Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verzuim en wettelijke rente (art. 4:97 - 4:103 Awb)

Bijgewerkt tot 01-01-2017

Met betrekking tot dit onderdeel is geen toelichting opgenomen.Hieronder is een uitspraak opgenomen die betrekking heeft op dit onderwerp.Belastingdienst is wettelijke rente verschuldigd als vergoeding heffingsrente te lang duurtCasus Aan A BV is een aanslag vennootschapsbelasting voor het jaar 2007 opgelegd. In september 2009 vermindert de Inspecteur de aanslag ambtshalve. Hierbij vergoedt de Inspecteur geen heffingsrente. Nadat A BV hiertegen bezwaar heeft gemaakt, kent de Inspecteur in decem…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 4:97

De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de voorgeschreven termijn heeft betaald.


Artikel 4:98


Artikel 4:99

Het bestuursorgaan stelt het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vast.


Artikel 4:100

Indien het bestuursorgaan de beschikking tot betaling van een door hem verschuldigde geldsom niet tijdig geeft, is het wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip waarop het in verzuim zou zijn geweest indien de beschikking op de laatste dag van de daarvoor gestelde termijn zou zijn gegeven.


Artikel 4:101

Voor zover het bestuursorgaan uitstel van betaling heeft verleend of de rechter de verplichting tot betaling heeft geschorst, is de schuldenaar over de termijn van uitstel of schorsing wettelijke rente verschuldigd, tenzij bij het uitstel of de schorsing anders is bepaald.


Artikel 4:102

 • 1

  Indien een betaling aan het bestuursorgaan is geschied op grond van een beschikking die in bezwaar of in beroep is gewijzigd of vernietigd, is het bestuursorgaan over de termijn tussen de betaling en de terugbetaling wettelijke rente verschuldigd over het te veel betaalde bedrag.

 • 2

  Indien een afwijzende beschikking tot betaling door het bestuursorgaan als gevolg van bezwaar of beroep wordt vervangen door een beschikking tot betaling, is het bestuursorgaan wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip waarop het in verzuim zou zijn geweest indien de beschikking op de laatste dag van de daarvoor gestelde termijn zou zijn gegeven.

 • 3

  Wettelijke rente is niet verschuldigd voor zover de belanghebbende onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, dan wel aan de belanghebbende is toe te rekenen dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

 • 4

  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien het bestuursorgaan de beschikking tot betaling met terugwerkende kracht wijzigt of intrekt.


Artikel 4:103

Deze afdeling is niet van toepassing indien bij de wet een andere regeling omtrent verzuim en de gevolgen daarvan is getroffen.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Belastingdienst is wettelijke rente verschuldigd als vergoeding heffingsrente te lang duurt Instantie Hoge Raad Datum 20-06-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:1457
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen