

Rechtspraak

16 nov

Wwft-Alert 2022 | 14

Toelichting

14 nov

Voormalige woning kwam wegens renovatie tot kantoorpand niet in aanmerking voor verlaagd tarief

Rechtspraak

3 nov

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer als geen sprake is van overdracht tussen natuurlijke personen

Rechtspraak

1 nov

Aan APV-stichting overgedragen eigen woning blijft voor overdrager een eigen woning

Rechtspraak

28 oct

Wwft-Alert 2022 | 13

Toelichting

20 oct

Eigen vermogen van erfgenaam staat de toepassing van de verhoogde kind vrijstelling erfbelasting niet in de weg

Rechtspraak

20 oct

Vergoedingsrechten ook bij finaal verrekenbeding?

Rechtspraak

20 oct

Vijfjarige periodieke gift afhankelijk van meerdere levens voldoet aan onzekerheidsvereiste

Rechtspraak

20 oct

Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming

Rechtspraak

14 oct

Wwft-Alert 2022 | 12

Toelichting

6 oct

Schuld voortvloeiend uit huwelijkse voorwaarden is quasi-legaat

Rechtspraak

5 oct

Wwft-Alert 2022 | 11

Toelichting

22 sep

Belastingpakket 2023

Toelichting

6 sep

Wwft-Alert 2022 | 10

Toelichting

6 sep

Provincie mocht uitvoering geven aan voorgenomen grondruil met particulier

Rechtspraak

19 aug

Wwft-Alert 2022 | 09

Toelichting

12 aug

Schenking van gemeenschapsvermogen moet alleen en volledig worden toegerekend aan de schenkende echtgenoot

Rechtspraak

12 aug

Stichting verkrijgt economisch eigendom als gevolg van een op eigen naam ten behoeve van fonds gesloten koopovereenkomst

Rechtspraak

8 aug

Curator mag namens onder curatele gestelde huwelijkse voorwaarden wijzigen

Rechtspraak

4 aug

Perceel met beklinkerd parkeerterrein is een bebouwd terrein

Rechtspraak

3 aug

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Verlenging Tijdelijke coronawet tot 1 oktober 2022

Kamerstukken

15 jul

Rechtbank vindt halvering van vordering inzake meerinbreng woning onwenselijk; geen gemeenschapsschuld

Rechtspraak

12 jul

Brief inzake kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio

Beleidsbesluiten

4 jul

Kamerbrief toepassing multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele ANBI's

Beleidsbesluiten

4 jul

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen, Kamerbrief inzake voortgang modernisering ondernemingsrecht

Kamerstukken

4 jul

Rente derdengeldenrekening heeft als btw-vrijgestelde omzet invloed op 'pro rata' zodat niet alle algemene kosten in aftrek mochten worden gebracht

Rechtspraak

28 jun

Kwijtschelding schuld leidt tot vergoedingsrecht op basis van de beleggingsleer

Rechtspraak

24 jun

Leeftijdsvereiste voor toepassing startersvrijstelling is niet discriminatoir

Rechtspraak

15 jun

Standpunt kennisgroep Belastingdienst inzake waarderingsmethodiek bij schenking woning (Wob-verzoek)

Beleidsbesluiten

15 jun

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Rechtspraak

15 jun

Economisch eigendom volstaat voor toepassing scheidingsregeling voor kwalificatie als eigen woning

Rechtspraak

15 jun

Overgang algemeenheid van goederen ondanks dat vastgoedontwikkelaar het appartementencomplex korte tijd zelf heeft verhuurd

Rechtspraak

15 jun

Verschuldigde erfbelasting leidt tot individuele en buitensporige last bij erfgename

Rechtspraak

15 jun

Voor de verwerping van een Europese nalatenschap gelden geen extra vormvoorschriften

Rechtspraak

15 jun

Na bedrijfsbeëindiging kwalificeert voormalig tuinbouwer voor levering van bouwkavel nog steeds als btw-ondernemer

Rechtspraak

15 jun

Digitaal ondertekend document geeft niet het dwingende bewijs dat overeenkomst van borgtocht is gesloten

Rechtspraak

14 jun

Overgang van algemeenheid van goederen ondanks gewijzigde intentie tot langdurige verhuur als belegging

Rechtspraak

2 jun

Maatstaf van heffing overdrachtsbelasting is niet aankoopsom maar hogere getaxeerde waarde economisch verkeer

Rechtspraak

2 jun

Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer

Rechtspraak

2 jun

Niet-erkend biologisch kind van erflater is bloedverwant en wordt belast als kind in juridische zin

Rechtspraak

2 jun

Koopsom die ter garantstelling op derdengeldenrekening is blijven staan is voor de btw niettemin een ontvangen vergoeding

Rechtspraak

2 jun

Voorjaarsnota 2022, Voorjaarsnota 2022

Kamerstukken

19 may

Natuurlijk persoon behoort niet tot concern zodat reorganisatievrijstelling niet van toepassing is

Rechtspraak

16 may

Verkoop kavel door gemeente was in strijd met het gelijkheidsbeginsel

Rechtspraak

16 may

Onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon

Rechtspraak

16 may

Splitsingsvrijstelling voor afsplitsing zendmasten van toepassing nu zakelijke overwegingen voor gekozen route van overdracht aannemelijk zijn gemaakt

Rechtspraak

4 may

Navorderingsaanslag aan kind na vaststelling vaderschap ten onrechte opgelegd naar moment van overlijden erflater

Rechtspraak

4 may

Notaris moet waarborgsom minus negatieve rente uitkeren aan verkoper

Rechtspraak

4 may

Kifid: kosten van nieuwe hypotheekakte voor rekening van bank bij wijziging van voortdurend erfpacht in eeuwigdurend erfpacht

Rechtspraak

3 may

Kamerbrief rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3

Beleidsbesluiten

19 apr

Kamerbrief over contourennota voor box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Beleidsbesluiten

19 apr

Kamerbrief technische briefing box 3

Beleidsbesluiten

6 apr

Geen splitsingsvrijstelling voor afsplitsing 261 zendmasten omdat zakelijke overwegingen voor gekozen route van overdracht niet aannemelijk is gemaakt.

Rechtspraak

5 apr

Wet toekomst pensioenen, Voorstel van wet

Kamerstukken

23 mar

Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen (ingetrokken), Brief inzake intrekking wetsvoorstel wegnemen notariskosten algehele gemeenschap van goederen

Kamerstukken

23 mar

Machtiging tot verwerpen nalatenschap wordt door Kantonrechter ingetrokken

Rechtspraak

23 mar

Woonbestemming van onroerende zaak is niet verloren gegaan door sloop, schade en verval

Rechtspraak

22 mar

Notaris mag in akte opnemen dat vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan

Rechtspraak

22 mar

Perceel grond kwalificeert niet als bouwterrein door op de grond aanwezige constructies

Rechtspraak

22 mar

Erfbelasting over woning die na de verkrijging is afgebrand vormt buitensporige last

Rechtspraak

9 mar

Voorstel verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Beleidsbesluiten

9 mar

Door wijziging van een wezenlijk element in de koopovereenkomst is niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW

Rechtspraak

8 mar

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Rechtspraak

2 mar

Beantwoording Kamervragen inzake verlaging vrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Beleidsbesluiten

22 feb

Geen verlaagd tarief voor perceel grond waarop afgebrande woning heeft gestaan

Rechtspraak

22 feb

Heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan afkoopsom

Rechtspraak

10 feb

Lenen leeftijd partner voor toepassing schenkvrijstelling eigen woning niet gehonoreerd vanwege ontbreken wederzijdse zorgverplichting

Rechtspraak

10 feb

Niet op laatste wil gebaseerde uitkeringen aan neven en nicht zijn niet aftrekbaar van de nalatenschap

Rechtspraak

10 feb

Wijziging gerechtigdheid huwelijksgemeenschap in het zicht van overlijden behandeld als 180-dagen schenking

Rechtspraak

10 feb

Belastingdienst heeft collectieve uitspraak op bezwaar gedaan in box 3-massaalbezwaarprocedures

Beleidsbesluiten

2 feb

Testamentaire making vervalt door niet tijdige levering van aandelen

Rechtspraak

26 jan

Gemeente moet bij privaatrechtelijke overeenkomst mededingingsruimte en transparantie bieden (Didam-arrest)

Rechtspraak

26 jan

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Rechtspraak

13 jan

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en de Provinciewet 2022 (Bijstellingsregeling indirecte belastingen en de Provinciewet)

Beleidsbesluiten

13 jan

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen

Beleidsbesluiten

13 jan

Besluit van 17 december 2021 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten

Beleidsbesluiten

13 jan

Niet-geïntegreerde zonnepanelen op verhuurde woning geven (beperkt) recht op aftrek omzetbelasting investering draagconstructie

Rechtspraak

13 jan

Box 3-vermogensmix leidt tot strijd met het EVRM; rechtsherstel op basis van werkelijk genoten rendement

Rechtspraak

12 jan

Geen aandelenfusiefaciliteit door ontbreken van voldoende zakelijke overwegingen

Rechtspraak

10 jan

Vrijstelling verkrijging woning bij uitvoering verkoopregulerend beding

Toelichting

23 dec

Afstempeling aandelen van pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven van pensioenaanspraken

Rechtspraak

23 dec

Hof hecht geen geloof aan verklaring van notaris dat kwijtschelding reeds mondeling heeft plaatsgevonden

Rechtspraak

22 dec

Geen sprake van bouwterrein aangezien verkoper geen rol had in sloop resterende bebouwing

Rechtspraak

16 dec

Regeerakkoord 2021-2025

Toelichting

9 dec

Verbouwingsuitgaven als geheel bezien bij omvangrijke verbouwing van eigen woning (complexgedachte)

Rechtspraak

9 dec

Overgang economische eigendom woning pas bij akte van verdeling; volledige aftrek boeterente

Rechtspraak

9 dec

Invorderingsrente blijft 0,01% tot 1 juli 2022

Beleidsbesluiten

9 dec

Startersvrijstelling van toepassing op verkrijging door kind dat in de betreffende woning blijft samenwonen met de ouders

Beleidsbesluiten

9 dec

Rechtbank benoemt een notaris tot vereffenaar zodat onverdeelde woning kan worden verkocht

Rechtspraak

8 dec

Voor warmte-koude-opslaginstallaties (WKO) geldt netwerkvrijstelling

Rechtspraak

7 dec

Aangaan nieuwe maatschap vanwege gewenste wijziging in gerechtigdheid en winstverdeling is vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Rechtspraak

25 nov

Vorderingen van afstammelingen opeisbaar omdat de opeisbaarheidsvoorwaarden materieel van toepassing zijn

Rechtspraak

25 nov

Handboeken werkprocessen Belastingdienst inzake erf- en schenkbelasting gepubliceerd n.a.v. Wob-verzoek

Beleidsbesluiten

25 nov

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Rechtspraak

25 nov

Geen sprake van fictieve erfrechtelijke verkrijging omdat voor de schenkbelasting de verruimde schenkvrijstelling is toegepast

Rechtspraak

25 nov

Box 3-heffing vormt individuele en buitensporige last wegens interen op vermogen van € 1,3 miljoen

Rechtspraak

25 nov

Kadaster kan als rechthebbende op de derdengeldenrekening worden aangemerkt

Rechtspraak

25 nov

Door het uittreden van vennoten verkregen de voortzetters de economische eigendom van de onroerende zaken

Rechtspraak

23 nov

Geen open fonds voor gemene rekening vanwege het ontbreken van een afgescheiden vermogen

Rechtspraak

16 nov

Finaal verrekenbeding is volgens Rechtbank quasi-legaat (art. 4:126 lid 2 sub a BW)

Rechtspraak

12 nov

Belastingpakket 2022

Toelichting

11 nov

Wwft-Alert 2021 | 14

Toelichting

8 nov

Een woonbestemming en omgevingsvergunning om te bouwen leiden er op zichzelf niet toe dat voor de WBR sprake is van een woning

