LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Uitspraak

Haviltex van belang bij vraag of finaal verrekenbeding geldt bij overlijden voordat echtscheidingsbeschikking is ingeschreven

Uitspraak

Ter beschikking stellen van opslagruimte in casu aangemerkt als verhuur van onroerende zaken

Uitspraak

Kandidaat-notaris had nader onderzoek moeten verrichten om een door verjaring ontstane erfdienstbaarheid te constateren

Uitspraak

Constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren aangemerkt als misbruik van recht

Uitspraak

Pas bij gerede twijfel aan wilsbekwaamheid van cliënt moet notaris stappenplan volgen

Uitspraak

Navorderingsaanslag erfbelasting niet mogelijk omdat door medewerker Belastingdienst is gekozen voor onjuiste tariefgroep

Uitspraak

Box 3-heffing leidt tot individuele en buitensporige last; rechtsherstel moet schattenderwijs

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

BV die via diverse maatschappen vastgoed exploiteert en daarmee een bovengemiddeld rendement behaalt, drijft een materiële onderneming

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 30-03-2018, nr. 17/00432, ECLI:NL:GHSHE:2018:1401
Hoge Raad, 16-06-2017, nr. 16/03358, ECLI:NL:HR:2017:1097
Hof Amsterdam, 19-05-2016, nr. 14/01020, ECLI:NL:GHAMS:2016:2174, Notamail 2016, nr 145
Hoge Raad, 12-12-2014, nr. 13/01646, ECLI:NL:HR:2014:3566, Notamail 2014, nr 325

Gerelateerde thema's
Gebouw, eerste ingebruikneming, erbij behorend terrein
Bouwterrein


Mail a friend

Casus
X verwerft in 2006 een aantal percelen met het oogmerk daarop een golfbaan aan te leggen. In de akte van levering worden de percelen aangemerkt als bouwterrein in de zin van de Wet OB en wordt voor de heffing van overdrachtsbelasting een beroep gedaan op art. 15.1.a WBR. De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een bouwterrein en dat de verkrijging niet is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Daarom legt hij een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op.

Voor de levering zijn de volgende handelingen met betrekking tot de percelen verricht: gewassen zijn verwijderd, grasland is vernietigd, grond is uitgegraven en er zijn hoogteverschillen aangebracht. Ten behoeve van het bouwverkeer is een weg en parkeerplaats aangelegd. Na de verkrijging is een nieuwe zand- en toplaag aangebracht, zijn putten, een drainagesysteem, bruggen, waterpartijen, afslagplaatsen, bunkers, paden, een toegangsweg, beregeningsinstallaties met pomphuizen en schuilhutten aangelegd.
Op een later aangekocht aangrenzend perceel is een clubhuis met parkeerterrein aangelegd.

Hof Den Haag (brondocument niet gepubliceerd)
Hof Den Haag oordeelt dat de aard en omvang van de werkzaamheden na de verkrijging van de percelen met het oog op de realisatie van het golfcomplex niet anders kunnen worden aangeduid dan dat de werkzaamheden bebouwing behelzen. De werkzaamheden die voorafgaand aan de levering ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.