LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen bedrijfsopvolgingsregeling

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen doorschuifregeling

Uitspraak

Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed

Uitspraak

Verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Uitspraak

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Uitspraak

Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Wetswijziging die mogelijkheid geeft hogere WOZ-waarde te bepleiten, heeft onmiddellijke werking

Procedureverloop
Hof Den Haag, 18-07-2017, nr. BK-17/00413, ECLI:NL:GHDHA:2017:3588

Gerelateerde thema's
Mededeling bij vernietiging, vermindering of verhoging


Mail a friend

Casus
A is eigenaar van een flatwoning. Voor het jaar 2016 (waardepeildatum 1 januari 2015) is de WOZ-waarde van de flatwoning vastgesteld op € 120.000. A bepleit een WOZ-waarde van € 160.000. Hij wenst een hogere WOZ-waarde omdat hij voornemens is de woning in 2017 of 2018 te verkopen en niet valt uit te sluiten dat de woning op termijn zal worden onteigend. In beide gevallen is een hogere WOZ-waarde van belang aldus A. De heffingsambtenaar stelt dat voor een verhoging van de WOZ-waarde een wettelijke basis ontbreekt.
Indien de waarde op een hoger bedrag kan worden vastgesteld is de waarde van € 160.000 niet in geschil. Wel is dan nog in geschil of de aanslag OZB aan de hand van hogere vastgestelde waarde kan worden verhoogd.

Hof
Met ingang van 1 oktober 2015 is art. 29 Wet WOZ gewijzigd door het woord 'verminderd' te vervangen door 'verminderd of verhoogd'. Gelet op de parlementaire toelichting bij deze wijziging moet worden aangenomen dat de wetgever met de wijziging kennelijk heeft beoogd het mogelijk te maken om in bezwaar of beroep een verhoging van de vastgestelde waarde te verlangen. Nu de wetgever niet heeft voorzien in overgangsrecht heeft de wijziging onmiddelijke werking en is het mogelijk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.