Rechtspraak

8 nov

Dozy-clausule heeft toch werking ondanks dat vordering via subrogatie is verkregen

Rechtspraak

4 nov

Schending voorkeursrecht omdat aangetekende brief niet is ontvangen

Rechtspraak

28 oct

Het waarborgen van interne verhoudingen binnen de BV is niet de taak van de notaris

Rechtspraak

28 oct

Reactie op vragen inzake evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning: beslissing over eventuele aanpassing wordt overgelaten aan volgend kabinet

Beleidsbesluiten

28 oct

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Beleidsbesluiten

27 oct

Geen sprake van individuele en buitensporige last omdat inkomen ruim voldoende was om belastingheffing te kunnen voldoen

Rechtspraak

26 oct

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Rechtspraak

26 oct

Door tweetrapsmaking blijft ontbonden huwelijksgemeenschap bestaan; toedeling aan kinderen is uitgezonderde verkrijging in de zin van art. 3 lid 1 sub b WBR

Rechtspraak

25 oct

Vanwege interen op vermogen was box 3-heffing een individuele en buitensporige last en daardoor in strijd met art. 1 EP EVRM

Rechtspraak

13 oct

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Rechtspraak

12 oct

Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling

Rechtspraak

11 oct

Levering perceel met bouwvlak en natuurvlak vormt één belaste btw-prestatie

Rechtspraak

6 oct

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de gehele krachtens ruziesplitsing verkregen onderneming

Rechtspraak

30 sep

Uitgevoerde werkzaamheden voorafgaand aan verbouwing leiden niet tot onmiskenbare ombouw tot woning

Rechtspraak

30 sep

Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding

Rechtspraak

28 sep

Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Rechtspraak

24 sep

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Rechtspraak

16 sep

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Rechtspraak

15 sep

Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote

Rechtspraak

15 sep

Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik

Rechtspraak

14 sep

Overlijden bezwaarde leidt tot fictieve vervreemding aanmerkelijk belang (art. 4.16 lid 1 sub e Wet IB 2001)

Rechtspraak

2 sep

Niet in rekening brengen van overeengekomen rente over rekening-courantschuld aan eigen BV leidt tot winstuitdeling

Rechtspraak

2 sep

Kamerbrief over voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners

Beleidsbesluiten

1 sep

Huur van bedrijfsruimte

Toelichting

1 sep

Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM

Rechtspraak

1 sep

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Rechtspraak

18 aug

Overdrachtsbelasting verschuldigd over verkrijging aandelen in BV met selfstorageactiviteiten

Rechtspraak

18 aug

Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel)

Rechtspraak

5 aug

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer in verband met taakoverdracht en de woningwaarderingsgrens voor toepassing startersvrijstelling

Beleidsbesluiten

5 aug

Geen sprake van bouwterrein, omdat de na sloop resterende bebouwing/muur niet als verwaarloosbaar moet worden beschouwd

Rechtspraak

5 aug

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning (art. 15 Wet OB)

Rechtspraak

3 aug

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij structurele kostenbesparing

Rechtspraak

3 aug

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Rechtspraak

2 aug

Startersvrijstelling en 2%-tarief; vragen en antwoorden

Beleidsbesluiten

24 jun

Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend

Rechtspraak

23 jun

Notaris handelt niet onzorgvuldig bij verkoop door hypotheekhouder

Rechtspraak

23 jun

Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament

Rechtspraak

23 jun

Registratiedrempel voor kleine ondernemers

Beleidsbesluiten

17 jun

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Rechtspraak

10 jun

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Rechtspraak

10 jun

Gedeelte van gebouw kan voor de omzetbelasting niet als zelfstandig deel worden beschouwd wegens ontbreken van essentiële voorzieningen

Rechtspraak

9 jun

Voor rechtspersoon geen recht op vrijstelling overdrachtsbelasting art. 15 lid 1 sub b WBR (bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer)

Rechtspraak

2 jun

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Rechtspraak

27 may

Overdracht van aandelen in OZR door verbonden lichamen leidt tot heffing van overdrachtsbelasting bij verkrijger, ook al wijzigt uiteindelijke gerechtigdheid niet

Rechtspraak

27 may

Hof komt niet toe aan oordeel of som ineens bij partneralimentatie passend of geboden is

Rechtspraak

26 may

Gezinsvervangend tehuis kwalificeert niet als woning omdat de aard van het pand niet is gewijzigd door verbouwing

Rechtspraak

26 may

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Rechtspraak

26 may

Ontruimingsvordering afgewezen omdat huurovereenkomst aannemelijk is

Rechtspraak

25 may

ANBI-status ingetrokken wegens niet voldoen aan anti-oppoteis

Rechtspraak

20 may

Vereffenaar benoemd op grond van art. 33 Europese Erfrechtverordening

Rechtspraak

10 may

Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit

Beleidsbesluiten

7 may

Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende beperkte gemeenschap van bankrekening leidt niet tot schenking

Rechtspraak

5 may

Ook gebruiksovereenkomst is nietig wegens strijd met vormvoorschrift notariële akte (art. 1:115 BW)

Rechtspraak

29 apr

Goedkeuring analoge toepassing onvoorziene omstandigheid bij overlijden voor levering woning

Beleidsbesluiten

29 apr

Beleid gepubliceerd omtrent de familielening en het beoordelingskader van overeengekomen rente

Beleidsbesluiten

28 apr

Legaten niet afgegeven: beroep op verstrijken verjaringstermijn niet in strijd met redelijkheid en billijkheid

Rechtspraak

28 apr

Antwoord op vragen van Tweede Kamerleden over verschuldigde erfbelasting door minderjarige weeskinderen

Beleidsbesluiten

22 apr

Omvangrijke Zwitserse belastingschuld bleek onverwachte schuld in de zin van art. 4:194a BW

Rechtspraak

14 apr

Testamentaire bepaling was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Rechtspraak

13 apr

Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen

Rechtspraak

1 apr

Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger

Rechtspraak

1 apr

Bij onvoorwaardelijke levering geen toepassing art. 19 WBR en naheffing overdrachtsbelasting ter zake van teruglevering bedrijfspand

Rechtspraak

1 apr

Bij onvoorwaardelijke levering leidt obligatoire ontbindende voorwaarde niet tot teruggaaf overdrachtsbelasting

Rechtspraak

31 mar

Geen geruisloze inbrengfaciliteit voor inbreng van verhuurde onderneming in BV

Rechtspraak

30 mar

Door te weigeren beslag op te heffen werd misbruik van recht gepleegd

Rechtspraak

29 mar

Uitspraak op bezwaar tegen aanslag schenkbelasting aangemerkt als non-existent

Rechtspraak

24 mar

Vragen en antwoorden inzake startersvrijstelling en het 2%-tarief overdrachtsbelasting

Beleidsbesluiten

18 mar

ANBI-status van stichting vervalt door afsplitsing van de operationele activiteiten naar eigen BV's

Rechtspraak

17 mar

Woningverlater-niet-eigenaar kan ook na einde partnerschap 50% van de rente aftrekken op grond van echtscheidingsregeling

Rechtspraak

17 mar

Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan

Rechtspraak

16 mar

Door uitsluitingsclausule viel de gehele woning buiten de huwelijksgemeenschap

Rechtspraak

4 mar

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Rechtspraak

4 mar

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Rechtspraak

3 mar

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting

Rechtspraak

18 feb

Koper mocht op grond van mondelinge overeenkomst redelijkerwijs aannemen dat hij gehele parkeerterrein had gekocht

Rechtspraak

17 feb

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Rechtspraak

17 feb

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Rechtspraak

4 feb

Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Beleidsbesluiten

4 feb

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Rechtspraak

4 feb

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Rechtspraak

3 feb

Verzwijgen van echtgenote bij aangaan borgtochtovereenkomst doet niet af aan werking art. 1:89 jo 1:88 BW

Rechtspraak

21 jan

Verklaring van erfrecht/executele was volgens Kifid niet noodzakelijk voor het uitkeren van banksaldo aan erfgenaam

Rechtspraak

7 jan

Aan de aanwijzing van een noodweg kunnen voorwaarden worden verbonden

Rechtspraak

6 jan

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 zal weer belastingrente in rekening worden gebracht

Beleidsbesluiten

6 jan

Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél

Rechtspraak

6 jan

Hof ziet in bedrijfsoverdracht tegen agrarische waarde geen gift

Rechtspraak

10 dec

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Verlenging Tijdelijke coronawet tot 1 februari 2021

Kamerstukken

9 dec

Geen gebruiksvergoeding voor niet afgegeven recht van gebruik en bewoning

Rechtspraak

9 dec

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 zal weer belastingrente in rekening worden gebracht

Beleidsbesluiten

26 nov

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Rechtspraak

26 nov

Perceel grasland kwalificeert niet als aanhorigheid bij woning

Rechtspraak

25 nov

Leeftijdsgrens van 40 jaar voor eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling leidt niet tot discriminatie

Rechtspraak

19 nov

Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan

Rechtspraak

13 nov

Belastingpakket 2021

Toelichting

11 nov

Kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing ingeval BRP-registratie huurder ontbreekt

Rechtspraak

11 nov

Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW

Rechtspraak

29 oct

Plicht om overlijden vader binnen twaalf uur te melden aan familielid

Rechtspraak

29 oct

Door terbeschikkingstelling van de woning aan dochter geen sprake meer van een eigen woning

Rechtspraak

14 oct

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Rechtspraak

13 oct

Waargenomen notaris in beginsel niet verantwoordelijk voor handelen waarnemend kandidaat-notaris

Rechtspraak

1 oct

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Verlenging Tijdelijke coronawet tot 1 december 2020

Kamerstukken

1 oct

Huwelijkse voorwaarden van kracht door huwelijksvoltrekking 11 jaar later

Rechtspraak

1 oct

In zelfstandig deel van ouderlijke woning wonende zoon behoort niet tot huishouding van ouders

Rechtspraak

30 sep

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Rechtspraak

24 sep

Ook bij onteigening was de in de overeenkomst opgenomen meerwaardeclausule van toepassing

Rechtspraak

23 sep

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur van tuinhuis bij eigen woning belast

Rechtspraak

23 sep

Door te schenken en terug te lenen is een schenking ter zake des doods gemaakt

Rechtspraak

21 sep

Aandelen worden verkregen door een rechtspersoon en beroep op doorkijkarresten treft geen doel

Rechtspraak

3 sep

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Verlenging Tijdelijke coronawet tot 1 oktober 2020

Kamerstukken

31 aug

Overdracht van aandeel in het vermogen van een beleggingsmaatschap is belast met overdrachtsbelasting

Rechtspraak

31 aug

Vermogen van stichting die panden exploiteert is een APV en behoort tot nalatenschap van erflaatster

Rechtspraak

18 aug

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Rechtspraak

18 aug

Rechtbank redt bestuur stichting door oordeel dat herbenoeming bestuurder stilzwijgend was

Rechtspraak

15 aug

Uitkeringenregister voor stichtingen

Toelichting

5 aug

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Rechtspraak

4 aug

Rente op bij echtscheiding toebedeelde aflossingsvrije lening is niet volledig aftrekbaar

Rechtspraak

3 aug

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Rechtspraak

29 jul

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Rechtspraak

28 jul

Vakantiewoning valt in gemeenschap, want voor minder dan helft verkregen onder uitsluiting

Rechtspraak

16 jul

Garageboxen kwalificeren niet als aanhorigheden indien niet ook de woning wordt verkregen

Rechtspraak

10 jul

Maatregel van waarschuwing opgelegd wegens onvoldoende controleren vertegenwoordigingsbevoegdheid

Rechtspraak

9 jul

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, Inwerkingtreding

Kamerstukken

8 jul

Stichting niet gehouden tot afleggen rekening en verantwoording gevoerd vermogensrechtelijk beleid

Rechtspraak

8 jul

Commissielid is geen btw-ondernemer

Rechtspraak

25 jun

Schenking aan goede doelen stichting impliceerde overeenkomst van opdracht

Rechtspraak

24 jun

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, Beroep op hardheidsclausule van in Zwitserland (op ander adres) wonende verkrijger van erfenis niet gehonoreerd

Kamerstukken

24 jun

Brief SvF over het afzien van de vrijwilligersvergoeding en giftenaftrek

Beleidsbesluiten

23 jun

Ruilverkaveling leidt tot nieuwe titel van gezamenlijke eigendomsverkrijging waardoor beroep op art. 15 lid 1 onderdeel g WBR mogelijk is geworden

Rechtspraak

11 jun

Uitsluitingsclausule gold tevens voor opvolgende verdeling

Rechtspraak

10 jun

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Rechtspraak

10 jun

BOR ook van toepassing op waarde van aangekochte activa en passiva van BV die onderdeel uit zijn gaan maken van onderneming concern

Rechtspraak

9 jun

Boete verschuldigd door tekortkoming vóór opeisbaarheid op grond van art. 6:80 lid 1 onder c BW

Rechtspraak

21 may

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Rechtspraak

14 may

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Rechtspraak

13 may

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Rechtspraak

7 may

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Rechtspraak

1 may

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Inwerkingtreding

Kamerstukken

29 apr

Tarief van 2% overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging kazerne

Rechtspraak

22 apr

Is schenker na inkomensachteruitgang door echtscheiding nog gebonden aan renteverplichting wegens papieren schenking?

