LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Fictief voordeel ex art. 10 SW door afwijkingen van testament

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 08-03-2019, nr. AWB - 18_4375, ECLI:NL:RBDHA:2019:2844

Gerelateerde thema's
Omzetting eigendom in genotsrechten


Mail a friend

Casus
X krijgt in 1991 krachtens het testament van zijn vader V – inhoudende een ouderlijke boedelverdeling – een onderbedelingsvordering op zijn moeder M. In het testament van V is met betrekking tot deze vordering een aantal opeisbaarheidsgronden genoemd en een enkelvoudige rente van 6%.
X en M komen in 1992 bij notariële akte een extra opeisbaarheidsgrond overeen en een afwijkende rentevergoeding van 9% enkelvoudig.
In 1993 draagt M de economische eigendom van haar woning over aan X, onder voorbehoud van een recht van gebruik en bewoning. De koopsom wordt deels verrekend met de onderbedelingsvordering van X en wordt deels door M kwijtgescholden.
In 2004 verhuist M naar een bejaardentehuis. X en M sluiten bij onderhandse akte een nadere overeenkomst over de opeisbaarheid van de vordering en de rente.

Na het overlijden van M in 2012 is tussen X en de Inspecteur in geschil of sprake is van een fictieve verkrijging ingevolge art. 10 SW. X stelt zich op het standpunt dat art. 10 SW niet van toepassing is. De verschillende akten moeten als één geheel in aanmerking worden genomen. Van een schenking is volgens X geen sprake, omdat niet aan de voorwaarden voor een schenking is voldaan. Er is sprake van tegenover elkaar staande ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.