LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Elektronisch aangiftebericht is geen bezwaarschrift omdat notaris geen gebruik maakt van bezwaarmogelijkheid

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 14-05-2019, nr. 17/00401, ECLI:NL:GHAMS:2019:1981, Notamail 2019, nr 161

Gerelateerde thema's
Notariële akte
Aanvang bezwaartermijn bij bezwaar tegen een aanslag of eigen aangifte


Mail a friend

Casus
A BV verkrijgt registergoederen in eigendom. In de annex behorende bij de notariële akte is opgenomen dat A BV een bezwaarschrift zal indienen, omdat ze het niet eens is met de overdrachtsbelasting die over de koopprijs is verschuldigd. Notaris N doet langs elektronische weg aangifte overdrachtsbelasting en neemt in het aangiftebericht op dat A BV een bezwaarschrift zal indienen. De annex wordt niet ter registratie aangeboden en behoort niet tot het elektronische aangiftebericht. N maakt geen gebruik van de mogelijkheid om namens A BV bezwaar te maken, omdat hij het vereiste vakje niet aanvinkt. Op 4 december 2015 voldoet A BV de verschuldigde overdrachtsbelasting.
Op 16 maart 2016 maakt A BV bezwaar tegen de overdrachtsbelasting en meldt dat ten tijde van de levering al is aangegeven dat A BV bezwaar wil maken, maar dat N hieraan niet heeft willen meewerken. De Inspecteur verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. In geschil is of de Inspecteur het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Volgens de Rechtbank is het bezwaar wel ontvankelijk. De Rechtbank heeft het beroep van A BV gegrond verklaard.

Hof
Het Hof oordeelt in hoger beroep dat het elektronische aangiftebericht niet kan worden aangemerkt als een door N namens A BV ingediend bezwaarschrift, omdat N ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.