Rechtspraak

17 apr

Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2020

Beleidsbesluiten

15 apr

Betaalde schenkbelasting wegens schenking binnen 180 dagen voor overlijden komt in mindering op erfbelasting voor zover erfbelasting aan de fictieve verkrijging kan worden toegerekend

Rechtspraak

15 apr

Bewijslastverdeling bij schenking onder misbruik van omstandigheden

Rechtspraak

8 apr

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Memorie van toelichting

Kamerstukken

3 apr

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Rechtspraak

3 apr

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Rechtspraak

19 mar

Gift door vader aan kinderen wordt fiscaal voor de helft toegerekend aan moeder

Rechtspraak

18 mar

Kamerbrief noodpakket banen en economie in verband met het corona-virus

Beleidsbesluiten

18 mar

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Rechtspraak

5 mar

Kamerbrief forfaitaire rendementen box 3

Beleidsbesluiten

4 mar

Actio Pauliana na van kracht worden splitsing mogelijk

Rechtspraak

20 feb

Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod

Rechtspraak

18 feb

Netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) is niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Rechtspraak

7 feb

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Rechtspraak

6 feb

Klooster valt onder 2%-tarief voor de overdrachtsbelasting

Rechtspraak

20 dec

Overbedeling bij echtscheiding vormt voldoening aan natuurlijke verbintenis en is vrijgesteld

Rechtspraak

18 dec

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Rechtspraak

12 dec

Antwoorden op vragen aan Kennisgroep Onroerende Zaken inzake verdeling eigenwoningverleden en draagplichtafspraken tussen partners

Beleidsbesluiten

9 dec

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Rechtspraak

27 nov

Notariële geldleningsovereenkomst is nietig door strijdigheid met dwingend recht

Rechtspraak

15 nov

Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht

Rechtspraak

12 nov

Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend

Rechtspraak

31 oct

Belastingplan 2020, Amendement van het lid Nijboer inzake overdrachtsbelastingtarief van 0% voor starters (verworpen)

Kamerstukken

30 oct

Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden

Rechtspraak

23 oct

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Rechtspraak

17 oct

BOR vindt geen toepassing omdat BV geen onderneming drijft

Rechtspraak

16 oct

Gerechtelijke vaststelling vaderschap en gevolgen voor afgeven verklaring van erfrecht

Rechtspraak

3 oct

Eigenwoningrente niet aftrekbaar door kwijtschelding op voorhand

Rechtspraak

30 sep

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Rechtspraak

25 sep

Vrijstelling overdrachtsbelasting (art. 15.1.h WBR) van toepassing wegens zakelijke overwegingen bij afsplitsing tankstations

Rechtspraak

18 sep

Belastingpakket 2020

Toelichting

12 sep

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Rechtspraak

10 sep

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Rechtspraak

4 sep

Wob-verzoek inzake omzetbelasting en behandeling koop/aannemingsovereenkomsten onroerende zaken

Beleidsbesluiten

2 sep

A-G pleit voor visie 'geenaardig' bouwwerk (geen kantoorpand, geen woning), alsdan beslist publiekrechtelijke bestemming

Rechtspraak

27 aug

Vermindering quasi-legaat onredelijk vanwege verzorgingskarakter

Rechtspraak

20 aug

Derdenbescherming van art. 1:116 BW knoopt aan bij kenbaarheid huwelijkse voorwaarden op moment van beslaglegging

Rechtspraak

30 jul

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Rechtspraak

29 jul

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Rechtspraak

24 jul

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Rechtspraak

18 jul

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Rechtspraak

17 jul

Elektronisch aangiftebericht is geen bezwaarschrift omdat notaris geen gebruik maakt van bezwaarmogelijkheid

Rechtspraak

16 jul

Onverplichte storting bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Rechtspraak

16 jul

Beperking art. 1:102 (tweede zin, slot) BW ziet slechts op verhaal

Rechtspraak

4 jul

Afgegeven volmacht houdt instemming in met renteverplichting en wijziging opeisbaarheidsdatum van geldlening

Rechtspraak

3 jul

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet vanwege een te hoge koopsom

Rechtspraak

2 jul

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Rechtspraak

20 jun

Proefprocedures forfaitaire rendementsheffing box 3: al dan niet strijd met recht op eigendom

Rechtspraak

6 jun

Ondanks verval onroerende zaak toch sprake van een woning voor de overdrachtsbelasting

Rechtspraak

22 may

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Rechtspraak

14 may

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Rechtspraak

9 may

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Rechtspraak

9 may

Fictief voordeel ex art. 10 SW door afwijkingen van testament

Rechtspraak

8 may

Splitsingsvrijstelling (art. 15.1.h WBR) geldt niet voor uitgifte aandelen door onroerendezaakrechtspersoon

Rechtspraak

2 may

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Rechtspraak

24 apr

Toedeling woning vormt verkrijging onder algemene titel voor planschadevergoeding

Rechtspraak

23 apr

Kabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement

Beleidsbesluiten

18 apr

Door opzettelijk verzwijgen van Duits banktegoed geen bescherming van beneficiaire aanvaarding

Rechtspraak

15 apr

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Rechtspraak

8 apr

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Rechtspraak

4 apr

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, Memorie van toelichting

Kamerstukken

3 apr

Balletzaal is nog niet getransformeerd tot woning voor heffing overdrachtsbelasting

Rechtspraak

26 mar

Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte

Rechtspraak

12 mar

Beantwoording Kamervragen inzake advertentie kruislingse schenkvrijstelling eigen woning

Kamerstukken

6 mar

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Rechtspraak

5 mar

STAK kan een bestuurder geen opdracht geven betalingsopdrachten te wijzigen

Rechtspraak

25 feb

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke zieke erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Rechtspraak

14 feb

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt niet voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum, omdat niet wordt voldaan aan oogmerkvereiste

Rechtspraak

12 feb

Draagkracht alimentatieplichtige in verband met beëindiging maatschapsovereenkomst

Rechtspraak

4 dec

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Rechtspraak

4 dec

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Rechtspraak

29 nov

Zorgvuldigheidsverplichtingen notaris bij aandelenoverdracht voor 1 euro

Rechtspraak

20 nov

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Rechtspraak

8 nov

Verlenging termijn aanlevering informatieformulier pensioen in eigen beheer en mede-ondertekening door partner

Beleidsbesluiten

24 oct

Geen levering bouwterrein omdat sloopverplichting feitelijk niet voor rekening van verkoper kwam

Rechtspraak

24 oct

Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden

Rechtspraak

23 oct

Vermogensrechtelijke afspraak niet volgens vormvereiste huwelijkse voorwaarden en daarom nietig

Rechtspraak

23 oct

Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen

Beleidsbesluiten

11 oct

Overdracht perceel belast met overdrachtsbelasting, omdat sloopwerkzaamheden voor rekening van koper zijn geweest

Rechtspraak

10 oct

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd (art. 37d Wet OB)

Rechtspraak

9 oct

Verkoop certificaten met WEV van € 6 miljoen tegen prijs van € 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Rechtspraak

26 sep

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Rechtspraak

25 sep

'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding

Rechtspraak

19 sep

Belastingpakket 2019

Toelichting

18 sep

Overige fiscale maatregelen 2019, Memorie van toelichting

Kamerstukken

18 sep

Overige fiscale maatregelen 2019, Voorstel van wet

Kamerstukken

18 sep

Belastingplan 2019, Memorie van toelichting

Kamerstukken

18 sep

Belastingplan 2019, Voorstel van wet

Kamerstukken

7 sep

Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder in beginsel met inachtneming van blokkeringsregeling

Rechtspraak

7 sep

Gemachtigde ontvankelijk ondanks ontbreken afzonderlijke machtiging van een van de vier erfgenamen

Rechtspraak

23 aug

Brief SvF (II): over beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting

Beleidsbesluiten

22 aug

Belastingdienst: Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Beleidsbesluiten

21 aug

Schenking van aandelen aan bestuurder dochter-BV aangemerkt als loon en als zodanig belast

Rechtspraak

20 aug

Borgstelling in privé voor lening BV ten behoeve van inkoop in maatschap is mogelijk rechtshandeling die past binnen normale bedrijfsuitoefening waarvoor geen toestemming is vereist

Rechtspraak

13 aug

Afstand door bezwaarde

Toelichting

9 aug

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Rechtspraak

8 aug

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Rechtspraak

26 jul

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, Inwerkingtreding Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Kamerstukken

24 jul

Brief MvF: besluit Wob-verzoek bedrijfsopvolgingsregeling

Beleidsbesluiten

24 jul

MvF: intrekking cassatieberoep inzake bedrijfsopvolgingsregeling SW bij vastgoedonderneming

Beleidsbesluiten

18 jul

Beslag op appartementsrecht opgeheven onder voorwaarde dat vervangend beslag wordt gelegd op koopprijs

Rechtspraak

18 jul

Een op een buitenlandse huwelijksakte vermelde regimekeuze voldoet niet aan vormvereisten voor afwijken van wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen

Rechtspraak

11 jul

Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB

Rechtspraak

11 jul

Verleggingsregeling ook van toepassing bij onderhandse verkoop in plaats van executieveiling

Rechtspraak

6 jul

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Rechtspraak

29 jun

Koopsom voor pand op kwaliteitsrekening notaris behoort tot box 3-bezittingen verkoper

Rechtspraak

28 jun

Toedeling overwaarde van woning vormt gedeeltelijke afkoop van alimentatie

Rechtspraak

21 jun

Brief SvF: over beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting

Beleidsbesluiten

13 jun

Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten

Rechtspraak

11 jun

Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn

Rechtspraak

11 jun

Constructie met wederinkoop en wederverkoop om overdrachtsbelasting te ontlopen mislukt; notaris beboet wegens medeplegen

Rechtspraak

5 jun

Ondernemersfaciliteiten

Beleidsbesluiten

1 jun

Doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet IB 2001

Beleidsbesluiten

30 may

Kantonrechter wijst verzoek voor som ineens af omdat verdiencapaciteit door de zorg voor erflater niet is aangetast

Rechtspraak

29 may

Keuze voor voljaarspartnerschap in jaar van overlijden moet via F-biljet; terechte navordering aanmerkelijkbelangwinst

Rechtspraak

29 may

Bij het vaststellen van vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is koopprijs in notariële leveringsakte leidend

Rechtspraak

25 may

Door van testament afwijkende verdeling zijn erfdelen van kinderen niet gedefiscaliseerd

Rechtspraak

22 may

Cassatie in belang der wet inzake vereffening en griffierecht

Rechtspraak

16 may

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Rechtspraak

16 may

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Rechtspraak

16 may

Bij reparatiehuwelijk niet nodig om herleefde huwelijksvoorwaarden opnieuw in te schrijven

