LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Uitspraak

Verkrijging door gewijzigde winstverdeling via ontbinding en directe inbreng in nieuwe maatschap vrijgesteld

Uitspraak

Opzegging lidmaatschap coöperatie heeft niet tot gevolg dat verplichtingen uit hoofde van de koop- en aannemingsovereenkomst ophouden te bestaan

Uitspraak

Alleen informatie inwinnen is onvoldoende voor disculpatie, aansprakelijkgestelde had moeten doorvragen

Uitspraak

Plaats en wijze verrichten activiteiten van belang bij toets of ANBI vereiste administratie voert

Uitspraak

Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Uitspraak

Verleggingsregeling ook van toepassing bij onderhandse verkoop in plaats van executieveiling

Uitspraak

Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB

Ondanks bewoordingen in testament wordt ik-oma-making aangemerkt als last; volledige vordering belast

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 19-06-2018, nr. SGR 17/5666, ECLI:NL:RBDHA:2018:8080, Notamail 2018, nr 178

Gerelateerde thema's
Omzetting eigendom in genotsrechten


Mail a friend

Casus
In 1996 overlijdt de oma van A c.s. Oma heeft de volgende clausule in haar testament opgenomen: 'Ik legateer aan ieder van de kinderen van een van mij ervende zoon een onvoorwaardelijke vordering ten laste van zijn/haar vader (mijn zoon) en een onvoorwaardelijke vordering ten laste van hun tante (mijn dochter) van een zodanige grootte dat over de top van de kontante waarde van de vordering van een kleinkind zoveel mogelijk een gelijk percentage aan successierecht wordt geheven als over de top van de verkrijging van mijn kinderen.'
Op grond van deze clausule (ik-oma-making) hebben A c.s. een niet-opeisbare geldvordering op hun tante (dochter van oma) gekregen ter grootte van € 104.423. In 2014 overlijdt de tante van A c.s. waardoor de vorderingen van A c.s. opeisbaar zijn geworden. 

In geschil is de vraag of sprake is van een last (art. 10 lid 1 SW) of legaat (art. 10 lid 9 SW). De Inspecteur stelt dat de vordering voor de volle omvang (€ 104.423) is belast met erfbelasting op grond van art. 10 lid 1 SW. A c.s. zijn van mening dat de vordering op grond van art. 10 lid 9 SW alleen is belast voor zover de omvang van de vordering groter is dan hetgeen de tante van oma heeft geërfd (€ ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.