LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing ingeval BRP-registratie huurder ontbreekt

Uitspraak

Bedoelingen van partijen spelen geen rol bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst

Uitspraak

Legalisatie handtekening door notaris of gemeenteambtenaar?

Uitspraak

Limiteringsregels oude recht van toepassing op alimentatieverzoek van voor 2020

Uitspraak

Hof volgt oordeel deskundige dat contante waarde toekomstige ab-claim gelijk is aan nominale waarde van 25%

Uitspraak

Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Perceel grasland kwalificeert niet als aanhorigheid bij woning

Uitspraak

Handelsrente alleen verschuldigd over primaire betalingsverplichting uit handelsovereenkomst

Uitspraak

Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 25-06-2020, nr. 18/00250, ECLI:NL:GHAMS:2020:1675, Notamail 2020, nr 151
Rechtbank Noord-Holland, 15-03-2018, nr. AWB - 16 _ 2710, ECLI:NL:RBNHO:2018:1997, Notamail 2018, nr 68

Gerelateerde thema's
Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden (art. 12 SW)
Verrekening van betaalde bedragen (art. 7 SW)


Mail a friend

Casus
Erflater E doet op 28 december 2012 een schenking van € 120.738 aan zijn zoon Z. Ter zake van die schenking is aan Z een aanslag schenkbelasting opgelegd van € 11.570. In februari 2013 is E overleden. Z moet op grond van art. 12 SW de schenking van december 2012 aanmerken als een verkrijging krachtens erfrecht. Op grond van art. 12 lid 2 jo art. 7 lid 2 SW mag de reeds betaalde schenkbelasting in mindering worden gebracht op de verschuldigde erfbelasting.
In geschil is welk bedrag van de schenkbelasting in mindering komt op de erfbelasting. De Inspecteur is van oordeel dat de schenkbelasting in mindering strekt van de erfbelasting voor zover de erfbelasting ziet op de fictieve verkrijging, berekend aan de hand van de volgende formule:
(fictief erfrechtelijke verkrijging ÷ totale erfrechtelijke verkrijging) x belasting over totale erfrechtelijke verkrijging.
Deze omslagmethode is onder meer bevestigd door Rechtbank Den Haag (31 juli 2015, nr SGR 15/2521, ECLI:NL:RBDHA:2015:9396). Als gevolg van deze methode kan in onderhavige casus – vanwege de verkrijging van ondernemingsvermogen – slechts € 3.133 aan schenkbelasting in mindering worden gebracht.
Z meent echter dat het bedrag van de schenkbelasting volledig in mindering moet worden gebracht op de erfbelasting, met als gevolg dat in totaal hetzelfde bedrag aan schenk- en erfbelasting wordt betaald, als wanneer geen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.