LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Uitspraak

Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten

Uitspraak

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Elektronisch aangiftebericht is geen bezwaarschrift omdat notaris geen gebruik maakt van bezwaarmogelijkheid

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 14-05-2019, nr. 17/00401, ECLI:NL:GHAMS:2019:1981, Notamail 2019, nr 161

Gerelateerde thema's
Notariële akte (art. 3 Reg.w.)
Aanvang bezwaartermijn bij bezwaar tegen een aanslag of eigen aangifte (art. 22j AWR)


Mail a friend

Casus
A BV verkrijgt registergoederen in eigendom. In de annex behorende bij de notariële akte is opgenomen dat A BV een bezwaarschrift zal indienen, omdat ze het niet eens is met de overdrachtsbelasting die over de koopprijs is verschuldigd. Notaris N doet langs elektronische weg aangifte overdrachtsbelasting en neemt in het aangiftebericht op dat A BV een bezwaarschrift zal indienen. De annex wordt niet ter registratie aangeboden en behoort niet tot het elektronische aangiftebericht. N maakt geen gebruik van de mogelijkheid om namens A BV bezwaar te maken, omdat hij het vereiste vakje niet aanvinkt. Op 4 december 2015 voldoet A BV de verschuldigde overdrachtsbelasting.
Op 16 maart 2016 maakt A BV bezwaar tegen de overdrachtsbelasting en meldt dat ten tijde van de levering al is aangegeven dat A BV bezwaar wil maken, maar dat N hieraan niet heeft willen meewerken. De Inspecteur verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. In geschil is of de Inspecteur het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Volgens de Rechtbank is het bezwaar wel ontvankelijk. De Rechtbank heeft het beroep van A BV gegrond verklaard.

Hof
Het Hof oordeelt in hoger beroep dat het elektronische aangiftebericht niet kan worden aangemerkt als een door N namens A BV ingediend bezwaarschrift, omdat N ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.