LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Procedureverloop
Hoge Raad, 18-12-2020, nr. 20/00199, ECLI:NL:HR:2020:2078
A-G Hoge Raad, 18-08-2020, nr. 20/00199, ECLI:NL:PHR:2020:715
Hof Arnhem-Leeuwarden, 17-12-2019, nr. 19/00225, ECLI:NL:GHARL:2019:10951
Rechtbank Gelderland, 16-01-2019, nr. AWB - 17 _ 6915, ECLI:NL:RBGEL:2019:142, Notamail 2019, nr 102

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR)


Mail a friend

Casus
Broer B en zus Z zijn ieder voor 50% aandeelhouder in F BV. F BV houdt de aandelen in G BV, die een verhuurd woon-winkelpand bezit. De winkel wordt verhuurd aan de onderneming van I BV. B bezit de aandelen in H BV, welke vennootschap op haar beurt de aandelen in I BV bezit. I BV betaalt al langere tijd de huur niet; deze wordt in rekening-courant geboekt. Voorts heeft F BV vorderingen op H BV en I BV. Zowel F BV als G BV kwalificeren als een onroerendezaakrechtspersoon (art. 4 WBR). Tussen B en Z is onenigheid omtrent het te voeren beleid. Besloten wordt om F BV te splitsen in X BV, die de aandelen G BV verkrijgt en J BV, die de vorderingen op H BV en I BV verkrijgt. De splitsing vindt plaats in december 2015. Z krijgt de aandelen in X BV en B krijgt de aandelen in J BV. X BV doet in januari 2016 aangifte overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van de aandelen G BV en doet een beroep op de splitsingsvrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR jo art. 5c Uitvoeringsbesluit BRV (UB BRV). Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is een beschikking afgegeven dat de splitsing niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.