LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering successierecht over nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk

Uitspraak

Geen navorderingsbevoegdheid successierecht bij overlijden in 1981

Uitspraak

Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum

Uitspraak

Renteaftrekbeperking wegens niet kunnen toepassen fiscale-eenheidsregime in strijd met EU-recht

Uitspraak

Terbeschikkingstelling sportpark door gemeente aan sportvereniging is vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak

Uitspraak

Terbeschikkingstelling aan BV eindigt door verkoop economische eigendom aandelen in BV

Uitspraak

Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden

Uitspraak

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand

Wetswijziging die mogelijkheid geeft hogere WOZ-waarde te bepleiten, heeft onmiddellijke werking

Procedureverloop
Hof Den Haag, 18-07-2017, nr. BK-17/00413, ECLI:NL:GHDHA:2017:3588

Gerelateerde thema's
Mededeling bij vernietiging, vermindering of verhoging


Mail a friend

Casus
A is eigenaar van een flatwoning. Voor het jaar 2016 (waardepeildatum 1 januari 2015) is de WOZ-waarde van de flatwoning vastgesteld op € 120.000. A bepleit een WOZ-waarde van € 160.000. Hij wenst een hogere WOZ-waarde omdat hij voornemens is de woning in 2017 of 2018 te verkopen en niet valt uit te sluiten dat de woning op termijn zal worden onteigend. In beide gevallen is een hogere WOZ-waarde van belang aldus A. De heffingsambtenaar stelt dat voor een verhoging van de WOZ-waarde een wettelijke basis ontbreekt.
Indien de waarde op een hoger bedrag kan worden vastgesteld is de waarde van € 160.000 niet in geschil. Wel is dan nog in geschil of de aanslag OZB aan de hand van hogere vastgestelde waarde kan worden verhoogd.

Hof
Met ingang van 1 oktober 2015 is art. 29 Wet WOZ gewijzigd door het woord 'verminderd' te vervangen door 'verminderd of verhoogd'. Gelet op de parlementaire toelichting bij deze wijziging moet worden aangenomen dat de wetgever met de wijziging kennelijk heeft beoogd het mogelijk te maken om in bezwaar of beroep een verhoging van de vastgestelde waarde te verlangen. Nu de wetgever niet heeft voorzien in overgangsrecht heeft de wijziging onmiddelijke werking en is het mogelijk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.