LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Procedureverloop
Hoge Raad, 30-11-2018, nr. 17/04543, ECLI:NL:HR:2018:2110, Notamail 2018, nr 287
A-G Hoge Raad, 30-05-2018, nr. 17/04543, ECLI:NL:PHR:2018:615, Notamail 2018, nr 142
Hof Arnhem-Leeuwarden, 15-08-2017, nr. 16/01058, ECLI:NL:GHARL:2017:6787, Notamail 2017, nr 210
Rechtbank Noord-Nederland, 12-07-2016, nr. AWB 15/4030, ECLI:NL:RBNNE:2016:3373, Notamail 2016, nr 185

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken
Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer


Mail a friend

Casus
Moeder M schenkt eind 2014 alle aandelen in A BV aan haar kind K. A BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon (fictieve onroerende zaak) als bedoeld in art. 4 WBR. Voor de schenkbelasting en inkomstenbelasting is de bedrijfsopvolgingsregeling respectievelijk doorschuifregeling van toepassing, omdat sprake is van een materiële onderneming.
De Inspecteur en K verschillen van mening over de vraag of de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij een bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer (art. 15.1.b WBR) van toepassing is op de verkrijging van aandelen in A BV.

Rechtbank
Tussen partijen is niet in geschil dat A BV een materiële onderneming drijft zoals is vereist voor de toepassing van art. 15.1.b WBR en dat ook aan de overige gestelde voorwaarden is voldaan.
Uit de totstandkomingsgeschiedenis en de wettekst van de vrijstelling volgt niet of de wetgever welbewust heeft beoogd om de vrijstelling exclusief te reserveren voor (objectieve) ondernemingen in de zin van de Wet IB 2001.
De Rechtbank overweegt dat onder het begrip 'onderneming' in art. 15.1.b WBR moet worden verstaan de 'onderneming in materiële zin'. Daarbij moet dezelfde criteria worden gehanteerd als voor de bepaling of sprake is van een objectieve onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB 2001. De vraag die moet worden beantwoord is of het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.