LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Prejudiciële vragen over fixatiebeginsel bij erfrechtelijke vereffening

Uitspraak

Hof is ten onrechte voorbijgegaan aan vraag of bepaalde verhuurde panden voldoende verband hebben met de bedrijfsuitoefening

Uitspraak

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Uitspraak

Hof geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting doordat verrekeningsverweer gepasseerd is op voet van art. 6:136 BW

Uitspraak

Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen

Uitspraak

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Uitspraak

Verklaring van erfrecht/executele was volgens Kifid niet noodzakelijk voor het uitkeren van banksaldo aan erfgenaam

Uitspraak

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Uitspraak

Geen vermindering heffingsmaatstaf ondanks toepasselijkheid art. 9 lid 5 WBR op verkrijging aandelen in OZ-rechtspersoon

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 25-06-2020, nr. 19/00610, ECLI:NL:GHSHE:2020:1900, Notamail 2020, nr 150
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-09-2019, nr. AWB-17_3449, ECLI:NL:RBZWB:2019:4325

Gerelateerde thema's
Belastbaar feit (art. 2 WBR)


Mail a friend

Casus
Een groep beleggers bezit diverse onroerende zaken. Zij vormen een maatschap. De maten dragen in 2016 door middel van inbreng hun aandelen in de onroerende zaken over aan een door hen opgerichte commanditaire vennootschap (CV) met X BV als beherend vennoot en de inbrengende maten als commanditaire venoten (participanten). De aandelen in X BV worden gehouden door Stichting Z, waarvan het bestuur bestaat uit drie van de participanten. Ter zake van de inbreng van de onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd door X BV. X BV maakt bezwaar tegen de afdracht overdrachtsbelasting en stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een verkrijging als bedoeld in art. 2 lid 1 WBR, omdat X BV handelt voor rekening en risico van de CV en zij de onroerende zaken slechts 'op naam' heeft verkregen, terwijl het belang onveranderd bij de participanten is gebleven. De Inspecteur wijst het bezwaar af omdat zowel de verkrijging van juridische als economische eigendom belastbare feiten zijn voor de overdrachtsbelasting.

Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verkrijging van de juridische eigendom van de onroerende zaken door de beherend vennoot (ten behoeve van de CV en daarmee ten behoeve van de commanditaire vennoten) op grond van art. 2 WBR een belastbaar feit is. Daarbij neemt de Rechtbank ook in ogenschouw dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.