LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Box 3-vermogensmix leidt tot strijd met het EVRM; rechtsherstel op basis van werkelijk genoten rendement

Uitspraak

WOZ-waarde kan niet worden verlaagd in procedure over de heffing van erfbelasting

Uitspraak

Stichting is niet verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording over besteding van de schenking

Uitspraak

Hof hecht geen geloof aan verklaring van notaris dat kwijtschelding reeds mondeling heeft plaatsgevonden

Uitspraak

Voor warmte-koude-opslaginstallaties (WKO) geldt netwerkvrijstelling

Uitspraak

Onrechtmatige daad notaris en bank door onzorgvuldig handelen op basis van bankgarantie

Uitspraak

Geen verrekening overdrachtsbelasting met naheffing omzetbelasting inzake levering percelen met restanten bebouwing

Uitspraak

Erven krijgen toegang tot digitale nalatenschap voor afwikkeling van de nalatenschap

Uitspraak

Geldleningen met strekking benadeling schuldeisers zijn nietig door strijd met goede zeden

Uitspraak

Afstempeling aandelen van pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven van pensioenaanspraken

Geen sprake van bouwterrein aangezien verkoper geen rol had in sloop resterende bebouwing

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 01-11-2021, nr. AWB - 19 _ 6155, ECLI:NL:RBGEL:2021:5803, Notamail 2021, nr 279

Gerelateerde thema's
Bouwterrein (art. 11 lid 6 Wet OB)


Mail a friend

Casus
X (een gemeente) heeft met (de rechtvoorganger van) woningstichting Y in 2007 een overeenkomst gesloten tot levering van kavels bestemd voor woningbouw. Op deze kavels zou woningstichting Y woningen bouwen en deze verkopen en leveren aan kopers. X zou meewerken aan een rechtstreekse levering van de bouwkavel aan de koper (ABC-levering). Woningstichting Y heeft vervolgens opdracht gegeven tot sloop van de aanwezige opstallen, waarbij de funderingen, de betonnen begane grond en rioleringswerken in stand zijn gebleven. Vanwege gewijzigde wetgeving is in 2014 de overeenkomst tussen X en woningstichting Y ontbonden en is met betrekking tot de resterende bouwkavels overeengekomen dat X zal mee werken aan een rechtstreekse verkoop van deze bouwkavels (de AC percelen) aan de kopers. Op grond van deze nadere overeenkomst heeft X percelen grond , met de daarop aanwezige (restanten van opstallen) verkocht en geleverd aan kopers (particulieren). De achtergebleven bebouwing kan in beginsel nog een functie van gebouw vervullen. De kopers hebben een aannemingsovereenkomst voor de bouw van een woning (en sloop van de nog aanwezige opstallen) gesloten met woningstichting Y voor de bouw van woningen op de grond. Ter zake van de leveringen is overdrachtsbelasting afgedragen. Tussen de Inspecteur en X is in geschil of er bouwterreinen zijn geleverd waardoor geen overdrachtsbelasting maar omzetbelasting zal zijn verschuldigd.

Rechtbank
De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.