Rechtspraak

14 may

Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen

Beleidsbesluiten

4 may

Brief SvF: na herroepen van een schenking onder voorwaarden nieuw beroep op schenkvrijstelling eigen woning mogelijk

Beleidsbesluiten

2 may

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Rechtspraak

2 may

Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk indien door Belastingdienst zelf is gekozen voor onjuiste tariefgroep

Rechtspraak

2 may

Kantonrechter keurt onderhandse verdeling van nalatenschap met minderjarigen goed

Rechtspraak

2 may

Behandeling verzoek tot verwerping Duitse nalatenschap namens minderjarige

Rechtspraak

1 may

BV die via diverse maatschappen vastgoed exploiteert en daarmee een bovengemiddeld rendement behaalt, drijft een materiële onderneming

Rechtspraak

18 apr

Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon (Apotheek Eemnes)

Rechtspraak

16 apr

Vermogensrendementsheffing geen individuele buitensporige last ondanks extreem hoge belastingdruk van 183%

Rechtspraak

12 apr

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden

Beleidsbesluiten

5 apr

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Rechtspraak

4 apr

Notaris die handtekeningen legaliseert heeft geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar omtrent risico's van zekerheidstelling

Rechtspraak

4 apr

Rechter verplicht ex-echtgenoot mee te werken aan afstempeling PEB en omzetting in ODV

Rechtspraak

4 apr

Wijziging van het besluit van 5 juli 2010 inzake aangaan of wijzigen huwelijksvoorwaarden en heffing van schenkbelasting

Beleidsbesluiten

29 mar

Erfbelasting. Tijdelijke maatregel belastingrente

Beleidsbesluiten

28 mar

Notaris is alleen hoofdelijk aansprakelijk voor overdrachtsbelasting die uit de akte blijkt

Rechtspraak

21 mar

Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Beleidsbesluiten

20 mar

Verknochtheid van ontslagvergoedingen waarvan één ondergebracht in stamrecht-BV

Rechtspraak

9 mar

Brief MvSZenW: Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Beleidsbesluiten

5 mar

Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum

Rechtspraak

5 mar

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Rechtspraak

5 mar

Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden

Rechtspraak

27 feb

Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen (ingetrokken), Voorontwerp

Kamerstukken

27 feb

Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen (ingetrokken), Toelichting

Kamerstukken

26 feb

Grenzen gesteld aan terugwerkende kracht onbeperkte navorderingsbevoegdheid buitenlands vermogen

Rechtspraak

26 feb

Ten onrechte navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd aan erfgenaam van in 1982 opengevallen nalatenschap

Rechtspraak

21 feb

Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend

Rechtspraak

8 feb

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Rechtspraak

8 feb

Bij tweetrapsmaking moet jaarlijks opgave worden gedaan conform de regeling voor vruchtgebruik

Rechtspraak

8 feb

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Toelichting

7 feb

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Rechtspraak

6 feb

Alleen objectieve maatstaven relevant bij beoordeling of onroerende zaak aanhorigheid is

Rechtspraak

31 jan

Eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners

Beleidsbesluiten

25 jan

Verkrijging fictief vruchtgebruik op grond van quasi-wettelijke verdeling kwalificeert als verkrijging krachtens erfrecht

Rechtspraak

25 jan

Kettingbeding van toepassing ondanks dat deze in leveringsakte ontbreekt

Rechtspraak

24 jan

Notaris mag in principe voortbouwen op werk van andere notaris

Rechtspraak

22 jan

Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter 2018

Beleidsbesluiten

12 jan

Geen verplicht lidmaatschap op grond van leveringsakte

Rechtspraak

12 jan

Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling kamers voor het notariaat

Kamerstukken

12 jan

Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017

Beleidsbesluiten

11 jan

Brief Belastingdienst inzake (voolopige) aangifte erfbelasting 2017

Beleidsbesluiten

11 jan

Wetswijziging die mogelijkheid geeft hogere WOZ-waarde te bepleiten, heeft onmiddellijke werking

Rechtspraak

22 dec

Fiscale cijfers 2018

Beleidsbesluiten

21 dec

Na bestuurswisseling blijft de administratie bij de rechtspersoon

Rechtspraak

20 dec

Kantoorpand dat wordt verbouwd tot woningen belast met 6% overdrachtsbelasting ondanks woonbestemming

Rechtspraak

15 dec

Geen bedrijfsopvolgingsregeling SW bij fictieve verkrijging krachtens art. 13a SW

Rechtspraak

8 dec

Gehuwde mantelzorger heeft geen recht op partnervrijstelling erfbelasting

Rechtspraak

8 dec

Koopoptie op pand heeft geen invloed op waardering van het pand voor de heffing van erfbelasting

Rechtspraak

6 dec

Hof formuleert regels voor verkrijging door erfgenamen van medebelanghebbende WOZ-beschikking

Rechtspraak

6 dec

Europese Hof van Justitie beantwoordt vraag over erkenning van vindicatielegaat

Rechtspraak

5 dec

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Rechtspraak

5 dec

Gebrekkige administratie omtrent rentebetalingen leidt tot toepassing van art. 10 SW

Rechtspraak

4 dec

Aan zetelverplaatsing binnen de EU kan geen liquidatieverplichting worden verbonden

Rechtspraak

1 dec

Bij onderhandse verkoop ex 3:268 lid 2 BW moet uitdrukkelijk om ontruimingstitel worden verzocht

Rechtspraak

30 nov

Gevolmachtigde moet rekening en verantwoording afleggen over uitgaven voor onkostenvergoeding

Rechtspraak

23 nov

Inspecteur moet aannemelijk maken dat bouwgrond geen bouwterrein meer is

Rechtspraak

22 nov

Gift in natura moet voor giftenaftrek worden gewaardeerd naar waarde in het economische verkeer

Rechtspraak

21 nov

Schenking van buitenlands vermogen niet opgenomen in aangifte, dan navorderingstermijn van 12 jaar vanaf overlijden schenker

Rechtspraak

16 nov

Stemovereenkomst met derde niet-aandeelhouder heeft geen vennootschappelijke werking

Rechtspraak

15 nov

Huurder ook beschermd bij overdracht van gedeelte van onroerende zaak

Rechtspraak

9 nov

Geen notariële akte voor allonge waarin huwelijksvoorwaarden nader worden ingevuld

Rechtspraak

8 nov

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Rechtspraak

8 nov

Overgangsrecht beschermt levensgezel tegen legitieme portie

Rechtspraak

12 oct

Regeerakkoord 2017-2021

Toelichting

12 oct

Op grond van een nietige overeenkomst kan geen schenking worden aangenomen

Rechtspraak

12 oct

Geen geldige titel: derdenhypotheek nietig

Rechtspraak

12 oct

Schenking door gevolmachtigde aan erfgenaam ten onrechte als erfrechtelijke verkrijging aangemerkt

Rechtspraak

12 oct

Aanwijzen van beheerder in nalatenschap vormt alternatief voor benoemen van vereffenaar

Rechtspraak

27 sep

Onder omstandigheden kan erfdienstbaarheid van weg ook gelden om via heersend erf een aangrenzend erf te bereiken

Rechtspraak

27 sep

Paulianeus handelen door wijzigen van huwelijksvoorwaarden?

Rechtspraak

27 sep

Voor intrekken ANBI-status met terugwerkende kracht is geen kwade trouw bij de instelling vereist

Rechtspraak

26 sep

Cultuurgrondvrijstelling paardenpension toepasbaar naar rato van gebruik voor landbouw

Rechtspraak

20 sep

Belastingpakket 2018

Toelichting

19 sep

Overige fiscale maatregelen 2018, Memorie van Toelichting

Kamerstukken

19 sep

Overige fiscale maatregelen 2018, Voorstel van wet

Kamerstukken

19 sep

Belastingplan 2018, Memorie van Toelichting

Kamerstukken

30 aug

Zekerheid van bankgarantie geldt ook voor rechtverkrijgende van verhuurder

Rechtspraak

30 aug

BOF SW niet van toepassing op verkrijging aandelen in vastgoed-BV, nu geen sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer

Rechtspraak

28 aug

Geen fixatiebeginsel bij vereffening nalatenschap: ook lopende rente moet op uitdelingslijst

Rechtspraak

17 aug

Navorderingsaanslag voor te weinig geheven belasting als gevolg van fout in aanslag schenkbelasting

Rechtspraak

16 aug

Bedrijfsopvolgingsregeling SW van toepassing op verhuuractiviteiten net als op projectontwikkeling en bouwactiviteiten

Rechtspraak

16 aug

Afsplitsing belast met overdrachtsbelasting wegens het ontbreken van een zakelijk motief

Rechtspraak

7 aug

Notaris heeft voldoende onderzoek verricht naar verzuim schuldenaar met executoriale veiling als gevolg

Rechtspraak

4 aug

Terechte vergrijpboete voor verkrijger wegens bewust onjuist voorlichten notaris over verbouwing onroerende zaak tot studentenwoningen

Rechtspraak

2 aug

Hof had nader moeten onderzoeken of sprake was van inbezitneming met eigendomsverkrijging door verjaring als gevolg

Rechtspraak

19 jul

Brief MvF: in Belastingplan 2018 voorstel tot afschaffing inkeerregeling

Beleidsbesluiten

19 jul

Schoolgebouw dat wordt verbouwd tot lofts is naar aard geen woning dus 6% overdrachtsbelasting

Rechtspraak

18 jul

Boedelbeschrijving vormt vaststellingsovereenkomst waarvan partijen niet kunnen afwijken

Rechtspraak

16 jun

Moet veilingnotaris dienst weigeren bij wanprestatie?

Rechtspraak

15 jun

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Rechtspraak

15 jun

Echtgenoot die zelf om echtscheiding verzoekt kan geen pensioenverweer voeren

Rechtspraak

8 jun

Uitspraak nietig wegens onbevoegdheid lid Kamer voor het Notariaat

Rechtspraak

7 jun

Monddoodclausule in leveringsakte nietig vanwege strijd met fundamentele rechtsbeginselen

Rechtspraak

6 jun

Maar in één kalenderjaar beroep op tijdelijk verruimde schenkvrijstelling mogelijk

Rechtspraak

2 jun

Exploitatie vastgoed aangemerkt als onderneming; winst belast in box 1 in plaats van forfaitair voordeel in box 3

Rechtspraak

1 jun

Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Rechtspraak

24 may

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Beleidsbesluiten

23 may

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Rechtspraak

23 may

Tekort van het pensioen in eigen beheer moet bij verevening door beide echtgenoten worden gedragen

Rechtspraak

23 may

Ondanks dat beroep van notaris op art. 6:89 BW niet slaagt, is notaris niet aansprakelijk voor ontbreken van erfdienstbaarheid in leveringsakte

Rechtspraak

11 may

Wetsvoorstel beperking omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen, Inwerkingtreding

Kamerstukken

11 may

Wetsvoorstel beperking omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen, Definitieve wettekst

Kamerstukken

26 apr

Door afspraken in samenlevingscontract kan eigenwoningreserve volledig worden toegerekend aan een van de partners

Rechtspraak

25 apr

Kerkgenootschap kan worden omgezet in privaatrechtelijke rechtspersoon overeenkomstig art. 2:18 BW

Rechtspraak

14 apr

Aftrek IB-latentie naar evenredigheid toerekenen aan voorwaardelijk vrijgesteld en niet-vrijgesteld deel van de BOF SW

Rechtspraak

13 apr

BOF SW niet van toepassing op fictieve verkrijging door waardestijging aandelen door vrijval pensioenverplichting

Rechtspraak

13 apr

Erfgenaam verbeurt aandeel in goed van de nalatenschap wegens opzettelijk verzwijgen Zwitserse bankrekening

Rechtspraak

13 apr

Ondanks overschrijden zorgvuldigheidsnorm is notaris niet aansprakelijk vanwege verwijtbaar handelen door belanghebbende

Rechtspraak

30 mar

Informatieformulier afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

Beleidsbesluiten

30 mar

Pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer - coulancetermijn (Loonbelasting)

