LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Box 3-vermogensmix leidt tot strijd met het EVRM; rechtsherstel op basis van werkelijk genoten rendement

Uitspraak

WOZ-waarde kan niet worden verlaagd in procedure over de heffing van erfbelasting

Uitspraak

Stichting is niet verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording over besteding van de schenking

Uitspraak

Hof hecht geen geloof aan verklaring van notaris dat kwijtschelding reeds mondeling heeft plaatsgevonden

Uitspraak

Voor warmte-koude-opslaginstallaties (WKO) geldt netwerkvrijstelling

Uitspraak

Onrechtmatige daad notaris en bank door onzorgvuldig handelen op basis van bankgarantie

Uitspraak

Geen verrekening overdrachtsbelasting met naheffing omzetbelasting inzake levering percelen met restanten bebouwing

Uitspraak

Erven krijgen toegang tot digitale nalatenschap voor afwikkeling van de nalatenschap

Uitspraak

Geldleningen met strekking benadeling schuldeisers zijn nietig door strijd met goede zeden

Uitspraak

Afstempeling aandelen van pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven van pensioenaanspraken

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Procedureverloop
Hoge Raad, 19-11-2021, nr. 20/03558, ECLI:NL:HR:2021:1719
Hof Arnhem-Leeuwarden, 22-09-2020, nr. 20/00086, ECLI:NL:GHARL:2020:7497, Notamail 2020, nr 233

Gerelateerde thema's
Eigenwoningschuld (art. 3.119a Wet IB 2001)
Informatieplicht bij schulden bij niet-administratieplichtigen (art. 3.119g Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
Dochter (D) heeft begin 2014 een eigen woning gekocht en is daarvoor een hypothecaire lening aangegaan bij de bank en daarnaast een aanvullende lening bij haar vader (V). D heeft in de aangifte IB 2016 alleen de rente over de banklening in aftrek gebracht. Een jaar nadat de aanslag IB 2016 is opgelegd conform de aangifte heeft D een herziene aangifte IB 2016 ingediend waarin ook de over de lening van V verschuldigde rente in aftrek is gebracht en de op grond van art. 17b lid 1 UR IB gevraagde gegevens over deze lening zijn verstrekt. Omdat de bezwaartermijn al was verstreken is de herziene aangifte door de inspecteur aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dit verzoek heeft de inspecteur afgewezen. 

Rechtbank
De Rechtbank heeft D in het gelijk gesteld en de over de lening van V verschuldigde rente in aftrek toegelaten.

Hof
In hoger beroep oordeelt het Hof dat in casu geen grond bestaat voor een ambtshalve vermindering waarbij de rente voor aftrek in aanmerking komt, omdat de aanslag niet tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Volgens art. 3.119g Wet IB 2001 kan de lening van V alleen dan als eigenwoningschuld kwalificeren wanneer in de aangifte IB aan de daarin opgenomen informatieverplichting is voldaan. Uit beleid van de Belastingdienst ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.