LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 20-12-2022, nr. 21/00939, ECLI:NL:GHARL:2022:10934

Gerelateerde thema's
Begripsbepaling NSW (art. 1 NSW)


Mail a friend

Casus

X is eigenaar van een onroerende zaak. De onroerende zaak bestaat uit twee woningen. De hoofdwoning is gebouwd in 2009, de tweede woning betreft een voormalige boerderij en beschikt over een onderpandige garage, een dierenverblijf en een berging/schuur. In een NSW-beschikking is de onroerende zaak per 27 oktober 2014 aangemerkt als een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928. In de beschikking is vermeld dat de oppervlakte van het landgoed niet voor ten minste 30 percent bezet is met houtopstanden of voor ten minste 20 percent bezet is met houtopstanden en voor ten minste 50 percent uit natuurterrein. De WOZ waarde wordt vastgesteld met in achtneming van de bestemmingswaarde.  De heffingsambtenaar heeft voor het jaar 2019, per waardepeildatum 1 januari 2018, ten aanzien van X bij beschikking op grond van de Wet WOZ de waarde van de onroerende zaak vastgesteld op € 733.000 (na bezwaar van X). Daarbij is rekening gehouden met de bestemmingswaarde.  X gaat in beroep tegen deze uitspraak op bezwaar. In geschil is of de heffingsambtenaar de waarde van de onroerende zaak per de waardepeildatum te hoog heeft vastgesteld en of de OZB-vrijstelling voldoet. Pas in de beroepsfase werd het de heffingsambtenaar duidelijk dat de NSW beschikking niet voldeed aan de voorwaarden. Volgens de heffingsambtenaar wordt daarmee ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.