Beleidsbesluiten

30 mar

Pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer (Vennootschapsbelasting)

Beleidsbesluiten

29 mar

Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Beleidsbesluiten

28 mar

Wettelijke gemeenschap van goederen tot en met 31-12-2017

Toelichting

27 mar

Uitleg testament: tweede echtgenoot is geen erfgenaam

Rechtspraak

16 mar

Als is gehandeld in strijd met Selbsteintritt-verbod is bekrachtiging mogelijk

Rechtspraak

16 mar

Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht opgelegd na vernietiging naheffingsaanslag omzetbelasting

Rechtspraak

16 mar

Kamer past Novitaris-arrest toe: notaris heeft zorgvuldig gehandeld

Rechtspraak

15 mar

Niet taalkundige betekenis maar wilsvertrouwensleer bepalend voor uitleg brief

Rechtspraak

13 mar

Eenvoudige gemeenschap wordt betrokken in afwikkeling wettelijk deelgenootschap

Rechtspraak

13 mar

Als bezitter te kwader trouw eigendom heeft verkregen door verjaring, kan voormalig rechthebbende via onrechtmatige daad teruglevering vorderen (arrest Gemeente Heusden)

Rechtspraak

10 mar

Of projectontwikkelingsactiviteiten een materiële onderneming vormen moet op zichzelf worden bezien

Rechtspraak

8 mar

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Toelichting

8 mar

Maatstaf van heffing

Beleidsbesluiten

3 mar

Geen navordering mogelijk voor buitenlands vermogen waarvan 12 jaarstermijn al was verstreken

Rechtspraak

2 mar

Ondanks gemaakte afspraak geen volledige renteaftrek toegestaan bij juridisch eigenaar van woning

Rechtspraak

1 mar

Verhuur van studentenkamers in casu niet meer dan normaal actief vermogensbeheer

Rechtspraak

28 feb

Italiaanse nalatenschap behoort tot Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap, geen onaanvaardbaarheidsexceptie

Rechtspraak

27 feb

Hospice is naar zijn aard een verzorgingsinstelling en dus niet bestemd voor bewoning

Rechtspraak

24 feb

Als woning gebouwde onroerende zaak die is gebruikt als tandartspraktijk is nog steeds bestemd voor bewoning

Rechtspraak

24 feb

Stadsvilla heeft haar aard als woning door tussentijds kantoorgebruik niet verloren; 2% overdrachtsbelasting

Rechtspraak

24 feb

Ondanks verbouwing tot en gebruik als kantoor verliest onroerende zaak niet zijn aard als woning

Rechtspraak

16 feb

Goedkeuring bij doorverkoop van woning in aanbouw buiten zesmaandstermijn; vermindering heffingsmaatstaf met alle bouwtermijnen exclusief btw

Rechtspraak

15 feb

Bekrachtiging bij onbevoegde vertegenwoording moet tot wederpartij zijn gericht en wederpartij hebben bereikt, het Frère-arrest

Rechtspraak

15 feb

Convenant Belastingdienst en KNB registratie akten en elektronische aangifte overdrachtsbelasting

Beleidsbesluiten

3 feb

Fraus legis bij samenstel van rechtshandelingen gericht op verijdeling van overdrachtsbelasting

Rechtspraak

2 feb

Na terugdraaien mantelzorgcompliment aan buurvrouw na overlijden krijgt moeder alsnog partnervrijstelling

Rechtspraak

2 feb

Verhuurderheffing bij mede-eigendom in strijd met gelijkheidsbeginsel

Rechtspraak

31 jan

Notaris handelt onzorgvuldig door VvE niet te informeren dat VvE-bijdrage niet aan haar zou worden overgemaakt

Rechtspraak

25 jan

Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (novelle), Memorie van Toelichting

Kamerstukken

13 jan

A-G: Onbeperkte termijn navordering bij buitenlands vermogen geldt niet als navorderingsbevoegdheid al is verstreken

Rechtspraak

9 jan

Goedkeuringsbesluit schulden die deel uitmaken van algemeenheid waarop vruchtgebruik rust voor jaren 2012-2016

Beleidsbesluiten

5 jan

Commanditaire vennoot niet aansprakelijk, ondanks personele unie tussen beherend en commanditaire vennoot

Rechtspraak

5 jan

Onderzoek naar koper in casu voldoende om succesvol te disculperen

Rechtspraak

4 jan

Notaris handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar bij overdracht domeinnamen

Rechtspraak

4 jan

Bij verkoop vrij op naam kan verkoper alleen als gemachtigde rechtsmiddelen aanwenden tegen voldoening van overdrachtsbelasting op aangifte

Rechtspraak

29 dec

Wijziging Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting in verband met schenking voor eigen woning

Beleidsbesluiten

21 dec

Fiscale cijfers 2017

Beleidsbesluiten

21 dec

Belastingplan 2017 inclusief uitfasering pensioen in eigen beheer

Toelichting

7 dec

Afstamming

Toelichting

7 dec

Nederlandse Franchise Code

Beleidsbesluiten

7 dec

Stichting kwalificeert als ANBI omdat uitgifte van katholiek weekblad niet is gericht op behalen exploitatieoverschotten

Rechtspraak

7 dec

Geen ANBI-status voor Scientology Kerk Amsterdam wegens streven naar exploitatieoverschotten

Rechtspraak

7 dec

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Toelichting

7 dec

Schoolgebouw met woonbestemming volgens Hof geen woning omdat sloop- en verbouwwerkzaamheden nog moesten starten

Rechtspraak

24 nov

Notaris had erfgenamen direct moeten inlichten over afgifte verklaring van executele

Rechtspraak

23 nov

Scheve verevening van pensioenrechten niet, scheve verrekening van lijfrenteaanspraken wel belast bij scheiding

Rechtspraak

17 nov

Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven

Rechtspraak

16 nov

Giftenaftrek of uitdeling

Beleidsbesluiten

14 nov

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, Nota van wijziging

Kamerstukken

7 nov

Kerkgenootschap kan worden omgezet in privaatrechtelijke rechtspersoon overeenkomstig art. 2:18 BW

Rechtspraak

7 nov

Geen sprake van toekomstig loon dus stamrecht is niet verknocht

Rechtspraak

1 nov

Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956

Beleidsbesluiten

26 oct

Ook als sprake is van grote gebreken kan voldaan zijn aan art. 7:17 BW (conformiteit)

Rechtspraak

26 oct

Wet bescherming persoonsgegevens - Beleidsregels meldplicht datalekken

Toelichting

26 oct

Vervroegde uitkering van onderbedelingsvordering mogelijk na machtiging van de bewindvoerder/erfgenaam

Rechtspraak

26 oct

Complex met o.a. herenhuizen en klooster naar zijn aard bestemd voor bewoning; 2% overdrachtsbelasting

Rechtspraak

26 oct

Executeur disculpeert zich succesvol voor aansprakelijkheid niet betaalde erfbelasting

Rechtspraak

25 oct

Tweedelijns-bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtspraak

25 oct

Vernietiging dividendbesluit wegens faillissementspauliana

Rechtspraak

13 oct

Verjaring van vordering is geen gift en dus niet voor inkorting vatbaar

Rechtspraak

13 oct

Schenking aan partner wordt aangemerkt als natuurlijke verbintenis, zodat deze is vrijgesteld van schenkbelasting

Rechtspraak

13 oct

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Rechtspraak

13 oct

Ook bij kwijtschelding van meer dan de helft op koopprijs woning is object van de schenking de kwijtschelding

Rechtspraak

12 oct

Rapport modernisering personenvennootschappen

Kamerstukken

5 oct

Renteclausule in hypotheekakte slechts van belang voor partijen; uitleg door middel van het Haviltex-criterium

Rechtspraak

29 sep

WOZ-waarde niet van toepassing op verhuurde woning als waarde economische verkeer meer dan 10% afwijkt

Rechtspraak

29 sep

Winstuitdeling staat vorming herinvesteringsreserve niet in de weg

Rechtspraak

29 sep

Originele bestemming van gemengd pand bepaalt voor welk deel 2% tarief geldt

Rechtspraak

29 sep

Niet uitkeren van pensioen in eigen beheer op ingangsdatum wordt aangemerkt als afkoop

Rechtspraak

27 sep

Wijzigingsregeling Wft-vrijstelling voor bewindvoerders en curatoren

Kamerstukken

27 sep

Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening, Gewijzigd voorstel van wet

Kamerstukken

15 sep

Beroep op verruimde schenkvrijstelling ter besteding aan eigen woning slechts mogelijk in één kalenderjaar

Rechtspraak

15 sep

Huwelijksvermogensrecht internationaal

Toelichting

15 sep

Ontbinding en vereffening

Toelichting

15 sep

Volledig gestripte woning valt onder verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Rechtspraak

1 sep

Wet huis voor klokkenluiders

Toelichting

1 sep

Protocol Belastingdienst vermiste personen

Beleidsbesluiten

1 sep

Als via vergelijkingsmethode een vergelijkbaar loon kan worden gevonden blijft afroommethode buiten beeld bij gebruikelijkloonregeling

Rechtspraak

30 aug

Functie van boedelnotaris prevaleert boven het verzoek tot geheimhouding voor een van de erfgenamen

Rechtspraak

30 aug

Commandiet die voor een dag beherend vennoot is, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor reeds bestaande schulden

Rechtspraak

16 aug

Dwaling door beide partijen en ontbreken toestemming echtgenote zorgen voor vernietiging borgstellingen

Rechtspraak

16 aug

Opheffing van onder oud erfrecht ingesteld testamentair bewind is mogelijk

Rechtspraak

2 aug

Vervangende toestemming door Rechtbank te laat verzocht

Rechtspraak

22 jul

Bestuursverbod

Toelichting

22 jul

Afspraak over sloopwerkzaamheden leidt niet tot economische eigendomsoverdracht

Rechtspraak

22 jul

Onzekerheid over schenking leidt tot niet aansprakelijkheid voor aanslag schenkbelasting aan onbekende verkrijger

Rechtspraak

22 jul

Geen grond voor ministerieweigering ondanks voorkeursrecht

Rechtspraak

21 jul

Brief SvF: reactie m.b.t. verhoogde schenkvrijstelling eigen woning van € 100.000 per 1 januari 2017

Beleidsbesluiten

21 jul

Betalingsverplichting onvoldoende voor aftrekbaarheid canon, gelijkstelling met vereisten aftrekbaarheid rentelasten is gerechtvaardigd

Rechtspraak

20 jul

Geen grond voor ministerieweigering ondanks voorkeursrecht

Rechtspraak

20 jul

Wijziging splitsingsakte slechts mogelijk bij verandering constructie of omgrenzing gebouw dat leidt tot goederenrechtelijke gevolgen

Rechtspraak

4 jul

Wetsvoorstel ongedaanmaking oordeel HR dat BOF SW van toepassing is op verkrijging indirect aandelenbelang dat geen aanmerkelijk belang is

Kamerstukken

4 jul

Brief SvF: definitieve oplossingsrichting afschaffing pensioen in eigen beheer

Beleidsbesluiten

4 jul

Kabinet repareert bedrijfsopvolgingsregeling na arrest Hoge Raad inzake indirect aandelenbelang dat geen aanmerkelijk belang is

Beleidsbesluiten

23 jun

Vordering uit geldlening van ƒ 150.000 in familieverband is na 20 jaar verjaard

Rechtspraak

23 jun

Samenloop met omzetbelasting bij bouwterreinen enkel op basis van de btw-richtlijn

Beleidsbesluiten

23 jun

Debiteur is niet draagplichtig voor de schuld van ex-partner/eigenaar

Rechtspraak

16 jun

Heffing box 3 niet in strijd met Eerste Protocol van het EVRM want geen sprake van individuele buitensporige last

