LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 16-01-2019, nr. AWB - 17 _ 6915, ECLI:NL:RBGEL:2019:142

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
Broer B en zus Z zijn ieder voor 50% aandeelhouder in F BV. F BV houdt de aandelen in G BV, die een verhuurd woon-winkelpand bezit. De winkel wordt verhuurd aan de onderneming van I BV. B bezit de aandelen in H BV, welke vennootschap op haar beurt de aandelen in I BV bezit. I BV betaalt al langere tijd de huur niet; deze wordt in rekening-courant geboekt. Voorts heeft F BV vorderingen op H BV en I BV. Zowel F BV als G BV kwalificeren als een onroerendezaakrechtspersoon (art. 4 WBR). Tussen B en Z is onenigheid omtrent het te voeren beleid. Besloten wordt om F BV te splitsen in X BV, die de aandelen G BV verkrijgt en J BV, die de vorderingen op H BV en I BV verkrijgt. De splitsing vindt plaats in december 2015. Z krijgt de aandelen in X BV en B krijgt de aandelen in J BV. X BV doet in januari 2016 aangifte overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van de aandelen G BV en doet een beroep op de splitsingsvrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR jo art. 5c Uitvoeringsbesluit BRV. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is een beschikking afgegeven dat de splitsing niet leidt tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.