LOADING  

Deontologie erfrecht

Civiel
Boek 4 - Erfrecht
Titel 4.3 - Legitieme portie
Titel 5.2 - Legaten
Titel 5.5 - Makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde
Wet op het notarisambt
Titel 3 - De uitoefening van het notarisambt
Titel 5 - De akten, minuten, grossen en afschriften


Legitieme portie (art. 4:63 - 4:92 BW)

Legitieme portie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Stiefkind, Samenwonen, Legitieme portie, Wettelijk erfrecht, Gehandicaptentestament, Samengestelde gezinnen, Deontologie erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 februari 2022
mr. dr. M.R. Kremer
1 Algemene bepalingen
2 Contantenverklaring
3 Omvang legitieme portie (breukdeel)
3.1 Legitieme en stiefkinderen
4 Legitimaire massa
4.1 Waardering
4.2 Giften
4.3 Schulden
5 Giften en berekening legitieme portie
5.1 Giften die altijd meetellen voor de berekening van de legitieme portie, ook al zijn ze ouder dan vijf jaar
5.2 Giften die nooit meetellen voor de berekening van de legitieme portie
5.3 Waardering giften voor de berekening van de legitieme portie
6 Imputatie ofwel toerekening op de legitieme portie
6.1 Giften, door de erflater aan legitimaris gedaan
6.2 Al hetgeen een legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt
6.3 Hetgeen een legitimaris als erfgenaam of legataris kan verkrijgen, wanneer hij de nalatenschap heeft verworpen, tenzij sprake is van inferieure makingen 
7 Inferieure verkrijgingen als erfgenaam
7.1 Inferieure legaten
7.2 Bewind en legitieme
7.2.1 Bewind op legitieme portie?
7.2.2 Is een erfrechtelijke verkrijging onder testamentair bewind inferieur?
8 Legitimaris heeft recht op inzage en afschriften van stukken
9 Informeren legitimarissen
10 Wilsrecht en vordering van de legitimaris
11 Opeisbaarheid van de legitieme vordering
12 Rente
13 Inkorting
13.1 Ad 1. ‘Oneigenlijke inkorting’
13.2 Ad 2. ‘Eigenlijke inkorting’ op erfstellingen, legaten en quasi-legaten
13.3 Ad 3. Inkorting op giften
14 Inkorting op een verkrijging van legitimaris
15 Inkorting op makingen en giften aan stiefkind
16 Inkorting en vermindering 
17 De legitieme als wilsrecht van de legitimaris
18 Bijstand en legitieme
19 Voorwaardelijke in de legitiemestelling
20 Overgangsrecht
21 Internationaal
21.1 Legitieme portie en gewone verblijfplaats in het buitenland
22 Literatuur

1 Algemene bepalingen

De legitieme portie van een legitimaris is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater waarop de legitimaris in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kan maken, art. 4:63 lid 1 BW. Aanspraak maken op de legitieme portie kan in drie gevallen. 

1. en 2.
Indien een legitimaris is onterfd en toch zijn legitieme wil ontvangen of indien erflater in zijn uiterste wil beschikkingen heeft gemaakt die voor een legitimaris niet aanvaardbaar blijken. In het eerste geval dient hij een aanspraak te maken op de legitieme, in het tweede geval dient hij eerst te verwerpen en tegelijk met de verklaring van verwerping te verklaren aanspraak te maken op de legitieme portie (de contantenverklaring). In beide gevallen is de legitimaris geen erfgenaam (meer) maar heeft slechts een vordering op de nalatenschap.

3.
Het derde geval doet zich voor indien de legitimaris als erfgenaam 'te weinig' heeft gekregen, bijvoorbeeld door andere gemaakte makingen of schenkingen. In dat geval is de legitimaris erfgenaam maar moet worden ingekort op de verkrijgingen van de andere erfgenamen/legatarissen en op gedane schenkingen om de (aanvullende) legitimaire vordering te innen.

Uit een uitspraak van Hof Arnhem Leeuwarden (4 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7927) blijkt dat de inbreng van vermogen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.