LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 25-06-2020, nr. 18/00250, ECLI:NL:GHAMS:2020:1675, Notamail 2020, nr 151
Rechtbank Noord-Holland, 15-03-2018, nr. AWB - 16 _ 2710, ECLI:NL:RBNHO:2018:1997, Notamail 2018, nr 68

Gerelateerde thema's
Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden (art. 12 SW)
Verrekening van betaalde bedragen (art. 7 SW)


Mail a friend

Casus
Erflater E doet op 28 december 2012 een schenking van € 120.738 aan zijn zoon Z. Ter zake van die schenking is aan Z een aanslag schenkbelasting opgelegd van € 11.570. In februari 2013 is E overleden. Z moet op grond van art. 12 SW de schenking van december 2012 aanmerken als een verkrijging krachtens erfrecht. Op grond van art. 12 lid 2 jo art. 7 lid 2 SW mag de reeds betaalde schenkbelasting in mindering worden gebracht op de verschuldigde erfbelasting.
In geschil is welk bedrag van de schenkbelasting in mindering komt op de erfbelasting. De Inspecteur is van oordeel dat de schenkbelasting in mindering strekt van de erfbelasting voor zover de erfbelasting ziet op de fictieve verkrijging, berekend aan de hand van de volgende formule:
(fictief erfrechtelijke verkrijging ÷ totale erfrechtelijke verkrijging) x belasting over totale erfrechtelijke verkrijging.
Deze omslagmethode is onder meer bevestigd door Rechtbank Den Haag (31 juli 2015, nr SGR 15/2521, ECLI:NL:RBDHA:2015:9396). Als gevolg van deze methode kan in onderhavige casus – vanwege de verkrijging van ondernemingsvermogen – slechts € 3.133 aan schenkbelasting in mindering worden gebracht.
Z meent echter dat het bedrag van de schenkbelasting volledig in mindering moet worden gebracht op de erfbelasting, met als gevolg dat in totaal hetzelfde bedrag aan schenk- en erfbelasting wordt betaald, als wanneer geen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.