Rechtspraak

8 jun

Herijking faillissementsrecht

Toelichting

8 jun

Notaris mocht courtage niet tegen wil van verkoper uitkeren aan makelaar

Rechtspraak

8 jun

Economisch eigenaar is geen bezitter, dus beroep op verjaring slaagt niet

Rechtspraak

8 jun

Ondanks ontbreken schenkingstraditie wordt schenking van € 195.000 toegestaan

Rechtspraak

26 may

Stichting met internetplatform voor goede doelen niet langer als ANBI aangemerkt

Rechtspraak

26 may

Maar in één kalenderjaar beroep op tijdelijk verruimde schenkvrijstelling mogelijk

Rechtspraak

26 may

Onbekendheid met mantelzorgcompliment komt voor eigen rekening, geen partnervrijstelling

Rechtspraak

26 may

HR: opzegging duurovereenkomst over exploitatie natuurreservaat niet mogelijk, statutenwijziging vereist

Rechtspraak

26 may

Hof motiveert onvoldoende dat geen reden aanwezig zou zijn voor afwijking van art. 1:100 BW bij schuld voor advocaatkosten

Rechtspraak

25 may

Notaris had schriftelijk moeten informeren over het risico van vernietiging wegens pauliana

Rechtspraak

28 apr

BOF SW van toepassing op verkrijging indirect aandelenbelang dat geen aanmerkelijk belang is

Rechtspraak

28 apr

Niet voeren van administratie leidt bij samenwoners tot economische gemeenschap van goederen

Rechtspraak

28 apr

Ondanks nabetalingsclausule wordt aandelenoverdracht vernietigd wegens faillissementspauliana

Rechtspraak

28 apr

(Ouder) retentierecht gaat voor op jonger hypotheekrecht

Rechtspraak

28 apr

Een onverwacht hoge rekening

Beleidsbesluiten

28 apr

Staatssecretaris van Financiën volgt rechtbank inzake sterftekans bij periodieke gift

Beleidsbesluiten

28 apr

BTW-richtlijn conforme uitleg van begrip bouwterrein werkt door naar samenloopregeling

Rechtspraak

15 apr

Vastgoedconcern met zeer omvangrijke en diverse OG-portefeuille drijft materiële onderneming; BOF SW van toepassing

Rechtspraak

14 apr

Mede-eigenaars hebben gezamenlijk slechts eenmaal recht op vrijstelling van tien woningen voor verhuurderheffing

Rechtspraak

14 apr

Woning valt onder art. 10 SW als bedongen huur lager is dan 6% van de WOZ-waarde in onbezwaarde staat

Rechtspraak

13 apr

Perceel grasland is geen aanhorigheid bij woonboerderij; geen 2%-tarief

Rechtspraak

8 apr

Erfgenamen ontvankelijk in enquêteprocedure omdat partiële verdeling van aandelen nietig is wegens selbsteintritt

Rechtspraak

8 apr

(Juridische) Splitsing is geen vervreemding, vruchtgebruikster heeft geen toestemming nodig van blooteigenaren

Rechtspraak

31 mar

Niet aannemelijk gemaakt dat onder uitsluitingsclausule verkregen vermogen ter beschikking was gesteld, geen aftrek afwaarderingsverlies

Rechtspraak

31 mar

Door verkoop veestapel voldoen erfgenamen van een landbouwonderneming niet aan voortzettingsvereisten BOF

Rechtspraak

30 mar

Rechtbank kan alimentatie vaststellen bij ongehuwden met alimentatieregeling in samenlevingsovereenkomst

Rechtspraak

30 mar

Maken van huwelijkse voorwaarden na faillissement leidt tot relatieve nietigheid

Rechtspraak

29 mar

Reactie SvF op vragen in het kader van het schriftelijk overleg inzake pensioen in eigen beheer

Beleidsbesluiten

24 mar

Waarde economisch verkeer correct waarderingsvoorschrift ondanks geringe huuropbrengst pand

Rechtspraak

24 mar

Geen aftrek IB voor betaald successierecht over afgekochte kapitaalverzekering

Rechtspraak

17 mar

Niet toekennen van partnervrijstelling aan gehuwde mantelzorger is niet in strijd met eigendomsrecht

Rechtspraak

16 mar

Volledige aansprakelijkheid notaris bij beroepsfout ondanks schadebeperkingsmogelijkheid benadeelde

Rechtspraak

2 mar

Uitzonderingsregeling WOZ leidt niet tot achterwege blijven heffing erfbelasting over onbebouwde grond van NSW-landgoed

Rechtspraak

2 mar

Verkoop aanmerkelijk belang met terugwerkende kracht is niet van invloed op moment eindigen terbeschikkingstelling

Rechtspraak

1 mar

Regeling inzake verbeuren aandeel door verzwijging nalatenschapsgoed niet van overeenkomstige toepassing bij wettelijke verdeling

Rechtspraak

1 mar

Notaris moet gespreksaantekeningen bijhouden voor bewijs zorgvuldigheidsplicht

Rechtspraak

26 feb

Bij verkoop woning tegen WEV met kwijtschelding op koopprijs speelt WOZ-waarde geen rol

Rechtspraak

17 feb

Ook Hof acht onafhankelijkheid en geheimhouding in gevaar bij 'Nationale Notaris'

Rechtspraak

16 feb

Kantonrechter geeft overzicht van in casu af te geven informatie door executeur aan legitimaris

Rechtspraak

11 feb

Forfaitaire waardering van verhuurde woning in box 3 geldt niet als waarde ten minste 10% afwijkt van werkelijke waarde

Rechtspraak

8 feb

Verwachter heeft recht op bijgeschreven rente over bezwaarde onderbedelingsvordering

Rechtspraak

4 feb

Termijnoverschrijding van voorwaarde in testament leidt niet tot verval voorwaarde

Rechtspraak

4 feb

Verplichting tot afleggen rekening en verantwoording gaat bij overlijden executeur niet over op zijn erfgenamen

Rechtspraak

4 feb

Ontslagvergoeding niet (meer) verknocht omdat vergoeding is besteed aan echtelijke woning

Rechtspraak

4 feb

Beschikking verklaring arbeidsrelatie

Toelichting

4 feb

Regeling uitgezonderde objecten geldt ook voor opstalgerechtigde van een NSW-landgoed

Rechtspraak

4 feb

Waardering maatschapsaandeel SW van in gemeenschap van goederen gehuwde vennoot

Rechtspraak

4 feb

Terugkoopoptie is geen ontbindende voorwaarde, geen teruggaaf overdrachtsbelasting

Rechtspraak

21 jan

Kantonrechter verleent goedkeuring waardoor nalatenschap door een van de vereffenaars zelfstandig kan worden vereffend

Rechtspraak

21 jan

Verlenging verjaringstermijn zoals die geldt voor ex-echtgenoten ook van toepassing op ex-samenwoners

Rechtspraak

21 jan

Beantwoording Kamervragen over handelwijze Belastingdienst bij vermissingszaken

Beleidsbesluiten

19 jan

Toestemming echtgenote voor borgstelling door ondernemer

Rechtspraak

14 jan

Hoger beroep niet ontvankelijk in zaak periodieke gift afhankelijk van twee levens als sterftekans kleiner is dan 1%

Rechtspraak

13 jan

Samenloop schenkvrijstellingen eigen woning

Toelichting

7 jan

Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening

Toelichting

7 jan

A-G: Kwijtschelding op koopsom bij levering woning is schenking van de woning

Rechtspraak

7 jan

Commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste

Beleidsbesluiten

7 jan

Fonds voor gemene rekening, stapelen van fondsen. Wijziging van het besluit van 11 januari 2007, nr CPP2006/1870M

Beleidsbesluiten

7 jan

WOZ-waarde woning bepaalt omvang legaat van 10% van de nalatenschap

Rechtspraak

6 jan

Stichting aanvaardt benoeming tot executeur en bewindvoerder niet vanwege zwart geld in de nalatenschap

Rechtspraak

6 jan

Opzettelijk verzwegen polissen niet verrekend bij verdeling; waarde komt volledig toe aan ex-echtgenote

Rechtspraak

23 dec

Belastingplan 2016, inclusief cijfers voor 2016

Toelichting

10 dec

Erfrechtelijke bevoegdheden niet beperkt door cautio Socini, verzoek ontslag executeur mogelijk

Rechtspraak

10 dec

Ook 'Haviltexen' als standpunten van partijen elkaar uitsluiten

Rechtspraak

26 nov

Beheerder van fonds voor gemene rekening geen IB ondernemer

Rechtspraak

26 nov

Inspecteur is gebonden aan rentepercentage dat voortvloeit uit AWR

Rechtspraak

26 nov

Notaris kan niet volstaan met raadplegen kadastrale basisregistratie

Rechtspraak

26 nov

Notariskosten behoren tot vereffeningskosten

Rechtspraak

25 nov

Wet ter verbetering werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers, Definitieve wettekst

Kamerstukken

12 nov

Rechten van gebruik en bewoning hebben geen economische waarde, afstand om niet is mogelijk

Rechtspraak

12 nov

Niet aangegeven vermogensbestanddelen die privé-eigendom waren van een echtgenoot na echtscheiding toch bij helfte toegerekend aan beide echtgenoten

Rechtspraak

12 nov

Teruggaaf overdrachtsbelasting door brief inspecteur die in een rechte te beschermen vertrouwen wekt

Rechtspraak

12 nov

Beroep op vervalbeding van twee jaar gekoppeld aan verrekenbeding is niet strijdig met redelijkheid en billijkheid

Rechtspraak

11 nov

Nieuwe appartementseigenaren mochten vertrouwen op juistheid gewijzigde splitsingsakte

Rechtspraak

10 nov

Niet inroepen legitieme portie houdt geen schenking aan de erfgenamen in

Rechtspraak

29 oct

Wet aanpassing fiscale eenheid, Voorstel van wet

Kamerstukken

29 oct

Gekozen erfpachtconstructie welke leidt tot fiscaal voordeel is geen fraus legis

Rechtspraak

28 oct

Notaris mocht afgifte relevant deel testament aan onterfde versterferfgenamen niet weigeren

Rechtspraak

22 oct

Ook lichamen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verschudigde vennootschapsbelasting op grond van art. 40 Inv.

Rechtspraak

16 oct

KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3; Wijziging van het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB 2014/1763M; goedkeuring bij niet overschrijden bandbreedte-eis 11:1

Beleidsbesluiten

16 oct

Hypotheekakte is rechtsgeldig gerectificeerd, toestemming van partijen is daarvoor niet vereist

Rechtspraak

15 oct

Tweede volmacht herstelt gebrek in koopovereenkomst

Rechtspraak

14 oct

Bepaling uit erfpachtvoorwaarden getoetst aan de Richtlijn Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Rechtspraak

14 oct

Maatstaf bij inbezitneming door feitelijke machtsverschaffing

Rechtspraak

1 oct

Huur van woonruimte

Toelichting

1 oct

Persoonlijk verwijt niet vereist voor beroepsaansprakelijkheid advocaat

Rechtspraak

1 oct

Koop van huurwoning door huurder voor waarde in verhuurde staat vormt belaste gift

Rechtspraak

1 oct

Geen aftrek periodieke gift afhankelijk van twee levens als sterftekans kleiner is dan 1%

Rechtspraak

1 oct

Terugbetaling agio belast nu verlaging nominale waarde aandelen pas plaatsvond na feitelijke creditering

Rechtspraak

29 sep

Rechtsvordering tot beëindiging bezit verjaard en geen sprake van interversieverbod

Rechtspraak

29 sep

Onder omstandigheden zorgplicht notaris voor publiekrechtelijk aspect bij passeren hypotheekakte

Rechtspraak

29 sep

Bij gedeeltelijke niet-nakoming geldt bijzondere verjaringstermijn

Rechtspraak

29 sep

Overdrachtsbelasting niet in strijd met recht op eigendom (art. 17 Handvest EU)

Rechtspraak

28 sep

Testamentaire last uit 'ik-opa-clausule' wegens vorderingsrecht aangemerkt als legaat

Rechtspraak

3 sep

Aflossing uit verrekenbaar inkomen leidt tot verrekening waarde woning

Rechtspraak

3 sep

Niet het gehele bedrag aan schenkbelasting komt in mindering op erfbelasting

Rechtspraak

3 sep

Betaling aan ex-echtgenote in verband met afhandeling diverse geschillen over echtscheiding is geen afkoopsom van alimentatie

Rechtspraak

2 sep

Staatssecretaris volgt Tremanormen voor alimentatie bij ongehuwde samenwoners

Beleidsbesluiten

6 aug

Langstlevende heeft geen behoefte aan vruchtgebruik woning erflater vanwege eigen woning

Rechtspraak

6 aug

Naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht pas opgelegd na oordeel Hoge Raad over eventueel BTW-belaste levering

Rechtspraak

5 aug

Erfdeel kinderen ook opeisbaar bij opname ouder in verzorgingstehuis

Rechtspraak

4 aug

Meewerken door notaris aan hypotheekrecht voor hoger bedrag dan geldlening was onrechtmatig

Rechtspraak

3 aug

Advocatenkantoor was opdrachtnemer

Rechtspraak

31 jul

Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Wijziging van het besluit van 7 september 2009, nr. CPP2009/1290M

Beleidsbesluiten

31 jul

Aftrekbare kosten in geval van rentemiddeling bij renteherziening gedurende rentevastperiode

Beleidsbesluiten

9 jul

Besluit boedelregister

Toelichting

9 jul

Tijdelijke mogelijkheid om zonder heffing van inkomstenbelasting te hoge inleg of premie teruggestort te krijgen. Wijziging besluit van 13 juni 2012, nr BLKB2012/283M.

Beleidsbesluiten

8 jul

Geen verkrijging van eigendom door erfpachter

Rechtspraak

7 jul

Onder bijzondere omstandigheden moet notaris interne bevoegdheid bestuurders BV controleren

Rechtspraak

2 jul

Medebelanghebbendebeschikking voor echtgenoot met fiscaal belang

Rechtspraak

1 jul

Massaal bezwaar procedure ingezet tegen bezwaar box 3-heffing

Beleidsbesluiten

25 jun

Materieel terugwerkende kracht van art. 9 SW niet in strijd met EU-recht

Rechtspraak

16 jun

Notaris mag meewerken aan HEMA notarisservice

Rechtspraak

12 jun

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, Voorstel van wet

Kamerstukken

10 jun

Niet bestemming maar feitelijk gebruik doorslaggevend voor toepassing cultuurgronduitzondering WOZ

Rechtspraak

4 jun

Etentje ten laste van nalatenschap leidt niet tot zuivere aanvaarding (De Koperen Pan-arrest)

Rechtspraak

29 may

Kantonrechter wijst verzoek tot overdracht onderneming aan kind af omdat geen sprake is van geschil

Rechtspraak

29 may

Beroep op vervaltermijn art. 4:216 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Rechtspraak

29 may

Bij letselschadevergoeding kan volgens Hof sprake zijn van verknochtheid anders dan krachtens zaaksvervanging

Rechtspraak

13 may

Draagplicht voor restantschuld geheel bij man vanwege verband tussen restantschuld en strafbaar gedrag van de man

Rechtspraak

13 may

Door kwijtschelding tegenprestatie voor meer dan 50% is pand privévermogen van echtgenoot

Rechtspraak

12 may

403-verklaring leidt tot op zichzelf staande eigen schuld

Rechtspraak

12 may

Dienstweigering notaris bij schending aanbiedingsplicht? (De Novitaris)

Rechtspraak

7 may

Geen monumentenaftrek IB voor kasteel in België

Rechtspraak

30 apr

Bij verwerping door failliet geen faillissementspauliana maar erfrechtpauliana (art. 4:205 BW)

Rechtspraak

30 apr

Geen verjaring van de vordering tot (nadere) verdeling pensioenrechten

Rechtspraak

23 apr

Renteaftrek eigen woning als rente wordt voldaan uit schenking door ouders aan kind

Rechtspraak

2 apr

Bij toepassing van de inkeerregeling mag inspecteur successierecht wachten op de gegevens van de IB-inspecteur

Rechtspraak

2 apr

Heffing overdrachtsbelasting over waarde mogelijke nabetaling

Rechtspraak

2 apr

Eigenwoningrente bij samenwoner slechts aftrekbaar voor zover deze drukt

Rechtspraak

1 apr

Nabestaandenlijfrente voor minderjarig kind was quasi-legaat

Rechtspraak

30 mar

Kantonrechter gaat bij ondercuratelestelling voorbij aan veronderstelde wens van betrokkene

Rechtspraak

20 mar

Immateriële schadevergoeding na inhoudelijke afdoening in bezwaarfase

Rechtspraak

20 mar

Vennoten vof en beherend vennoten CV ook aansprakelijk voor schulden van voor toetreding

Rechtspraak

20 mar

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, Verslag van de commissie verzoekschriften betreffende toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling SW

Kamerstukken

19 mar

Buiten toepassing laten blokkeringsregeling bij executoriale verkoop aandelen

Rechtspraak

19 mar

Statutaire basis vereist voor verbintenissen die aan lidmaatschap worden gekoppeld

Rechtspraak

12 mar

Geen gift bij verkoop tegen waarde in verpachte staat vanwege ontbreken bevoordelingsbedoeling

Rechtspraak

9 mar

Woning expat is na verhuurperiode geen box 1-woning meer

Rechtspraak

5 mar

Toepassing van aandeelhoudersovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (Kekk/Delfino)

Rechtspraak

4 mar

Registratieplicht grootaandeelhouders heeft mogelijk gevolgen voor privacy familiebedrijven

Beleidsbesluiten

3 mar

Vennoten niet meer automatisch failliet bij faillissement vof

Rechtspraak

3 mar

Wettelijke rente over vordering tot betaling begint pas te lopen als verdeling en verrekening definitief zijn en de debiteur in verzuim is

Rechtspraak

19 feb

Geen eigen woning vanwege ontbindingsclausule en omdat bouw nog niet was aangevangen

Rechtspraak

19 feb

Begrip 'wijziging van het uiteindelijk belang' in de zin van art. 20a Vpb materieel uitgelegd

Rechtspraak

19 feb

Een publiekrechtelijk besluit met algemene strekking vormt geen bijzondere last of beperking (art. 7:15 BW)

Rechtspraak

19 feb

Bestuurders van amateurvoetbalclub niet aansprakelijk als borg wegens ontbreken toestemming van hun echtgenoten (art. 1:88 BW)

Rechtspraak

19 feb

Zorgverleners worden voor hun werkzaamheden belast in box 1, vaak niet als ondernemer

Rechtspraak

10 feb

Wet ter verbetering werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers, Memorie van toelichting

Kamerstukken

5 feb

Duitse wetgever krijgt tot 1 juli 2016 de tijd om met Duitse grondwet strijdige bedrijfsopvolgingsregeling aan te passen

Rechtspraak

5 feb

Koper mocht na e-mail van Belastingdienst vertrouwen op toepassing van 2%-tarief

Rechtspraak

5 feb

Kort boekjaar kwalificeert als volledig boekjaar voor verliesverrekening

Rechtspraak

5 feb

BV kan geen gerechtelijke procedure voeren nadat zij is ontbonden

Rechtspraak

5 feb

Herroeping van ontbindingsbesluit niet toegelaten na toetsing aan door Hoge Raad gestelde criteria (Rifgat-zaak)

Rechtspraak

22 jan

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van rechtspersoon

Rechtspraak

22 jan

Aandelen in vastgoed-BV gewaardeerd op basis waarde onroerende zaken in verhuurde staat

Rechtspraak

8 jan

Beperking invorderingsfaciliteit NSW tot in Nederland gelegen landgoed is gerechtvaardigde inbreuk op vrije verkeer van kapitaal

Rechtspraak

8 jan

Giften en algemeen nut beogende instellingen

Beleidsbesluiten

8 jan

Een veilingnotaris is niet gehouden geldigheid van het retentierecht te onderzoeken

Rechtspraak

8 jan

Notaris mag bij twijfel aan wilsbekwaamheid (in spoedgeval) voorrang geven aan ministerieplicht

Rechtspraak

18 dec

Belastingplan 2015

Toelichting

15 dec

Verkeerde wilsrechten uitgesloten in testament

Rechtspraak

15 dec

Gebruiksvergoeding voormalige echtelijke woning blijft gebaseerd op 4%

Rechtspraak

15 dec

Waardering onroerende zaken en belastinglatenties bij niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Rechtspraak

15 dec

Samenlevingsovereenkomst wordt vernietigd wegens dwaling

Rechtspraak

4 dec

Eigenwoningregeling. Wijziging van het besluit van 24 november 2009, nr CPP2009/2342M i.v.m. woning in aanbouw

Beleidsbesluiten

1 dec

Gebruik van grond kwalificeert als landbouw in de zin van cultuurgrondvrijstelling Wet WOZ

Rechtspraak

27 nov

Ondanks dat vruchtgebruikvermogen meetelt voor eigen bijdrage AWBZ geen recht op interen

Rechtspraak

27 nov

Wijziging Rv en BW tbv toegankelijker maken van executoriale veilingen van onroerende zaken, Definitieve wettekst

Kamerstukken

27 nov

Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

Beleidsbesluiten

27 nov

Vernietiging verkoopovereenkomst AB-aandelen heeft fiscaal geen terugwerkende kracht

Rechtspraak

17 nov

Stichting opgericht voor realisatie en exploitatie kunstgrasveld kwalificeert als zelfstandig ondernemer voor de BTW

Rechtspraak

13 nov

Het ontbreken van een erfstelling in testament leidt niet tot stilzwijgende onterving

Rechtspraak

13 nov

Besluiten bestuur zijn ongeldig door verstrijken bestuurstermijn en niet herbenoemen bestuursleden

Rechtspraak

30 oct

Erfpachtcanon niet aftrekbaar na overdracht woning door vader aan kind onder voorbehoud van recht van erfpacht

Rechtspraak

30 oct

Houden de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding bij echtscheiding in?

Rechtspraak

30 oct

Vertegenwoordiging tijdens beheer door executeur is privatieve bevoegdheid

Rechtspraak

30 oct

Overdrachtsbelastingschuld ontstaat wanneer concerneis van art. 15.1.h WBR wordt overtreden; naheffingsaanslag tijdig opgelegd

Rechtspraak

16 oct

Mag voor de heffingsmaatstaf van art. 10 SW rekening worden gehouden met latere kwijtscheldingen?

Rechtspraak

16 oct

Verkoop onder voorwaarden

Beleidsbesluiten

16 oct

Niet vereffenen vennootschap leverde onrechtmatige daad op

Rechtspraak

16 oct

BV die datacentrum exploiteert is geen art. 4 WBR-lichaam

Rechtspraak

16 oct

Na erfpachtconstructie betaalde erfpachtcanons niet aftrekbaar als kosten eigen woning

Rechtspraak

16 oct

Wijziging huwelijkse voorwaarden was paulianeus

Rechtspraak

9 oct

Van een eigen woning in aanbouw is pas sprake vanaf de start van de bouwkundige werkzaamheden

Rechtspraak

2 oct

Wijziging van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M i.v.m. tegemoetkoming bij dividenduitkering na overlijden

Beleidsbesluiten

2 oct

Geen restitutie schenkbelasting bij schenking binnen 180 dagen voor overlijden als geen erfbelasting is verschuldigd

Rechtspraak

2 oct

Belang vennootschap gaat boven afstorten pensioen bij echtscheiding DGA

Rechtspraak

30 sep

Mantelzorgwoning aangemerkt als roerende zaak mede vanwege tijdelijke karakter bouwvergunning

Rechtspraak

22 sep

Niet-professionele executeur handelt niet onzorgvuldig door snelle verkoop van bedrijfspanden

Rechtspraak

18 sep

Bewindvoerder krijgt geen machtiging voor oprichten BV met het oog op verlaging AWBZ-bijdrage

Rechtspraak

16 sep

Belastingplan 2015, Voorstel van wet

Kamerstukken

16 sep

Bij op huwelijksgemeenschap te verhalen nalatenschapsschulden kan een vereffenaar worden benoemd

Rechtspraak

11 sep

Rechtbank acht verkoopbedoeling eigen woning aannemelijk gemaakt

Rechtspraak

4 sep

Geen schenking ingeval moeder in woning van zoon woont zonder vergoeding te betalen

Rechtspraak

4 sep

Redelijkheid en billijkheid verhindert dat buitenlandse nalatenschap in algehele gemeenschap van goederen valt

Rechtspraak

2 sep

Legitimaris profiteert niet van verrekenbaar verlies van tot de nalatenschap behorende BV

Rechtspraak

27 aug

'Vastzittend' vermogen geen reden voor lager vaststellen eigen bijdrage AWBZ

Rechtspraak

20 aug

Overnemer onderneming is herzienings-BTW over het gehele jaar verschuldigd

Rechtspraak

19 aug

Ongeldigheid van vaststellingsovereenkomst tussen erfgenamen

Rechtspraak

29 jul

Bedrijfsmatige exploitatie zorgboerderij leidt tot cultuurgrondvrijstelling WOZ

Rechtspraak

23 jul

Het voeren van verweer als daad van stilzwijgende zuivere aanvaarding (art. 4:192 lid 1 BW)

Rechtspraak

23 jul

Uitzondering op toestemmingsvereiste ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing bij buitenlandse vennootschap

Rechtspraak

23 jul

Herzieningsaftrek bij leegstaand kantoorpand met voornemen tot belaste verhuur

Rechtspraak

23 jul

Inspecteur gebonden aan na 1 januari 2010 gesloten vaststellingsovereenkomst waarde woning ondanks strijd met art. 21 SW

Rechtspraak

21 jul

Hervatte alimentatiebetalingen aftrekbaar

Rechtspraak

21 jul

Rechtsgeldige vertegenwoordiging van erfgenamen (kinderen) door moeder in WOZ-procedure

Rechtspraak

18 jul

Ik-opa-last wordt bij overlijden vader belast als fictieve verkrijging op grond van art. 10 SW

Rechtspraak

16 jul

Executeur aansprakelijk voor niet betaalde successierecht nu hij de aangifte heeft ondertekend in die hoedanigheid

Rechtspraak

1 jul

Ondanks constructie met leningen en schenkingen toch recht op aftrek periodieke giften; kunstwerken wel belast in box 3

Rechtspraak

26 jun

Brief MvBZK: Toepassing overgangsregeling eigenwoningschuld bij beëindiging partnerschap

Beleidsbesluiten

26 jun

Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet ook volgens Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet discriminatoir

Rechtspraak

26 jun

Besluit overdrachtsbelasting Belastbaar feit

Beleidsbesluiten

26 jun

Moet bij berekening van overbedelingsschuld worden uitgegaan van enkelvoudige of samengestelde rente?

Rechtspraak

24 jun

NSW-landgoed (nog) niet gerangschikt, geen vrijstelling OBD

Rechtspraak

24 jun

Monopoliepositie Italiaanse notaris niet aangetast door HvJ EU

Rechtspraak

24 jun

Hof vult strekking van testamentair bewind over voorwaardelijke making in

Rechtspraak

18 jun

Altijd recht op vergoeding niet-opgenomen vakantiedagen

Rechtspraak

12 jun

Notaris heeft laakbaar gehandeld door geen rekening te houden met vaderschapsactie

Rechtspraak

12 jun

Aanslag opgelegd nadat in vaststellingsovereenkomst overeengekomen verlengde aanslagtermijn is verstreken is te laat opgelegd

Rechtspraak

12 jun

Strekking joint venture-overeenkomst is mede bepalend voor belang vennootschap (Cancun)

Rechtspraak

12 jun

Overeenkomst die door erflaatster was aangegaan kwalificeert als huurovereenkomst

Rechtspraak

12 jun

Reikwijdte Successiewet

Toelichting

12 jun

Woonplaatsfictie

Toelichting

28 may

Lijfrentepolis wordt gesplitst bij echtscheiding ter voorkoming heffing inkomstenbelasting

Rechtspraak

27 may

Bij geldlening kan nalaten van crediteur leiden tot niet-verschuldigdheid van wettelijke rente over periode tijdens leven van crediteur

Rechtspraak

27 may

Bij volmacht plicht afleggen rekening en verantwoording conform wettelijke regels opdracht en gemeenschap - Velázquez/Blaauw q.q.

Rechtspraak

15 may

Zus kan slechts helft van woning aanmerken als eigen woning

Rechtspraak

15 may

Economisch erfpachtrecht beïnvloedt niet heffingsmaatstaf overdrachtsbelasting

Rechtspraak

15 may

Uitsluitingsclausule volgt titel verkrijging: na verdeling rust uitsluitingsclausule op het gehele goed

Rechtspraak

15 may

Ondernemingsschulden verhinderen overname geërfd bedrijf via rechter

Rechtspraak

15 may

Wanneer zijn verschillende rechtspersonen één OB-ondernemer?

Rechtspraak

1 may

Oprichting BV

Toelichting

1 may

WOZ-waarde gaat uit van eigendom in vrij opleverbare staat: ook bij verhuurd kantoorpand

Rechtspraak

1 may

Rechtbank: geen faillissement op eigen verzoek als er geen baten zijn, gebruik turbo-liquidatie

Rechtspraak

30 apr

Hoge Raad stelt strengere eisen aan het tijdig opleggen van een belastingaanslag

Rechtspraak

28 apr

Brief SvF: Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Beleidsbesluiten

23 apr

Levenstestament

Toelichting

17 apr

Koper die een aanvankelijk onbekend voorkeursrecht schendt, handelt alleen onder bijzondere omstandigheden onrechtmatig

Rechtspraak

17 apr

Hof Arnhem-Leeuwarden: BOF SW van toepassing op schenking aandeel in vastgoed-BV wegens meer dan normaal vermogensbeheer

Rechtspraak

17 apr

Waarde:Voor vaststellen WOZ-waarde woning van woningcorporatie mogen ook door woningcorporatie zelf verkochte woningen worden meegewogen

Rechtspraak

17 apr

Kind met onderbedelingsvordering mag om nieuwe WOZ-beschikking vragen

Rechtspraak

15 apr

De arbeidsrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrechtelijke ontslag als statutair bestuurder

Rechtspraak

4 apr

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet discriminatoir, ook niet voor verkrijging voormalig ondernemingsvermogen dat weer in onderneming zal worden gebruikt

Rechtspraak

4 apr

Heffing overdrachtsbelasting over verkrijging aandeel in onroerendezaaklichaam is niet in strijd met btw-richtlijn

Rechtspraak

4 apr

Borgtocht en geen hoofdelijkheid, ondanks tekst hypotheekakte

Rechtspraak

3 apr

Crediteringsmaximum van art. 5 lid 2 UB BRV is niet onverbindend

Rechtspraak

3 apr

Ontslag rechtspersoon/bestuurder beëindigt niet automatisch de managementovereenkomst

Rechtspraak

21 mar

Executeur moet legataris inzage geven in bescheiden van erflater

Rechtspraak

20 mar

Mede-eigendom van woning niet aannemelijk gemaakt: geen aftrek eigenwoningrente

Rechtspraak

20 mar

Stacaravan wordt als onroerende zaak aangemerkt zodat overdrachtsbelasting is verschuldigd

Rechtspraak

20 mar

Geen feitelijk en rechtens herstel nu waardeverandering aan oorspronkelijke koper is toegekomen

Rechtspraak

12 mar

Afspraak in samenlevingscontract leidt niet tot berekening van alimentatie door rechter

Rechtspraak

7 mar

Grove schuld niet aannemelijk bij hanteren onjuiste maatstaf verkrijging art. 4-aandelen: geen boete

Rechtspraak

7 mar

Nieuwe aanslag schenkbelasting mogelijk na in cassatie vernietigde aanslag wegens gebrek in tenaamstelling

Rechtspraak

7 mar

Geen plaats voor redelijkheid en billijkheid bij vaststellen peildatum van samenstelling en omvang huwelijksgemeenschap

Rechtspraak

7 mar

Mag inwonende zoon het huurcontract van overleden moeder voortzetten?

Rechtspraak

27 feb

Waarderingsvoorschrift art. 21 lid 5 SW niet in strijd met EU-recht

Rechtspraak

21 feb

Bij ontbreken fiscaal partnerschap rekening houden met huwelijksvermogensregime bij vaststellen rendementsgrondslag?

Rechtspraak

21 feb

Arbeidsverhouding notarissen met beperkt winstaandeel is geen fictieve dienstbetrekking

Rechtspraak

21 feb

Hoge Raad handhaaft restrictieve uitleg van art. 1:160 BW

Rechtspraak

21 feb

Onroerende zaken van vrouw vallen in faillissement van man

Rechtspraak

21 feb

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, Voorontwerp

Kamerstukken

21 feb

Recht op teruggaaf btw bij verbreking van fiscale eenheid

Rechtspraak

20 feb

Civiele vorm is doorslaggevend voor beoordeling of sprake is van kapitaal of geldlening

Rechtspraak

18 feb

In casu leidt certificering van aandelen niet tot verbreking fiscale eenheid voor Wet OB

Rechtspraak

7 feb

Bij ontbreken motivering van vastgestelde WOZ-waarde kan worden volstaan met geringe motivering bezwaar

Rechtspraak

7 feb

Latente IB-claim op pand van onderneming moet bij echtscheiding nominaal worden gewaardeerd

Rechtspraak

7 feb

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, Voorontwerp

Kamerstukken

7 feb

Rechter veroordeelt gevolmachtigde om rekening en verantwoording af te leggen aan erfgenaam van volmachtgever

Rechtspraak

7 feb

Privéschuldeiser kan geen beslag leggen op onverdeeld aandeel in geërfde woning

Rechtspraak

7 feb

Heffingsgrondslag overdrachtsbelasting bij voorbehouden rechten van gebruik en bewoning als verkrijger beroep doet op vrijstelling voor aangebrachte zaken

Rechtspraak

7 feb

BOF SW van toepassing op vastgoed-BV, omdat vastgoed op commerciële wijze wordt geëxploiteerd

Rechtspraak

24 jan

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Toelichting

24 jan

In aanmerking nemen van periodieke giften

Toelichting

24 jan

Einduitspraak Hoge Raad: integratieheffing over grond in dit geval terecht

Rechtspraak

24 jan

Rechter verleent machtiging tot beneficiaire aanvaarding wegens later voorgevallen gebeurtenis

Rechtspraak

24 jan

Gewone verblijfplaats van erflater is bepalend voor toepasselijke recht

Rechtspraak

24 jan

HR bevestigt oordeel van het Hof dat huwelijkse voorwaarden en vaststellingsovereenkomst ongeldig zijn

Rechtspraak

12 jan

Art. 37 Wet OB niet van toepassing als BTW eerder is verschuldigd op grond van de wet

Rechtspraak

12 jan

Uitstel van betaling

Toelichting

12 jan

Hond behoort tot de ontbonden huwelijksgemeenschap

Rechtspraak

12 jan

Definitie begrip schenking ten behoeve van eigen woning

Toelichting

7 jan

Verhouding tussen testamentair bewind en ouderlijk vruchtgenot

Rechtspraak

7 jan

Hof geeft toestemming aan bewindvoerder voor inbreng in commanditaire vennootschap

Rechtspraak

6 jan

Wat gaat voor: splitsingsakte of splitsingstekening?

Rechtspraak

6 jan

Ziet de uitsluitingsclausule op de kwijtgescholden koopsom of op de gekochte woning?

Rechtspraak

18 dec

Belastingplan 2014 en aanverwante wetsvoorstellen

Toelichting

6 dec

Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen erf- en schenkbelasting

Beleidsbesluiten

25 nov

Rb: Kwijtschelding van koopprijs leidt tot in aanmerking nemen van WOZ-waarde van de woning

Rechtspraak

22 nov

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet zijn niet discriminatoir

Rechtspraak

7 nov

Toepasselijkheid Nederlands recht, afwikkeling omvat verdeling nalatenschap

Rechtspraak